Термінологічний словник - Енергетичний менеджмент - Книжный рай
Енергетичний менеджмент

Термінологічний словник

Авторознавча експертиза — це різновид криміналістичної експертизи, під час якої досліджується текст документів (рукописних, друкарських, полі­графічних та ін.) для встановлення його автора.

Адгезія — це прилипання, зчеплення поверхонь різних тіл.

Алфавітно-дактилоскопічний облік — різновид криміналістичного обліку, що здійснюється за допомогою двох взаємопов'язаних картотек: алфавіт­ної та дактилоскопічної картотеки десятипальцевої системи реєстрації.

Вбивство — умисне або з необережності протиправне заподіяння смерті іншій людині.

Виправлення — спосіб змінення початкового змісту документа шляхом пере­робки одних письмових знаків іншими.

Виробленість почерку — загальна ознака почерку, яка відображає здатність того, хто пише, користуватися сучасною системою скоропису; визнача­ється темпом письма і координацією рухів при виконанні письмових зна­ків і з'єднань їх.

Відбиток печатки (штампа) — це перенесення відповідної штемпельної фар­би на поверхню паперу або видавлювання на її поверхні відповідного ре­льєфу.

Відеозйомка — це фіксування всіх дій підозрюваного (чи свідка) в динаміці, послідовності цих дій під час розслідування злочинів.

Вогнепальна зброя — це зброя, в якій снаряд (куля, шрот тощо) приводиться в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої па­льної суміші).

Встановлення групової належності — це окрема криміналістична теорія, практична реалізація якої в судово-слідчій практиці дає змогу встанов­лювати схожість об'єктів і на цій основі зараховувати їх до певного кла­су, виду, роду чи групи.

Встановлення психологічного контакту — процес встановлення найсприят­ливішої «атмосфери» спілкування під час допиту. Досягається викорис­танням комплексу тактичних прийомів.

Вузлова зйомка — це зйомка частин (вузлів) об'єкта. Вузол — це частина міс­ця події, де виявлені сліди злочину. При такій зйомці великим планом фотографуються певні ділянки місця події, що мають важливе значення, та об'єкти, з якими були пов'язані дії злочинця.

Гальваностегія — нанесення на поверхню предмета частинок металу, металі­чних плівок методом електролітичного осадження. Якщо предмет зі слі­дом занурити в електролітичну ванну, уся його поверхня покриється ме­талом, а папілярні лінії як незмочувані залишаться чистими.

Дактилоскопічна формула — це формула 10-пальцевої системи реєстрації, що записується в правому верхньому куті лицьового боку дактилокарти; має вигляд двох простих дробів: перший іменується основною частиною формули, другий — додатковою.

Дактилоскопічний облік — це облік, що здійснюється за допомогою дактило­скопічних карт, які містять пальцеві відбитки кожної руки певної особи.

Дактилоскопіювання — отримання пальцевих відбитків живих осіб і трупів.

Дактилоскопія — розділ криміналістики, який займається дослідженням кон­фігурації папілярних ліній на пучках пальців рук із метою встановлення ідентичності.

Детальна зйомка — це зйомка окремих слідів, предметів, деталей обстановки мі­сця події. Її завжди проводять масштабним способом: великим планом із ма­сштабною лінійкою. Детальній зйомці підлягають насамперед предмети і сліди, які не можуть бути вилучені з місця події, швидко змінюють свої влас­тивості або мають небезпеку їх ушкодження. При виборі ракурсу зйомки ви­ходять із завдань — виявлення найважливіших, типових особливостей, що стосуються форми, розмірів взаємного розташування частин, структури, а також розкриття криміналістичного значення предмета чи сліду.

Документ — це матеріальний об'єкт, у якому зафіксовані відомості про які- небудь факти, що відбулися, чи які можна передбачити.

Дописка — спосіб змінення початкового змісту документа шляхом внесення до рукописного тексту нових слів, фраз або окремих письмових знаків.

Допит — слідча, судова дія, яка полягає в отриманні слідчим (суддею, судом) безпосередньо від допитуваної особи у встановленій кримінально- процесуальним законом формі показань про відомі їй обставини, інші да­ні, що мають значення для справи, яка розслідується.

Доріжка слідів ніг — це група слідів ніг людини, яка складається з кількох (три і більше) послідовно розташованих відбитків босих ніг або взуття.

Дорожньо-транспортна подія (ДТП) — подія, що виникла внаслідок злочин­ного порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило по­терпілому легкі, середньої тяжкості, тяжкі тілесні ушкодження чи наста­ла смерть потерпілого.

Експеримент — форма пізнання об'єктивної дійсності, один з основних мето­дів наукового дослідження, у якому вивчення явищ відбувається в доці­льно вибраних або штучно створених умовах, що забезпечують появу тих

процесів, спостереження яких необхідне для встановлення закономірних зв'язків між явищами.

Заміна частин документа — один із способів часткової підробки, який поля­гає в заміні окремих аркушів документа, вклеюванні деяких частин до­кумента або переклеюванні фотокартки.

Замовне вбивство — навмисне вбивство, вчинене особою за дорученням і на користь третьої особи.

Засоби криміналістичної тактики — це власне знаряддя праці, за допомогою яких слідчий вирішує тактичні завдання розслідування злочинів. Це — засоби його процесуальної, непроцесуальної та організаційної діяльності. Оскільки розслідування є процесуальною діяльністю, закон визначає за­соби, якими користується слідчий, коли збирає, закріплює, досліджує ін­формацію.

Зв'язність почерку — це безперервне виконання певної кількості письмових знаків та їх частин у межах одного слова.

Зґвалтування — вчинення статевого акту без добровільної згоди одного з пар­тнерів.

Знаряддя злому — це будь-який твердий предмет (металевий прут, лом, труба, сокира тощо), який може бути використаний для подолання перешкод.

Інформаційно-довідкові обліки — це обліки, які комплектуються об'єктами та даними, які безпосередньо не пов'язані з подією злочину і отримані в результаті накопичення відомостей інформаційного характеру.

Криміналістична ідентифікація — це дослідницький процес, який має на меті вирішити питання щодо тотожності роздільно існуючих об'єктів для наступного встановлення одиничного матеріального об'єкта та його зв'язку з розслідуваною подією.

Криміналістична тактика — це розділ криміналістики, який є системою по­ложень і практичних рекомендацій з організації та планування розсліду­вання й визначення оптимальної лінії поведінки осіб, які здійснюють розслідування з урахуванням їх відносин та взаємодії з іншими учасни­ками розслідування на основі норм і принципів кримінального процесу.

Криміналістична характеристика вбивств — система взаємопов'язаних уза­гальнених даних про найбільш типові ознаки, що виявляються в способі і механізмі вбивства, обстановці його вчинення, особі вбивці, відомості про які важливі для практичного вирішення завдань розслідування.

Криміналістична характеристика злочинів — це типова інформаційна система, яка містить дані про ключові елементи механізму злочинної поведінки і слу­гує основою для планування розслідування і висування слідчих версій.

Криміналістичне дослідження письма (судове почеркознавство) — це галузь криміналістичної техніки, що вивчає закономірності письма, процес його

дослідження, можливість ідентифікації людини за почерком та вирішує інші завдання почеркознавчої експертизи.

Криміналістичний облік — це система реєстрації, систематизації та зосере­дження об'єктів або відомостей про них за їхніми ідентифікаційними ознаками з метою використання облікових даних для розкриття та попе­редження злочинів, яка Грунтується на наукових даних і узагальненнях практики боротьби зі злочинністю.

Кримінальна реєстрація — це цілеспрямований систематичний облік певних об'єктів для наступного використання реєстраційних даних при розсліду­ванні злочинів, розшуку злочинців і речових доказів, з'ясуванні різнома­нітних обставин, що супроводжують злочин.

Ложе трупа — ділянка поверхні підлоги або землі під трупом.

Механізм ДТП — це складна система взаємодії (механічних, фізичних, хіміч­них і біологічних) транспортних засобів і людей у матеріальному середо­вищі.

Місцеві обліки — це обліки, які ведуться у відділах, відділеннях, групах НДЕКЦ, які обслуговують міськрайліноргани, і комплектуються об'єктами, які вилучені під час оглядів місця події у справах про злочи­ни, що вчинені на території обслуговування органу внутрішніх справ або надіслані для постійної перевірки з інших органів.

Насильство — застосування сили або різного роду погроз по відношенню до певних соціальних суб'єктів чи до їх власності з метою залякування і примусу до певних дій.

Нахил почерку — це напрям згинаючих рухів при виконанні прямолінійних елементів; за нахилом почерк буває прямим, правонахильним, лівонахи- льним, косим і безладним.

Неопізнаний труп (у криміналістиці) — це труп або його частини, які не мо­жуть бути відразу ідентифіковані.

Об'єкт злочину — це те, на що посягає особа, яка вчиняє злочинне діяння. Об'єктом злочину завжди виступає те благо, якому злочином завдається реальна шкода чи створюється загроза заподіяння такої шкоди. Об'єкт злочину — це суспільні відносини, взяті під охорону нормами криміна­льного права, на які посягнув порушник.

Огляд документів — це слідча дія, яка полягає в їхньому вивченні та дослі­дженні з метою виявлення і фіксації ознак, що надають документам зна­чення речових доказів.

Окрема ознака почерку — це характеристика рухів, що виявляється при на­писанні окремих літер чи їх окремих елементів.

Оперативно-пошукові обліки — це обліки, які вміщують об'єкти, які безпо­середньо пов'язані з подією злочину та, як правило, вилучені при оглядах місця події або при проведенні оперативних заходів та слідчих дій.

Особливі прикмети — це відмітні особливості, які мають цінність для іденти­фікації людини за ознаками зовнішності.

Очна ставка — слідча (судова) дія, що полягає в одночасному та поперемінному допиті в присутності раніше допитаних осіб про обставини, щодо яких вони дали суттєво суперечливі показання. Основними характеристиками О.с. є: єдність предмета (особи допитуються за тими самими обставинами); єдність об'єкта (О.с. є процесом безперервного порівняння показань двох одночасно (поперемінно) допитуваних осіб; єдність часу (допит двох осіб здійснюється в їх присутності протягом цієї слідчої дії); єдність місця (обидві особи допи­туються в тому самому місці); рівність умов сприйняття запитань слідчого і показань один одного; єдність документування (вся процедура слідчої дії фі­ксується в один час у єдиному протоколі).

Перевірка показань на місці — це слідча дія, що полягає в зіставленні показань про пов'язані з певним місцем обставини злочину з фактичною обстановкою на цьому місці, показаною слідчому в присутності понятих особою, яка дала по­казання, з метою з'ясування їх достовірності.

Письмо — засіб фіксації і зберігання думки людини; походить від звукового мовлення і є основним засобом спілкування людей.

Письмова мова — це вираження думок людини за допомогою різних мовних засо­бів (синтаксису, орфографії, лексики, пунктуації, стилістики). Письмова мова кожної людини відрізняється стилем викладання, словниковим складом, зага­льним рівнем грамотності. Для письмової мови людини характерними є інди­відуальність і відносна сталість.

Підпал — дія, яка призводить до загоряння споруди чи майна (незалежно від того, встигли погасити пожежу чи ні, навіть коли об'єкт у такому разі за­лишився непошкодженим).

Підпис — особливий вид рукопису, який відображає прізвище особи або умо­вні письмові знаки і має посвідчувальне значення.

Підчистка — спосіб змінення змісту документа, при якому здійснюється ме­ханічне видалення частини тексту.

Планування розслідування — це складна динамічна, розумова діяльність, що здійснюється в умовах вихідної слідчої ситуації і має на меті встановити максимальне коло обставин вчинення злочину.

Пожежа — неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке призводить до матеріальної шкоди. Причинами виникнення пожеж є недбала поведінка лю­дей з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, природні явища (блискав­ка, посуха). Відомо, що 90% пожеж виникає з вини людини.

Показання потерпілого — це повідомлення особою, якій злочином завдана фізична, моральна або майнова шкода, відомостей про відомі їй обстави­ни, що підлягають встановленню по справі, зроблені і зафіксовані у вста­новленому законом порядку під час слідчої дії.

Потерпілий — це особа, якій злочином завдано моральної, фізичної або мате­ріальної шкоди і яка визнана потерпілою мотивованим рішенням особи, у провадженні якої знаходиться справа.

Почерк — манера написання, виражена в системі рухів, які фіксуються в ру­копису.

Пред'явлення для впізнання — це процесуальна слідча дія, що полягає в пред'яв­ленні свідку чи іншій особі якого-небудь об'єкта з метою його ідентифікації чи встановлення однакової родової приналежності (подібності) з об'єктом, що був раніше предметом спостереження при тих чи інших обставинах.

Процес розслідування — це пізнавальна діяльність слідчого з приводу події злочину.

Регіональні обліки — це обліки, які провадять науково-дослідні експертно- криміналістичні центри (НДЕКЦ) при ГУМВС України в областях. Такі обліки комплектуються з об'єктів, які вилучені під час оглядів місця по­дії у справах про злочини, що вчинені на території відповідного регіону або надіслані для постійної перевірки з інших органів.

Реєстрація (у вузькому розумінні) — це процес фіксації в установленому порядку ознак об'єктів в облікових документах за наявності необхідних підстав.

Розгін почерку — характеризує протяжність (розмір) руху по горизонталі й визначається відношенням ширини знаків до їх висоти, а також відстан­ню між письмовими знаками.

Розмір почерку — визначається висотою малих літер.

Самогубство (суїцид) — свідоме самостійне позбавлення себе життя, спричи­нене своєю безпосередньою, умисною і бажаною дією.

Свідок — учасник кримінального процесу, який не має статусу потерпілого, обвинуваченого, підозрюваного або підсудного і якому відомі будь-які обставини, що підлягають встановленню у справі, та відсутні обставини, що заважають його допиту.

Сильне душевне хвилювання (фізіологічний афект) — це такий психічний стан людини, який характеризується короткочасним і бурхливим розвитком, си­льним і глибоким негативним емоційним переживанням, яке викликає зву­ження свідомості й значною мірою знижує здатність особи усвідомлювати свої дії або керувати ними.

Симультанне впізнавання — це впізнавання в результаті миттєвого збігу об­разу людини, що зберігся в пам'яті впізнаючого, і того, що сприймається ним у момент пред'явлення для впізнання.

Складність почерку — це свідчення про те, якими рухами виконуються пись­мові знаки, про конфігурацію їх будови.

Слід відшарування — слід, що утворюється внаслідок відокремлення части­нок від об'єкта, що сприймає сліди.

Слід нашарування — слід, що утворюється в результаті відокремлення части­нок від об'єкта, утворює сліди та нашарування їх на об'єкті, який сприй­має сліди.

Слід у вузькому розумінні — відображення зовнішньої будови одного об'єкта на другому внаслідок їх взаємодії.

Слід у широкому значенні — будь-яке відображення, зміна, зникнення, поява будь-чого на місці події.

Сліди знарядь злому — це сліди, залишені різними засобами, які використо­вувалися злочинцем для відкриття сховищ і руйнування перепон.

Сліди транспортних засобів — це сліди, які відображають зовнішню будову частин транспортного засобу: сліди-відображення (сліди коліс на ґрунті); предмети, що відокремилися від транспортного засобу (частки фарного скла); речовини (плями мастила).

Сліди-відображення — сліди, що передають зовнішню будову тієї частини слідоутворюючого об'єкта, яка контактує з матеріалом, що сприймає слі­ди.

Сліди-предмети — матеріальні об'єкти особистого, побутового, виробничого призначення, залишені на місці події чи винесені звідти.

Сліди-речовини — частинки лакофарбових покриттів, потожирової речовини, сипких, рідких та газоподібних тіл, які залишаються на предметах на мі­сці події чи зникають звідти.

Слідча версія — одне з можливих припущень щодо розвитку подій, які при­звели до злочину, а також щодо виявлення злочинця.

Слідча ситуація- це пізнана слідчим сукупність умов, у яких на даний момент здійснюється розслідування; слідча ситуація — це інформаційна модель, яка склалася в суб'єкта доказування на основі пізнання реальних умов, за яких здійснюється розслідування.

Слідча тактика — це галузь криміналістики, яка містить систему наукових положень і рекомендацій щодо організації та планування розслідування й тактики слідчих дій. Вона більш точно визначає призначення тактики — служити розслідуванню злочинів, яке здійснюють органи досудового розслідування.

Слідчий — суб'єкт кримінального процесу, уповноважений провадити досу- дове слідство.

Слідчі дії — це регламентовані нормами процесуального права та здійснювані в ра­мках кримінально-процесуального провадження уповноваженою на те особою, а також забезпечувані заходами державного примусу та супроводжувані необ­хідним документуванням процесуальні дії, які являють собою комплекс пізна- вально-засвідчувальних операцій, спрямованих на отримання, дослідження та перевірку доказів.

Суб'єкт злочину — осудна фізична особа, що вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

Судова балістика — це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає ознаки вогнепальної зброї і боєприпасів, закономірності виникнення слідів їх за­стосування, розробляє засоби і методи збирання й дослідження таких слідів для встановлення певних обставин розслідуваних злочинів, а та­кож рекомендації щодо запобігання злочинам, пов'язаним із вогнепаль­ною зброєю.

Судова фотографія — це галузь криміналістичної техніки, яка розробляє фото­графічні засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації і дослідження доказів. Зміст судової фотографії становлять наукові положення і практичні рекоме­ндації щодо використання фотографії в розслідуванні злочинів.

Судово-дослідницька фотографія — це система спеціальних методів, прийо­мів і засобів, що застосовуються для одержання нових фактів при прова­дженні судових експертиз.

Судово-оперативна фотографія — сукупність методів, прийомів і засобів, що застосовуються при провадженні слідчих чи оперативно-розшукових дій для фіксації обстановки, слідів та інших об'єктів.

Судово-почеркознавча експертиза — судова експертиза, основним завдан­ням якої є ідентифікація виконавця рукопису тексту, цифрових записів або підпису.

Сукцесивне впізнання — це впізнання, що відбувається шляхом розумового порівняння, відбору, співставлення ознак, які збереглися в пам'яті люди­ни, і тих, що сприймаються при впізнанні.

Тайнопис — невидимі записи, виконані безбарвним розчином якоїсь речовини.

Тактика слідчого експерименту — це спеціальна процесуально- криміналістична форма реалізації окремої слідчої дії, яка проводиться слідчим, прокурором з метою перевірки і уточнення відомостей, які ма­ють значення для встановлення обставин кримінального правопорушення шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань.

Тактична операція — це сукупність слідчих, оперативних та інших дій, які плануються слідчим для вирішення слідчої ситуації у ході розслідування злочину. Слідчі дії, оперативні та організаційні заходи складають елеме­нти тактичної операції.

Тактичний прийом — це раціональний спосіб дії або доцільна лінія поведінки слідчого в процесі збирання, дослідження та використання доказової ін­формації. Тактичний прийом показує, яким чином і за допомогою яких заходів, логічних і психологічних прийомів слідчий збирає та використо­вує доказову інформацію.

Технічне підроблення підпису — це його відтворення на документі копію­ванням з оригіналу.

Тілесне ушкодження — порушення анатомічної цілісності тканин, органів людини та їх функцій, що виникає внаслідок дії зовнішніх ушкоджуваль­них факторів.

Топографічні ознаки письма — особливості розміщення тексту в цілому або окремих його частин, це стійкі звички розміщення тексту.

Травлення — спосіб змінення змісту документа, при якому здійснюється ви­далення тексту за допомогою хімічних реактивів, які вступають у реак­цію з барвником штрихів і знебарвлюють його. Для цього використову­ються деякі кислоти і луги.

Трасологія — криміналістичне вчення про сліди, один із розділів криміналіс­тичної техніки, у якому вивчаються теоретичні основи і закономірності виникнення слідів, що відображають механізм скоєння злочину; розроб­ляються рекомендації щодо застосування методів і засобів виявлення, вилучення і дослідження слідів з метою з'ясування обставин, які є зна­чущими для розкриття, розслідування та попередження злочинних пося­гань.

Центральні обліки — це обліки, які здійснюються Державним науково- дослідним експертно-криміналістичним центром MBC України (ДНДЕКЦ). До центральних оперативно-пошукових обліків належать: центральна колекція куль і гільз зі слідами зброї (кулегільзотека); центральна картотека фальшивих грошей; центральна картотека підроб­лених документів, виготовлених із застосуванням засобів поліграфії; центральна картотека слідів рук, вилучених з місць нерозкритих тяжких та резонансних злочинів; центральна колекція макетів вибухових при­строїв і речовин; центральна колекція фонограм з голосами осіб, які ано­німно повідомляли про загрозу вибуху.

 

 ...  7Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх