Адміністративне право України. Том 1. Загальна частина

АНОТАЦІЯ

Слово до читача

Глава 1. Основні етапи історичного розвитку адміністративного права

§ 1. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

§ 2. Формування науки адміністративного права в європейських краянах

§ 3. Ознаки рецепції римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права

Глава 2.Становлення і розвиток українського адміністративного права

§ 1. Правове регулювання управління на теренах України в період середньовіччя і Нового часу

§ 2. Зародження і становлення наукових засад поліцейського та адміністративного права

§ 3. Українська адміністративно-правова наука і практика на початку XX cm.

§ 4. Українська наука адміністративного права радянського періоду

§ 5. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні

Глава 3. Виконавча влада і державне управління

§ 1. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість

§2. Управління: загальне поняття і соціальна природа

§ 3. Поняття державного управління у широкому і вузькому розумінні

§ 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади

§ 5. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять

Глава 4. Предмет, метод і принципи адміністративного права

§ 1. Необхідність уточнення традиційного погляду на предмет адміністративного права

§ 2. Предмет адміністративного права: сучасне визначення

§ 3. Метод адміністративного права

§ 4. Сучасна трансформація методу адміністративного права

§ 5. Принципи адміністративного права

Глава 5. Адміністративно-правова наука і науки про управління

§ 1. Українська наука адміністративного права на сучасному етапі

§ 2. Науки про управління та організаційна наука

§ 3. Порівняльно-правовий метод у науці адміністративного права

§ 4. Навчальний курс адміністративного права

Глава 6. Норми адміністративного права

§ 1. Поняття і структура норм адміністративного права

§ 2. Зростання ролі адміністративно-правових норм у регулюванні управлінських відносин

§ 3. Дія адміністративно-правових норм

§ 4. Види адміністративно-правових норм

Глава 7. Система адміністративного права та його місце в українській правовій системі

§ 1. Система адміністративного права: поняття і зміст

§ 2. Підгалузі та інститути в системі адміністративного права

§ 3. Адміністративне право — галузь публічного права

§ 4. Зв'язки адміністративного права з іншими галузями українського права

Глава 8. Джерела адміністративного права та адміністративне законодавство

§ 1. Поняття джерел адміністративного права

§ 2. Види джерел адміністративного права

§ 3. Адміністративне законодавство і форми його систематизації

§ 4. Кодифікація як провідна форма систематизації адміністративного законодавства

§ 5. Адміністративний кодекс УРСР 1927р.: з досвіду створення і реалізації

Глава 9 Реалізація адміністративно-правових норм

§ 1. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм

§ 2. Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх реалізації

§ 3. Основні риси правозастосовчої діяльності

Глава 10. Адміністративно-правові відносини

§ 1. Категорія «адміністративно-правові відносини» у науці адміністративного права

§ 2. Поняття і зміст адміністративно-правових відносин

§ 3. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти

§ 4. Види адміністративно-правових відносин

Глава 11. Загальна характеристика суб'єктів адміністративного права

§ 1. Поняття і види суб'єктів адміністративного права

Глава 12. Фізичні особи: адміністративно-правовий статус

§ 1. Фізична особа як суб'єкт адміністративного права: співвідношення дефініцій

§ 2. Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб

§ 3. Врахування вимог Європейської конвенції з прав людини

Глава 13. Органи виконавчої влади: поняття, система, адміністр-ативн-правовий статус

§ 1. Поняття і види органів виконавчої влади

§ 2. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови

§ 3. Президент України і система органів виконавчої влади

§ 4. Кабінет Міністрів України

§ 5. Центральні органи виконавчої влади

§ 6. Місцеві органи виконавчої влади

§ 7. Органи виконавчої влади у світлі адміністративної реформи в Україні

Глава 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядуваня, організацій та підприємств

§ 1. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів

§ 2. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

§ 3. Адміністративно-правовий статус службовців державних органів і органів місцевого самоврядування

§ 4. Об'єднання громадян та їх адміністративно-правовий статус

Глава 15. Функції, компетенція і режим діяльності органів виконавчої влади

§ 1. Діяльність органів виконавчої влади: загальна характеристика змісту і форм

§ 2. Функції і компетенція органів виконавчої влади

§ 3. Адміністративний розсуд у діяльності органів виконавчої влади

§ 4. Адміністративно-правові режими

Глава16. Форми державного управління

§ 1. Поняття і види форм державного управління

§ 2. Поняття і види правових актів управління; вимоги, що ставляться до них

§ 3. Порядок прийняття та чинність правових актів управління

§ 4. Адміністративні договори

Глава 17.  Методи державного управління

§ 1. Поняття методів державного управління

§ 2. Види методів державного управління

§ 3. Правова форма методів державного управління

Глава 18. Організаційно-правові засади державної служби

§ 1. Служба у суспільстві та державна служба

§ 2. Поняття посади і посадової особи, класифікація посад

§ 3. Управління державною службою

§ 4. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика

Глава 19. Складові елементи інституту державної служби

§ 1. Проходження державної служби: загальне поняття

§ 2. Стадії проходження державної служби

§ 3. Соціальне забезпечення державних службовців

§ 4. Дисциплінарна відповідальність державних службовців

§ 5. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців

Глава 20. Контроль у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні

§ 1. Поняття і система засобів забезпечення законності у державному управлінні

§ 2. Державний контроль: поняття і роль у державному управлінні

§ 3. Класифікація видів державного контролю

§ 4. Контроль з боку органів місцевого самоврядування

§ 5. Контроль з боку громадських організацій

Глава 21. Види державного контролю

§ 1. Внутрішній адміністративний контроль

§ 2. Контроль з боку Президента України

§ 3. Парламентський контроль

§ 4. Здійснення парламентського контролю через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і Рахункову палату

§ 5. Судовий контроль

§ 6. Прокурорський нагляд

Глава 22. Засоби захисту прав громадян у державному управлінні

§ 1. Право громадян на звернення

§ 2. Оскарження в адміністративному порядку та його особливості в окремих сферах державного управління

§ 3. Порядок судового захисту прав громадян у державному управлінні

Глава 23. Адміністративна юстиція — провідний засіб судового захисту прав громадян у державному управлінні

§ 1. Створення системи адміністративних судів в Україні

§ 2. Забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві

§ 3. Принципи адміністративного судочинства

§ 4. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах

Глава 24. Адміністративний примус

§ 1. Поняття адміністративного примусу

§ 2. Класифікація заходів адміністративного примусу

§ 3. Адміністративно-запобіжні заходи

§ 4. Заходи адміністративного припинення

Серед заходів адміністративного примусу заходи адміністративної відповідальності становлять окрему групу (вид). Інакше кажучи, у змісті адміністративного примусу складовою виступає адміністративна відповідальність. Причому це найбільш складна, об'єктивна і докладно регламентована група адміністративно-правових відносин, які утворюють окремий інститут адміністративного права — адміністративну відповідальність.

§ 1. Поняття адміністративної відповідальності та її законодавче регулювання

§ 2. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності

§ 3. Адміністративні стягнення: поняття, перелік і накладення

§ 4. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб'єктів

§ 5. Інші види юридичної відповідальності, що регулюються адміністративним правом

Глава 26 Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб

§ 1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за українським законодавством

§ 2. Поняття вини юридичної особи

§ 3. Особливості підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб

Глава 27. Адміністративний процесс

§ 1. Поняття адміністративного процесу

§ 2. Принципи адміністративного процесу

§ 3. Правові презумпції адміністративного процесу

Глава 28 Адміністративні провадження та адміністративно-процесуальний статус громадянина

§ 1. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії

§ 2. Неюрисдикційні адміністративні провадження

§ 3. Юрисдикційні адміністративні провадження

§ 4. Адміністративно-процесуальний статус громадянина

Глава 29. Окремі види неюрисдищійних проваджень

§ 1. Реєстраційні провадження

§ 2. Дозвільні провадження

§ 3. Контрольні провадження

Глава 30.  Провадження у справах про адміністративні правопорушення

§ 1. Суб'єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

§ 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення

Глава 31.Адміністративне право окремих західноєвропейських країн

§ 1. Адміністративне право Франції

§ 2. Адміністративне право Німеччини

§ 3. Адміністративне право Великої Британії

Додатки

рекомендована література

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх