ЛОГІКА

Додаток 3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ЛОГІКИ

1 . Специфіка предмета формальної логіки.

2. Характеристика форм емпіричного пізнання дійсності: відчуття, сприйняття, уявлення.

3. Загальна характеристика форм абстрактного мислення: поняття, судження, умовиводу.

4. Істинність думки.

5 . Формальна правильність міркувань.

6. Розвиток логіки в античній Греції.

7. Основні напрями середньовічної (схоластичної) логіки.

8. Розвиток логіки у Новий час.

9. Прогрес логічних знань у ХІХ-ХХ століттях.

10. Співвідношення традиційної і сучасної (математичної) логіки.

11. Розвиток логіки в Україні.

12. Соціальне призначення і функції логіки.

13. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

14. Загальна характеристика основних видів логічних помилок.

15. Парадокси.

16. Паралогізми. 1 7 . Софізми.

18. Характеристика поняття як форми мислення.

19. Генезис понять.

20. Функції понять.

21. Структура понять: обсяг і зміст поняття.

22. Закон зворотного відношення між обсягом і змістом понять.

23. Поняття і слово.

24. Теорія іменування в логіці.

25. Види понять та їх характеристика.

26. Характеристика основних видів відношень сумісності: тотожності, перетину, часткового збігу.

27. Характеристика основних видів відношень несумісності: кон-традикторності, контрарності, співпідпорядкованості.

28. Операція обмеження понять.

29. Операція узагальнення понять.

30. Операція визначення понять.

31. Основні види визначення понять.

97

32. Операція поділу понять.

33. Основні правила поділу понять.

34. Види класифікації та її роль у науці.

35. Загальна характеристика судження як форми мислення.

36. Основні види простих (елементарних) суджень.

37. Структура простих (елементарних) суджень.

38. Загальна характеристика модальних суджень.

39. Алетичні модальні судження.

40. Епістемічні модальні судження.

41. Деонтичні модальні судження.

42. Аксіологічні модальні судження.

43. Темпоральні модальні судження.

44. Відношення контрадикторності між простими категоричними судженнями (за логічним квадратом).

45. Відношення контрарності між простими категоричними судженнями (за логічним квадратом).

46. Відношення субконтрарності між простими категоричними судженнями (за логічним квадратом).

47. Відношення підпорядкування між простими категоричними судженнями (за логічним квадратом).

48. Відношення між простими релятивними судженнями.

49. Відношення між складними судженнями.

50. Трансформація простих атрибутивних суджень шляхом обернення (конверсії).

51. Трансформація простих атрибутивних суджень шляхом їх перетворення (обверсії).

52. Трансформація простих атрибутивних суджень шляхом протиставлення суб'єкту.

53. Трансформація простих атрибутивних суджень шляхом протиставлення предикату.

54. Трансформація простих релятивних суджень. 5 5. Трансформація складних суджень.

56. Складні судження та їх види.

57. Логічна характеристика кон'юнкції.

58. Логічна характеристика простої і складної диз'юнкції.

59. Логічна характеристика еквіваленції.

60. Логічна характеристика заперечення.

61. Табличне визначення логічних сполучників: кон'юнкції, імплікації, диз'юнкції, еквіваленції, заперечення.

98

62. Квантори існування і всезагальності.

63. Загальна характеристика законів логіки.

64. Закон тотожності.

65. Закон заборони суперечності.

66. Закон виключеного третього.

67. Закон достатньої підстави.

68. Тавтології, суперечності і виконувані судження.

69. Загальна характеристика умовиводу як форми мислення.

70. Основні види умовиводів: дедуктивні, індуктивні, традуктивні.

71. Безпосередні умовиводи із простих атрибутивних суджень.

72. Безпосередні умовиводи за логічним квадратом.

73. Безпосередні умовиводи із релятивних суджень.

74. Безпосередні умовиводи із складних суджень.

75. Логічна характеристика простого категоричного силогізму (ПКС).

76. Структура простого категоричного силогізму.

77. Фігури і модуси простого категоричного силогізму.

78. Полісилогізми.

79. Скорочено-розподільний силогізм (ентимема).

80. Епіхейрема.

81. Сорити (складноскорочені полісилогізми).

82. Суто розділовий умовивід.

83. Розділово-категоричний умовивід.

84. Характеристика правильних модусів розділово-категоричного умовиводу.

85. Розділово-умовний умовивід.

86. Схеми, види і характеристика дилем.

87. Умовно-категоричний силогізм.

88. Характеристика правильних модусів умовно-категоричного силогізму.

89. Логічне розуміння індукції.

90. Повна індукція та її структура.

91. Неповна індукція та її структура.

92. Гіпотеза з погляду логіки.

93. Види гіпотез та їх роль у пізнанні дійсності.

94. Логічна характеристика аналогії.

95. Аналогія відношень.

96. Аналогія речей.

97. Структура доведення.

99

98. Пряме доведення.

99. Опосередковане доведення.

100. Спростування з погляду логіки.

101. Логічна структура спростування.

102. Способи і правила спростування.

103. Пряме спростування.

104. Опосередковане спростування.

105. Логічні помилки у доведенні й спростуванні стосовно тези та аргументів.

 

 ...  17Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх