Философия

1. Філософія Стародавньої Індії.

2. Філософія Стародавнього Китаю.

3. Основні риси і етапи розвитку античної філософії.

4. Антична філософія: космоцентризм.

5. „Лінія Платона” і „лінія Демокріта” в філософії античності.

7. Стихійна діалектика (Геракліт)

8.Філософія Сократа

10. Арістотель як систематизатор античної філософії та логіки

11. Етика стоїків

13. Апологетика: примат віри

16. Томізм та проблема гармонії віри з розумом.

18. Діалектика доби Відродження (Микола Кузанський)

21. Натурфілософія доби Відродження.

25. Соціально – філософська концепція Т. Гоббса.

29. Французьке просвітництво (Ж.-Ж. Руссо, Вольтер).

32. Етичні погляди І. Канта. “Категоричний імператив”.

37. Позитивізм О.Конта і Г.Спенсера. Другий позитивізм Р.Авенаріуса та Е.Маха

41. Філософія марксизму( діалектичний та історичний матеріалізм)

44. Неофрейдизм

47. Філософська антропологія

48. Філософський дискурс постмодерну.

50. Українська філософська думка доби Відродження(14-16 ст)

52.Філософія Г.Сковороди

№56 І.Я.Франко про українську національну ідею.

59 Соціально-політичні погляди Донцова

62. Історичні типи світогляду

65. Основні функції філософії.

69.Простір і час, основні характеристики

73. Істина як процес

77. Форми наукового пізнання: ідея, факт, проблема, гіпотеза, теорія.

82.Поняття природи (суспільство як частина природи)

84.Форма буття людини

86. Проблема свободи і відповідальності людини

89.Історичні типи взаємовідношень людини й суспільства.

90.Основні підходи до розуміння суспільства

93. Формаційна теорія суспільного розвитку(К.Маркс)

97.Роль матеріального виробництва в житті суспільства

100. Економіка і мораль.

105. Парадигма, стиль мислення, наукова картина світу.

109. Закон єдності і боротьби протилежності.

113. Сутність духовного життя суспільства.

116. Класифікація цінностей.

119. Проблеми сенсу і спрямованості історичного процесу.

122 Проблема походження релігії

126. Проблема класифікації релігій.

128. Релігія Давнього Єгипту.

129. Релігія Стародавньої Греції.

130. Релігія Стародавнього Риму

131. Ведичні релігії Стародавньої Індії

№132 Джайнізм

№134 Даосизм

№136 Іудаїзм.

№137 Зороастризм.

№138. Буддизм.

139.Соціально-економічні та духовні передумови виникнення християнства

142 Особливості віросповідання та культу в православ’ї

143 Особливості віросповідання та культу в католицизмі

144 Особливості віросповідання та культу в протестантизмі

145 Особливості віросповідання та культу Української греко-католицької цекви

№146 Іслам, основні напрями та релігійні течії

147. Коротка характеристика конституційно правових основ забезпечення свободи совісті в Україні

149. Новітні релігійні течії.

151.Предмет логіки, логічна культура мислення

155.Закон оберненого співвідношення між змістом і обсягом понять:

159. Обмеження як логічна операція з поняттями.

163. Атрибутивні судження, їх класифікація.

170. Безпосередні умовиводи (БУ)

175.Аналогія, її різновиди

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх