Финансовый менеджмент

Форма № 2 І. Фінансові результати

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За

попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

548,6

243,0

Податок на додану вартість

015

10,3

4,6

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

538,3

238,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

399,5

171,5

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

138,8

66,9

збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

15,7

3,7

Адміністративні витрати

070

31,1

23,4

Витрати на збут

080

31,6

24,1

Інші операційні витрати

090

2,9

0,6

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

88,9

22,5

збиток

105

 

 

1

2

3

4

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

33,7

25,3

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

2,2

0,8

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

120,4

47,0

збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

27,7

3,1

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

92,7

43,9

збиток

195

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надприбутку

210

 

 

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

92,7

43,9

збиток

225

 

 

Головний бухгалтер

Підприємство          " Віртуал"

Територія     Україна

Галузь            промисловість

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

за        2001 р.

 

Неопла-чений капітал

<^

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток

00

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал

(~

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

 

464,7

 

 

 

 

464,7

 

 

Додатковий вкладений

JYCllll 1 СІЛ

Ті

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайовий капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

on

378,3

 

 

 

 

378,3

 

 

Код

 

ОТО

 

о

О

о

3

о

о

4

о

о

О

 

о

40 О

Стаття

 

Залишок

на початок року

я

я я

>-.

и р

о

Зміна облікової політики

Виправлення помилок

и ні мі

з

іш

Ін

Скоригований залишок на початок року

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

 

 

 

 

108,0

108,0

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108,0

108,0

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS

о

о

 

о

00

0

0 0

 

0

<n

0

<n <n

о

cn

о

cn

О

cn

 

Відрахування до резервного капіталу

 

Внескі учасників:

Внески до капіталу

Погашення заборгованності з капіталу

 

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі

Зменшення номінальної вартості акцій

 

 

 

 ...  15Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх