Інформаційні системи і технології

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ 2004

ББК 32.973.202я73 1-74

Рецензенти: О. М. Станжицъкий, д-р фіз.-мат. наук

В. П. Шевченко, канд. фіз.-мат. наук, доц.

Схвалено Вченою радою Мгжрегюналъног Академії управління персоналом (протокол № 9 від 26.12.02)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-2149 від 10.12.03)

1-74       Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. — К.: МАУП, 2004. — 192 с.: іл. -Бібліогр. в кінці розділів.

ISBN 966-608-340-Х

У пропонованому посібнику викладено загальні поняття інформаційних систем і технологій. Розглянуто приклади обробки документальних інформаційних систем у середовищі Word, обробку інформаційних систем електронним процесором Exel, зокрема з використанням підсистеми Microsoft Query, організацію повсякденної роботи з комп'ютером і підтримку персональної інформаційної системи за допомогою Microsoft Outlook. Сформульовано основні поняття баз даних, систем керування базами даних та наведено технології їх побудови на прикладі системи Microsoft Access. Детально проаналізовано інформаційні системи управління персоналом. Значну увагу приділено інформаційним системам з використанням мережних технологій, засобам застосування глобальної мережі Internet.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто самостійно опановує інформаційні системи і технології.

ББК 32.973.202я73+32.81я73

©   С. Г. Карпенко, В. В. Попов,

Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк, 2004 ©   Міжрегіональна Академія ISBN 966-608-340-Х управління персоналом (МАУП), 2004

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх