Економіка підприємства

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 24. — С. 272.

Закон України "Про банки та банківську діяльність" // ВВР України. — 1991. — № 25.

Закон України "Про режим іноземного інвестування" // Уряд. кур'єр. — 1996. — № 77-78.

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів"// Голос України. — 1996. — № 221.

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 49. — С. 682.

Закон України "Про оплату праці" // Нове законодавство України. — К, 1993. — Вип. 3

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 25 травня 1997 р. № 283/97-ВР (зі змін. і допов.).

Закон України "Про підприємництво" від 26 лютого 1991 р. // ВВР України. — 1997. — № 9. — С. 71.

Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". — К.: Парламент. вид-во, 2000.

Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. // ВВР України. — 1992. — № 10. — С. 138.

Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" // Голос України. — 2000. — 5 трав.

Аврашков Л. Я., Градов В. Ф. Особенности амортизационной политики предприятий в условиях рынка // Финансы. — 1998. — №8. — С. 16.

Азаров М. Я., Колъга В. Д., Онищенко В. А. Все про податки: Довідник. — К.: Експерт-Про, 2000. — 492 с.

Антикризисное управление: Учеб. пособие для техн. вузов / Под ред. Э. С. Минаева, В. П. Панагуш. — К.: ПРИОР, 1999. — 432 с.

Антикризисное управление: общие основы и особенности России: Учеб. пособие / Под ред. И. К. Ларионова. — М.: Дашков и Ко,

2001. — 248 с.

Білик М. Д. Принципи амортизаційної політики в сучасній вітчизняній економіці // Фінанси України. — 1997. — № 10. — С. 48.

Бичтвсъкий Р. Управління якістю: Навч. посіб. — Львів: Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 328 с.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: ИТЕМ, 1995.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. — К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.

Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 60 с.

Бусыгин А. Предпринимательство. Основной курс: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 608 с.

Венедиктова В. И. Гудвилл: Цена престижа фирмы. — Харьков: Консул, 1998. — 176 с.

Вітлінакий В. В., Наконечний С. І. Ризики у менеджменті. — К.: Т-во "Борисфен-М", 1996.

Вплив факторів конкуренції на організаційні інновації підприємств / А. О. Касич та ін. // Фондовий ринок. — 2000. — № 25. —

С. 12-13.

Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000. — 360 с.

Горбунов А. Дочерние компании, филиалы, холдинги. — М.: Ан-кил, 1997. — 150 с.

Графова Г. Ф., Аврашков Л. Я. О норме дисконта при отборе инвестиционных проектов для финансирования // Финансы. — 1998.— № 3. — С. 28.

Гримблат С. О., Кузнецов С. А. Безопасность предпринимательской деятельности: Учеб.-практ. пособие. — Харьков: Наука и

жизнь, 1999. — 96 с.

Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент. — К.: МАУП, 2000. —

148 с.

Десслер Г. Управление персоналом: Пер. с англ. / Под ред. Ю. В. Шелепова. — М.: Бином, 1997. — 432 с.

Дъякон Ю. Ще раз про малий бізнес // Економіка України. —

2000. — № 7. — С. 47-50.

Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / За ред. Й. М. Петровича. — К.: Знання, КОО, 2001. — 406 с.

Економіка підприємства: Підруч. / За заг. ред. С. Ф. Покропив-ного. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000. —

528 с.

Егоршин А. П. Управление персоналом. — Н. Новгород: Изд-во НИВМ, 1997. — 608 с.

Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия. — М.:

ИНФРА-М, 2000.

Законодавство України про податки і збори з громадян. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

Заплатинсъкий В. М. Основи кримінологічної безпеки сучасного бізнесу: Навч. посіб. — К.: Вид-во КДТЕУ, 2000. — 142 с.

Золотаръов А. Раціональне використання оборотних засобів у промисловості // Економіка України. — 2001. — № 7(476). —

С. 29-32.

Идрисов А. Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций. — М.: PRO-INVEST CONSULTING, 1995.

Кейлер В. Экономика предприятия: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 132 с.

Киперман Г. Экономика предприятия: Словарь. — М.: Юристъ,

2000. — 272 с.

Ковалъов Д., Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства // Економіка України. — 1998. — № 10.

Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб. пособие: Пер. с фр. / Под ред. проф. Я. В. Соколова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.

Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: Знання, 2000.

Липсиц И. В., Косов В. В. Инвестиционный проект. — М.: БЕК,

1996.

Мале і середнє підприємництво України під мікроскопом дослідників // Україна-BUSINESS. — 2000. — № 9. — С. 10.

Мних Є. В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств. — К., 1993.

Мокий М. С. , Скамай Л. Г., Трубочкина М. И. Экономика предприятия: Учеб. пособие / Под ред. М. Г. Лапусты. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 264 с.

Моляков Д. С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000.

Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 446 с.

Нікбахт Г., Гроппеллі А. Фінанси. — К.: Вік, Глобус, 1992.

Оценка рыночной стоимости машин и оборудования: Учеб.-практ. пособие. — М.: Дело, 1998. — 240 с. — (Сер. "Оценочная деятельность").

Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998. — 352 с.

Покропивний С. Ф., Соболъ С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування. — К.: Вид-во КНЕУ,

1998.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27 квітня 2000 р. № 92.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" від 18 жовтня 1999 р. № 242.

Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика,

2001. — 160 с.

Предпринимателъство и безопасность /Под ред. Ю. Б. Долгопо-лова. — К.: Универсум, 1998. — 398 с.

Примак Т. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.: Вікар,

2001. — 178 с.

Раицкий К. А. Экономика предприятия. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000.

Сафронов Н. А. Экономика предприятия: Учебник. — М.: Юность, 1998. — 584 с.

Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: А.С. К., 2002.

Сергеев И. В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 304 с.

Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. — К.: МАУП, 2001. — 168 с.

Стоянова Е. С. Управление оборотным капиталом. — М.: Перспектива, 1998. — 128 с.

Управление инвестициями: Справоч. пособие для спец. и предпринимателей: В 2 т. / Под ред. В. В. Шеремета. — М.: Высш. шк.,

1998.  — Т. 1. — 416 с.; Т. 2. — 512 с.

Управление качеством: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова и др. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.

Уткин Э. А. Мотивационный менеджмент. — М.: ЭКМОС,

1999.  — 256 с.

69.       Учет запасов предприятия // Библиотека бухгалтера. — Харьков,

2000.  — № 19-20.

70.       Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб. — К.: Лібра, 1999.

Фомичев С. К., Старостина А. А., Скрябина Н. И. Основы управления качеством: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 160 с.

Харів П. С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2001. — 302 с.

Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы. — СПб.: Питер, 1999. — 224 с.

Чернявский А. А. Антикризисное управление: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 208 с.

ЧижовН. А. Кадровые технологии. — М.: Экзамен, 2000. — 352 с.

Щур Д. Л., Труханович Л. В. Кадры предприятия: Практ. пособие. — М.: Дело и Сервис, 2001. — 912 с.

Экономика предприятия / Л. Я. Аврашков и др. — М.: Банки и

биржи, ЮНИТИ, 2000.

Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие

для вузов / Под ред. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 254 с.

Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О. И. Волкова. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 520 с.

Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А. Добрынина. — СПб.: Питер. ком., 1999. — 448 с.

З М І с т

Вступ 3

Розділ 1

Підприємство в сучасній системі господарювання  4

Підприємство як суб'єкт господарювання       4

Управління підприємством         26

Розділ 2

Ресурси підприємства      36

Персонал підприємства   36

Основні фонди і виробничі потужності            48

Оборотні засоби підприємства   70

Нематеріальні ресурси і активи 89

Розділ 3

Організація діяльності підприємства    97

Інвестиційна діяльність підприємства  97

Інноваційні процеси          120

Організація виробництва 130

Інфраструктура підприємства     156

Регулювання, прогнозування та планування

діяльності підприємства   165

Маркетингова діяльність. Якість продукції      179

Розділ 4

Основні результати діяльності підприємства 196

Продуктивність, мотивація і оплата праці       196

Витрати на виробництво. Собівартість продукції     214

Ціни на продукцію: встановлення і регулювання      241

Фінансово-економічні результати

і ефективність діяльності підприємства           257

Банкрутство. Реструктуризація. Санація         282

Відповіді до задач  289

Список використаної та рекомендованої літератури           293

Suggested educational manual reveals activity of present-day enterprise as a market relations subject, resource provision, infrastructure and organization of production process, as well as basic financial and economic results of enterprise activity in the context of current legislation on structural reorganization, present-day innovation and investment policy, state regulation of economy.

It is meant for students of high educational establishments, post-graduate education audience and everyone concerned about problems of production management and business.

Навчальне видання Макаровська Тетяна Павлівна Бондар Наталія Миколаївна ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Навчалъний посібник

Educational edition

Makarovska, Tetyana P. Bondar, Nataliya M.

ENTERPRISE ECONOMICS

Educational manual

Відповідальний редактор С. Г. Рогузъко Редактор I. В. Хронюк Коректор I. В. Точаненко Комп'ютерне верстання Г. М. Перечинсъка Оформлення обкладинки О. О. Стеценко

Підп. до друку 09.06.03. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 17,44. Обл.-вид. арк. 17,2. Тираж 12000 пр. Зам. № 3-210

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

ВАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" 09117 Біла Церква, 17, вул. Леся Курбаса, 4

 

 ...  8Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх