Конфліктологія

ТЕСТ

на самооцінку комунікативного контролю

Якщо ви згодні з твердженням, то напишіть "так", а якщо не згодні, то напишіть "ні". Відповідати потрібно щиро.

Мені важко наслідувати інших людей...

Для мене краще повеселити інших, щоб звернути на себе увагу...

Я міг би бути непоганим артистом...

Людям здається, що я глибше переживаю, ніж це є насправді...

У різних ситуаціях і з різними людьми я поводжуся по-різному...

У компаніях я рідко буваю в центрі уваги...

Я можу відстоювати тільки те, у чому сам переконаний...

Щоб мати успіх у справах і стосунках з людьми, я прагну поводитися відповідно до їхніх очікувань...

Я можу бути дружелюбним з людьми, яких "не переношу"...

Я завжди такий, яким мене сприймають інші...

Нарахуйте собі по одному балу за відповідь "ні" на 1, 5, 7 запитання і за відповіді "так" на решту запитань. Підрахуйте бали.

0-3 бали. Ви надто прямолінійний, однак малокомунікабельний.

4-6 балів. Середній комунікативний контроль, стриманість в емоційних виявах, слід більше рахуватися у своїй поведінці з оточенням.

7-10 балів. Високий комунікативний рівень, добра реакція на зміни ситуації, точне передбачення ситуації у процесі спілкування.

тематика контрольних, курсових, дипломних і магістерських робіт. проблемні питання

Тематика контрольних, курсових, дипломних і магістерських робіт

Конфлікт — феномен суспільного розвитку.

Конструктивна та деструктивна роль конфліктів.

Політичні конфлікти: причини, шляхи їх розв'язання та профілактика.

Конфлікти: суть, шляхи попередження та розв'язання.

Стилі поведінки в конфліктних ситуаціях і вибір адекватного стилю особистістю.

Конфлікти в колективі та шляхи їх вирішення.

Внутрішньоособистісні конфлікти: їх суть, місце та роль у становленні особистості.

Міжособистісні конфлікти: суть, причини та шляхи розв'язання.

Психологічні особливості та передумови конфліктності особистості.

Психологічна культура особистості — важливий чинник попередження конфліктів.

Психологічні конфлікти, їхні причини, шляхи вирішення та попередження.

Переговори як особливий тип розв' язання конфліктів.

Конфлікти в організаціях: виникнення, причини, типи, профілактика, шляхи вирішення.

Міжетнічні поля суперечностей у сучасній Україні.

Економічні конфлікти в Україні та шляхи їх вирішення.

Культура ділового спілкування в трудовому колективі — чинник попередження конфліктів.

Управлінські конфлікти: типи, причини, шляхи вирішення та попередження.

Конфліктні поля суперечностей в системі здійснення адміністративного реформування в Україні.

Сімейні конфлікти: причини, прогнозування та вирішення.

Переговори та їхня роль у вирішенні управлінських конфліктів.

Міжконфесійні конфлікти, причини виникнення та шляхи вирішення.

Творча особистість і конфлікт (психологічний аналіз).

Конфлікти в системі відносин "людина — природа".

Конфлікт відносин "батьки і діти", їх особливості на початку ХХІ ст.

Конфлікти в системі управлінських відносин між центром і регіонами.

Тендерні конфлікти: причини, суть, шляхи вирішення та запобігання.

Насильство як тип конфлікту: суть, типи, шляхи запобігання.

Глобалізація: суть, проблемність, конфліктність.

Рольові конфлікти в організації.

Екологічний конфлікт: причини, шляхи попередження та подолання.

Соціальна незахищеність народу й проблеми конфліктів.

Конфлікти в процесі організації та проведення виборів.

Проблемні питання

Опишіть суть, структуру та функціональну роль своєї професійної діяльності. Які конфліктні поля суперечностей ви бачите в ній та які профілактичні заходи готові застосувати з метою профілактики конфліктів?

Як потрібно проводити ділові наради? Зазначте письмово основні негативні дії в процесі їх підготовки та проведення у колективі (ваші враження).

Опишіть суть професійного успіху. Які шляхи його досягнення?

Продумайте основні стратегії вашого професійного успіху, розпишіть поетапно у свій робочий зошит на майбутнє і прагніть до нього.

Опишіть своє бачення того, як впливають сімейні взаємини на характери членів сім'ї та на подальші стосунки особистості між людьми в колективі.

Як можна працювати з партнерами без конфліктів?

Що ви могли б запропонувати такого, що сприятиме безконфліктному спілкуванню?

Як створити довірливу атмосферу під час переговорів? Які питання доцільно ставити співрозмовникові?

Розкрийте суть конфлікту як соціально-політичного феномену.

Проаналізуйте західні та вітчизняні теорії конфлікту.

Розкрийте суть поняття "типологія конфліктів".

Охарактеризуйте "політичний "конфлікт" як феномен.

Розкрийте суть проблеми "Конфліктні поля суперечностей політичної системи України".

Зробіть аналіз проблеми: "Чи є причини для виникнення конфліктних ситуацій нині в Україні?" Перелічіть найвагоміші причини і проаналізуйте одну з конфліктних ситуацій політичного спрямування.

Конфлікти, їх місце в житті людини.

Особистісні передумови та чинники виникнення міжособистіс-них конфліктів.

Конфлікт як вид критичних ситуацій.

Стилі поведінки в конфліктній ситуації.

Охарактеризуйте проблемні ситуації в системі міжконфесійних відносин в Україні.

Переговори як форма розв'язання конфлікту (розкрийте суть).

Охарактеризуйте суть і причини міжконфесійних конфліктів в Україні. Запропонуйте свої способи їх розв' язання.

Охарактеризуйте суть і причини можливих міжнаціональних конфліктів на теренах сучасної України.

Дайте аналіз внутрішньоособистісних конфліктів державного службовця або приватної особи, розкрийте причини їх проявів у процесі життєтворчості.

Причини виникнення конфліктів у сім'ї (ваше бачення).

Корупція в суспільстві як фактор конфліктності владних структур і народу. Дайте власний аналіз причин, слабких місць, шляхів профілактики та подолання корупції в Україні.

Перелічіть і дайте стислу характеристику основних правил, що допомагають запобігти поширенню корупції серед державних службовців.

Перерахуйте і дайте загальний або власне фаховий аналіз негативних станів, викликаних корупцією.

Перерахуйте і проаналізуйте пропозиції щодо стримування корупції та запобігання виникненню конфлікту інтересів.

Назвіть причини конфліктів у системі відносин "державний службовець, управлінець і проблемна ситуація".

Проаналізуйте партнерські стосунки у системі відносин "державний службовець і громадянин".

Зробіть аналіз і типологію конфліктогенів як чинників конфліктів.

Перерахуйте і проаналізуйте причини міжособистісних конфліктів.

Що слід розуміти під стресом? Перша допомога в гострій стресовій ситуації.

Що слід розуміти під поняттям "методи управління конфліктом"?

Назвіть основні "дисфункціональні наслідки конфліктів".

Опишіть зразки важливих проблем "ділової бесіди" державного службовця з відвідувачем.

Прийоми спілкування, що сприяють зближенню й досягненню порозуміння (стисла характеристика).

Назвіть "12 правил довіри людини до чиновника", про які повинен знати чиновник будь-якої ланки.

Опишіть роль особистості керівника в профілактиці конфліктів. Перелічіть основні напрямки профілактики.

Перелічіть і зробіть аналіз типології конфліктних особистостей.

Назвіть основні правила спілкування з конфліктною особистістю.

Розкрийте й опишіть технологію розв'язання конфліктів. За власним вибором опишіть один із типів конфлікту (політичні, соціальні, міжнаціональні...).

Перерахуйте пропозиції щодо регламентації поведінки конфліктуючих сторін і посередника.

Проаналізуйте й опишіть роль медіатора у розв'язанні конфліктів.

Проаналізуйте й опишіть причини та суть геополітичних конфліктів.

Проаналізуйте проблему: "Бюрократія — фактор конфліктності й порядку в суспільстві".

Що слід розуміти під проблемою — "Зміни ціннісних орієнтацій молоді в перехідний період в Україні"?

Розкрийте суть конфліктологічної проблеми: "Корупція в сучасному українському суспільстві: причини, попередження та шляхи подолання".

Розкрийте проблему: "Етнополітичні конфлікти в посттоталітар-ному просторі".

Спілкування, його типи. Культура ділового спілкування.

Прийоми активного слухання співрозмовника у процесі спілкування.

Бездуховність і конфлікт — взаємозв'язок і шляхи позитивного виходу особистості з цього стану (ваш аналіз і пропозиції з метою подолання цього негативного стану).

Імідж управлінця, керівника — чинник попередження конфлікту. Технологія створення іміджу управлінця, особистого іміджу.

"Управлінський ризик та його значення" — що слід розуміти під цим поняттям?

"Мафія" як чинник негативного стану суспільних та управлінських ніш.

Управлінська еліта, її характеристика, позитивні й негативні дії еліти в процесі життєтворчості.

 

 ...  40Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх