Финансовый менеджмент

Форма № 1      Код за ДКУД  | 1801001

 

Актив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

116,8

124,3

первинна вартість

011

116,9

124,4

знос

012

0,1

0,1

незавершене будівництво

020

123,8

211,6

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

516,2

528,3

первинна вартість

031

1187,3

1215,1

знос

032

671,1

686,8

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

3,8

14,8

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

36,2

54,8

Всього за розділом I

080

796,8

933,8

 

1

2

3

4

II. Оборотні

активи

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

37,7

35,8

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

23,8

27,1

готова продукція

130

1,2

0,3

товари

140

0,8

1,1

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

41,9

51,9

первинна вартість

161

42,6

52,7

резерв сумнівних боргів

162

0,7

0,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

з виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

1,0

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

41,6

117,2

Поточні фінансові інвестиції

220

 

80,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

у національній валюті

230

5,2

7,7

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

153,9

321,9

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

950,7

1255,7

 

Код

рядка

На початок

На кінець

Пасив

звітного періоду

звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

378,3

378,3

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

464,7

682,9

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток

 

 

 

(непокритий збиток)

350

 

 

1

2

3

4

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

843,0

1061,2

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0,7

0,9

Інші забезпечення

410

0,2

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

0,7

0,9

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

 

 

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

7,5

24,7

Поточна заборгованість

за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

1,5

1,8

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

62,0

101,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

9,0

24,1

з бюджетом

550

7,4

9,6

з позабюджетних платежів

560

14,0

17,8

зі страхування

570

0,3

0,4

з оплати праці

580

0,3

0,3

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

4,8

13,9

Усього за розділом IV

620

106,8

193,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

950,7

1255,7

 

Керівник

Головний бухгалтер

Коди

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство          "Віртуал"       за ЄДРПОУ

Територія     Україна          за КОАТУУ

Орган державного управління    за СПОДУ

Галузь            промисловість         за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності          за КВЕД

01

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

 

Звіт про фінансові результати за           2001 р.

 

 ...  14Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх