ЛОГІКА

Додаток 2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ЛОГІКИ

1. Предмет логіки як науки.

2. Рівні емпіричного пізнання дійсності: відчуття, сприйняття, уявлення.

3. Форми абстрактного мислення: поняття, судження, умовивід.

4. Поняття про логічну форму.

5. Історія розвитку логіки в античну добу.

6. Історія логіки в епоху середньовіччя.

7. Історія логіки у Новий час.

8. Основні етапи розвитку логіки в ХІХ-ХХ століттях. 9 . Істинність думки.

10. Формальна правильність міркувань.

11. Співвідношення мислення і мови.

12. Формалізація як основний метод логіки.

13. Характеристика поняття як форми мислення.

14. Види понять.

15. Загальна характеристика відношень між поняттями.

16. Відношення сумісності (рівнозначність, перетин, підпорядкування).

17. Відношення несумісності (протилежність, суперечність, спів-підпорядкування).

18. Логічні операції: узагальнення й обмеження понять.

19. Операція визначення понять.

20. Операція поділу понять.

21. Правила поділу понять.

22. Класифікація та її види.

23. Загальна характеристика судження як форми мислення.

24. Види простих суджень.

25. Структура простих суджень.

26. Категоричні судження та їх види.

27. Характеристика умовних суджень.

28. Алетичні модальні судження.

29. Епістемічні модальні судження.

30. Деонтичні модальні судження.

31. Аксіологічні модальні судження.

32. Темпоральні модальні судження.

33. Логічні операції над простими атрибутивними судженнями.

95

34. Логічні операції над простими релятивними судженнями.

35. Логічні операції над складними судженнями.

36. Функціонально-істиннісні відношення між простими категоричними судженнями за логічним квадратом.

37. Види складних суджень.

38. Кон'юнкція.

39. Проста і строга диз'юнкція.

40. Імплікація.

41. Еквіваленція.

42. Заперечення.

43. Табличне визначення основних логічних сполучників.

44. Загальна характеристика логічного закону.

45. Закон тотожності.

46. Закон заборони суперечності.

47. Закон виключеного третього.

48. Закон достатньої підстави.

49. Логічна характеристика основних видів умовиводів.

50. Основні види безпосередніх умовиводів.

51. Простий категоричний силогізм (ПКС).

52. Структура простого категоричного силогізму.

53. Фігури і модуси простого категоричного силогізму.

54. Скорочено-розподільні силогізми (ентимеми).

55. Складні і складноскорочені силогізми (полісилогізми, сорити).

56. Розділово-категоричні умовиводи.

57. Розділово-умовні умовиводи.

58. Умовно-категоричні умовиводи.

59. Характеристика індуктивних умовиводів.

60. Логічна характеристика повної індукції.

61. Логічна характеристика неповної індукції.

62. Достовірне й імовірнісне знання.

63. Види гіпотез.

64. Аналогія (традуктивний умовивід).

65. Основні види аналогії.

66. Поняття про доведення.

67. Правила доведення і спростування.

68. Помилки, які виникають при порушенні правил доведення і спростування.

69. Софізми, парадокси і паралогізми.

70. Теоретичне і практичне значення логіки.

96

 

 ...  16Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх