МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. — М.: Высш. шк., 1986.

2. Вагнер Г. Основы исследования операций: В 3 т. — М.: Мир, 1973.

3. Гольштейн Е. Г., Юдин Д. Б. Задачи линейного программирования транспортного типа. — М.: Наука, 1969.

4. Жалдак М. І. Комп'ютер на уроках математики: Посібник для вчителів. — К.: Техніка, 1997.

5. Зайченко Ю. П. Исследование операций. — К.: Выща шк., 1984.

6. Карманов В. Г. Математическое программирование. — М.: Наука, 1975.

7. Костарчук В. М., Вивалънюк Л. М. Векторні простори і розв'язування задач лінійного програмування. — К.: Рад. шк., 1972.

8. Ляшенко И. Н. Линейное и нелинейное программирование. — К.: Выща шк., 1975.

9. Математическое программирование / Ю. Н. Кузнецов и др. — М.: Высш. шк., 1980.

10. Попов Ю. Д. Линейное и нелинейное программирование: Учеб. пособие. — К.: Изд-во КГУ, 1988.

120

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ........................................................ 3

1. Линейное программирование ................................ 10

2. Транспортная задача ........................................ 35

3. Целочисленные и дискретные задачи линейного программирования ........................................... 47

4. Нелинейное программирование .............................. 60

5. Динамическое программирование............................ 75

6. Задачи и методы стохастического программирования ....... 78

7. Матричные игры ............................................. 82

Приложение...................................................... 89

Использование информационных технологий при решении

задач математического программирования................... 89

Решение некоторых вычислительных задач математического

программирования............................................ 108

Список использованной и рекомендуемой литературы........... 120

121

У навчальному посібнику містяться основні відомості курсу "Математичне програмування". Теоретичний матеріал досить повно проілюстрований прикладами розв'язання задач. Наведено початкові відомості про використання інформаційних технологій при розв'язанні задач математичного програмування.

Для студентів нематематичних спеціальностей вузів.

Навчальне видання

Кулян Віктор Романович Юнькова Олена Олександрівна Жильцов Олексій Борисович

МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (з елементами інформаційних технологій)

Навчальний посібник для студентів нематематичних спеціальностей вузів

2-ге видання, стереотипне

(Рос. мовою)

Відповідальний редактор М. В. Дроздецька

Редактор Л. В. Логвиненко Коректори А. А. Тютюнник, Л. В. Сазонова Комп'ютерне верстання В. М. Бойко, А. В. Цебренко Оформлення обкладинки О. А. Линник

Підп. до друку 18.08.03. Формат 60 х 84/16. Папір газетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,20. Обл.-вид. арк. 6,0. Тираж 6000 пр. Зам. № 03-01

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК№ 8 від 23.02.2000

АТЗТ "Видавничий центр "ДрУк" 03057 Київ-57, вул. Довженка, 10

Свідоцтво ДК № 108 від 4.07.2000

 

 ...  12Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх