Вступ - Енергетичний менеджмент - Книжный рай
Енергетичний менеджмент

Вступ

Боротьба зі злочинністю в цілому, успішне розкриття, слідство і по­передження злочинів, як найважливі напрямки правоохоронної діяль­ності, повинні здійснюватися на високому професійному рівні.

Важливу роль у дослідженні і розробці проблем боротьби зі злочин­ністю відіграє криміналістика — наука про закономірності виникнен­ня, збирання, дослідження, оцінювання і використання доказів та за­снованих на пізнанні цих закономірностей засобів і методів судового дослідження і попередження злочинів.

Криміналістика є однією з найважливіших дисциплін кримінально- правового циклу, що викладаються на юридичних факультетах вищих навчальних закладів. Досконале вивчення криміналістики, засвоєння її основних понять та категорій дозволяє ефективно боротися зі злочинні­стю шляхом попередження, розкриття і розслідування злочинів. Засто­совуючи на практиці систему прийомів криміналістики, можна най­більш повно використовувати можливості кожної слідчої і судової дії й оперативно-пошукового заходу з урахуванням конкретної обстановки в справі.

Основна мета криміналістики полягає в тому, щоб надавати постій­ну допомогу правоохоронним органам у забезпеченні швидкого і пов­ного розкриття злочинів.

Виходячи з цього, завданням криміналістики є розробка загально­теоретичних положень, спрямованих на швидке розкриття злочинів, а також підготовка рекомендацій з їх майбутнім впровадженням право­охоронними органами на основі пізнання механізму скоєння злочину і закономірностей відображення ходу і результатів злочинних дій у зов­нішньому середовищі.

Навчальний посібник з дисципліни «Криміналістика» має на меті, передусім, надати допомогу студентам, які навчаються за освітньо- професійною програмою підготовки «бакалавр», у самостійній підгото­вці до практичних занять та іспиту, а також сприяє концентрації уваги на основних поняттях та особливостях криміналістики. Даний посібник сформованний з навчального матеріалу, який містить загальнонаукові засади криміналістики, зміст і особливості її основних розділів, а також містить практичні завдання, які сприяють засвоєнню навчального мате­ріалу та дозволяють самостійно визначати студентами рівень засвоєних знань. Термінологічний словник, який надається в навчальному посіб­нику, сприяє вивченню базової термінології з криміналістики та підви­щенню загальної понятійної культури студентів.

Мета навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та практич­них знань про закономірності виникнення, збирання, дослідження, оці­нювання і використання доказів, а також отримання студентами знань, навичок та вмінь, пов'язаних із використанням криміналістичних засо­бів та методів з розкриття, розслідування та попередження злочинів.

Завдання навчальної дисципліни: систематизоване засвоєння та закріплення теоретичних знань з методології криміналістики, основних положень криміналістичної техніки та криміналістичної тактики, на­буття вміння застосовувати отримані знання при розслідуванні окремих видів злочинів.

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх