ЛОГІКА

Додаток 4 ТЕСТИ*

1. Логіка вивчає:

1) умови, причини розвитку й функціонування мислення;

2) процеси мислення як складну динамічну систему;

3) логічні закони і форми правильного мислення щодо їх структури;

4) природно-матеріальні закономірності процесу мислення;

5) логічні форми і закони мислення щодо їх змісту;

6) важко відповісти.

2. За допомогою яких структурних елементів відбувається процес спростування:

1) вихідного, обґрунтовуючого та вивідного знання;

2) суб'єкта і предиката нашої думки;

3) тези, аргументів і демонстрації;

4) важко відповісти.

3. Зазначте, який закон логіки застосовано під час доведення наведеного нижче твердження:

"Я склав іспит з математики на відмінно завдяки акуратному відвідуванню занять, систематичній роботі над курсом, опрацюванню навчальної літератури, активній участі у семінарських і практичних заняттях".

1) заборони суперечності;

2) тотожності;

3) виключеного третього;

4) достатньої підстави;

5) важко відповісти.

4. Зазначте, яке правило логіки, що випливає із закону логіки, порушується в наведеному прикладі:

"Студент Хоменко стверджував, що він склав літню сесію успішно завдяки конкретній допомозі в підготовці до іспитів, яку йому надавав студент Іванов.

У питаннях 7, 10, 15, 18, 25, 28 зазначено кілька варіантів правильних відповідей, в інших є лише один правильний варіант.

101

Тепер він заявляє, що склав би літню сесію і без допомоги Іванова".

1) те, що випливає із закону тотожності;

2) те, що випливає із закону заборони суперечності;

3) те, що випливає із закону виключеного третього;

4) те, що випливає із закону достатньої підстави;

5) правило логіки не порушується;

6) важко відповісти.

5. Доведення — це:

1) логічний процес, спрямований на пізнання світу;

2) логічний засіб висловлення процесу мислення;

3) процес правильного логічного мислення, спрямований на ствердження певних положень;

4) логічний процес вираження закономірностей реальної дійсності;

5) важко відповісти.

6. Наведено схему індуктивного умовиводу:

за АВС з'являється а; за А1ВС з'являється а1; за А2ВС з'являється а2; отже, А є причиною а.

Зазначте, яким методом наукової індукції було зроблено висновок про те, що "А є причиною а":

1) подібності;

2) відмінності;

3) залишків;

4) наслідкових змін;

5) метод визначити неможливо;

6) важко відповісти.

7. Назвіть вид умовиводу (силогізму):

"Всі планети Сонячної системи рухаються навколо Сонця. Земля — планета Сонячної системи. Отже, Земля рухається навколо Сонця".

1) індуктивний;

2) дедуктивний;

3) простий категоричний силогізм;

4) розподільно-категоричний;

5) умовно-розподільний;

6) гіпотеза;

7) важко відповісти.

102

8. Зазначте вид умовиводу в такому логічному міркуванні:

"Література в нашому суспільстві — засіб виховання народу. Театр у нашому суспільстві — засіб виховання народу. Музика і малярство в нашому суспільстві також є засобом виховання народу.

Театр, література, музика і малярство — це види мистецтва. Отже, мистецтво в нашому суспільстві є засобом виховання народу".

1) індуктивний;

2) дедуктивний;

3) простий категоричний;

4) умовний;

5) полісилогізм;

6) гіпотеза;

7) важко відповісти.

9. Визначте, вимоги якого формально-логічного закону порушено в наведеному нижче прикладі:

"На допиті В. запитали, де він ночував у ніч на 14 вересня. Виявилося, що він ночував у полі, в скирті соломи — недалеко від місця, де було знайдено тіло М. На запитання, чи чув він вночі якийсь шум або крик про допомогу, В. дав заперечну відповідь. На повторному допиті В. показав, що коли він спав у полі, то чув крик про допомогу, який долинав із того боку, де лежало тіло М. Після цього він бачив, як звідти тікав невідомий чоловік високого зросту".

1) заборони суперечності;

2) виключеного третього;

3) тотожності;

4) достатньої підстави;

5) закони не порушено;

6) важко відповісти.

10. Зазначте вид умовиводу в наведеному логічному міркуванні:

"Усі студенти МАУП повинні добре навчатися для того, щоб стати освіченими сучасними фахівцями. Петренко — студент МАУП.

Отже, Петренко повинен добре навчатися для того, щоб стати освіченим сучасним фахівцем". 1) індуктивний;

103

2) дедуктивний;

3) простий категоричний;

4) умовний;

5) аналогія;

6) важко відповісти.

11. У п'єсі А. Чехова "Три сестри" сперечаються між собою персонажі Солоний і лікар. Солоний каже, що чехартма — це баранина. Лікар доводить, що черемша — це цибуля. Обидва гарячкують і не можуть дійти згоди. Який закон логіки вони порушують?

1) тотожності;

2) заборони суперечності;

3) виключеного третього;

4) достатньої підстави;

5) закони не порушено;

6) важко відповісти.

12. Назвіть вид судження "Жодна людина ще не побувала на Марсі":

1) загальностверджувальне (А);

2) частково стверджувальне (І);

3) загальнозаперечувальне (Е);

4) частково заперечувальне (О);

5) не належить до жодного із зазначених;

6) важко відповісти.

13. Зазначте об'єктивну модальність у судженні "Загибель командно-адміністративної системи є закономірною":

1) судження про можливість;

2) судження про дійсність;

3) судження про необхідність;

4) проблематичне судження;

5) модальність зазначити неможливо;

6) важко відповісти.

14. Назвіть, яке поняття є предикатом (Р) у судженні "Україна є державою, що цілеспрямовано рухається до справжньої незалежності":

1) рухається;

2) цілеспрямовано;

3) Україна;

104

4) держава, що цілеспрямовано рухається до справжньої незалежності;

5) предикат вказати неможливо;

6) важко відповісти.

15. Зазначте, до якого виду суджень належить висловлювання "Земля — планета":

1) одиничного;

2) релятивного;

3) екзистенційного;

4) атрибутивного;

5) частково стверджувального;

6) стверджувального;

7) важко відповісти.

16. Назвіть поняття, яке є суб'єктом (S) у судженні "Найцінніша риса людини — це любов до Батьківщини":

1) риса;

2) найцінніша риса;

3) риса людини;

4) любов;

5) любов до Батьківщини;

6) важко відповісти.

17. Судження — це:

1) засіб логічного вираження думки;

2) логічна форма мислення;

3) логічна форма пізнання світу;

4) важко відповісти.

18. Назвіть вид визначення у прикладі "Угодами визнаються дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення громадянських прав і обов'язків":

1) реальне;

2) явне;

3) неявне;

4) номінальне;

5) реальне, явне;

6) номінальне, неявне;

7) важко відповісти.

105

19. Поняття "будівля" поділене за обсягом на "двоповерхова" і "не-двоповерхова". Визначте, яким логічним способом здійснено цей поділ:

1) зіставлення;

2) протиставлення;

3) дихотомічним;

4) підбору;

5) важко відповісти.

20. Назвіть логічну помилку у визначеннях "Світло — це відсутність темряви. Темрява — це відсутність світла":

1) надто вузьке визначення;

2) суперечність;

3) тавтологія (коло у визначенні);

4) надто широке визначення;

5) помилки немає;

6) важко відповісти.

21. Визначте вид відношення між поняттями "європейська країна" і "федеративна країна":

1) тотожність (рівнозначність);

2) суперечність (контрадикторність);

3) перетин (частковий збіг);

4) співпідпорядкування (координація);

5) протилежність (контрарність);

6) підпорядкування (субординація);

7) важко відповісти.

22. Визначте, в якому відношенні між собою перебувають поняття "працелюбний" і "непрацелюбний":

1) тотожності (рівнозначності);

2) суперечності (контрадикторності);

3) перетину (часткового збігу);

4) співпідпорядкування (координації);

5) протилежності (контрарності);

6) підпорядкування (субординації);

7) важко відповісти.

23. Визначте, в якому відношенні між собою перебувають поняття "викладач", "доцент", "асистент":

1) тотожності (рівнозначності);

106

2) суперечності (контрадикторності);

3) перетину (часткового збігу);

4) співпідпорядкування (координації);

5) протилежності (контрарності);

6) підпорядкування (субординації);

7) важко відповісти.

24. Визначте вид поняття "студент" за кількістю елементів обсягу:

1) конкретне;

2) позитивне;

3) загальне;

4) одиничне;

5) нереєструюче;

6) важко відповісти.

25. Зазначте логічний вид поняття "добрий" за характером ознак, що становлять його зміст:

1) загальне;

2) збірне;

3) абстрактне;

4) відносне;

5) реєструюче;

6) позитивне;

7) негативне;

8) співвідносне;

9) неспіввідносне; 10) важко відповісти.

26. Умовивід — це:

1) форма логічного вираження думки;

2) логічна форма пізнання світу;

3) логічна форма мислення;

4) важко відповісти.

27. Формальна логіка, на відміну від діалектичної, вивчає:

1) основні логічні форми мислення та їх генезис;

2) основні форми мислення в їх статиці;

3) логічні форми мислення щодо їх змісту;

4) логічні форми мислення щодо їх структури;

5) важко відповісти.

107

28. Логічна правильність думки — це:

1) відповідність думки законам і формам мислення;

2) правильне відображення реальної дійсності;

3) правильна форма побудови думки;

4) адекватне відображення певної ситуації в об'єктивній дійсності (істинність);

5) важко відповісти

29. Процес формалізації думки — це:

1) виявлення змісту логічних форм мислення;

2) визначення правильності мислення;

3) встановлення структури думки;

4) визначення закономірностей процесу мислення;

5) важко відповісти.

30. Часом виникнення логіки вважають епоху:

1) Стародавнього світу;

2) Нового світу;

3) середньовіччя;

4) Відродження;

5) важко відповісти.

108

 

 ...  18Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх