Економіка підприємства

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ 2003

ББК 65.29я73 М15

Рецензенти: В. Г. Герасимчук, д-р екон. наук, проф. О. М. Сергієнко, канд. екон. наук

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-2480 від 27.12.02)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 2 від 26.02.02)

Макаровська Т. П., Бондар Н. М.

М15       Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. — 304 с.: іл. — Бібліогр.: с. 293-297. ISBN 966-608-264-0

У пропонованому навчальному посібнику розглядаються діяльність сучасного підприємства як суб'єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу, а також основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови, сучасної інноваційної та інвестиційної політики, державного регулювання економіки.

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної освіти і працівників, які займаються проблемами виробничого менеджменту і підприємництва.

ББК 65.29я73

 

ISBN 966-608-264-0

© Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар, 2003 ©   Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП), 2003

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх