Інформаційні системи і технології

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Обсяг інформації, яку потрібно обробити в процесі діяльності підприємства, завжди був досить великим, і обробку цієї інформації виконували фахівці кількох підрозділів підприємства. Така сама ситуація залишається і за наявності сучасної обчислювальної техніки, що пояснюється насамперед складним характером сучасних інформаційних технологій у середовищі підприємства і необхідністю оперативної реакції на зовнішні економічні події. Одним з питань керування підприємством є сфера кадрової роботи, проблеми управління персоналом.

Постановка задачі

Потрібно розробити базу даних за навчальною темою "Зарплата", передбачивши в ній кілька таблиць, зв'язаних між собою відношенням "один-до-багатьох", форми для введення даних, звіти для виведення даних і запит щодо зарплати жінок. Відкриття форм, звітів і запиту треба оформити за допомогою кнопкових форм, розрахункові поля забезпечити макросами або процедурами, звіт побудувати групуванням за одним з полів і сортуванням за іншим полем.

Деталізація постановки задачі

Серед довідкових таблиць слід визначити дві: Посади і Працівники, а також передбачити таблицю облікового характеру Зарплата. Нехай ці таблиці містять зв'язані між собою поля (символом ^ позначено ключове поле):

114

ПОСАДИ

LT

Посада Назва

ТарифЗаГодину

ПРАЦІВНИКИ

^ І ТабНомер Прізвище Ім'я

По Батькові Стать

ДатаНародження Посада

ЗАРПЛАТА

ТабНомер

КількістьГодин

СумаНарахована

Податок

ВнесокПФ

ВнесокФССбр

ВнесокФССл

СумаНаРуки

Нехай типи полів та їх розмір (максимальна кількість символів для даних поля) будуть такими:

Таблиця

Поле

Тип

Розмір

ПОСАДИ

Посада

текстовий

3

 

Назва

текстовий

40

 

ТарифЗаГодину

грошовий

 

ПРАЦІВНИКИ

ТабНомер

текстовий

4

 

Прізвище

текстовий

16

 

Ім'я

текстовий

12

 

ПоБатькові

текстовий

16

 

Стать

текстовий, "М" або "Ж"

1

 

ДатаНародження

дата

 

 

Посада

текстовий

3

ЗАРПЛАТА

ТабНомер

текстовий

4

 

КількістьГодин

числовий, цілий

 

 

СумаНарахована

грошовий

 

 

Податок

грошовий

 

 

ВнесокПФ

грошовий

 

 

ВнесокФССбр

грошовий

 

 

ВнесокФССл

грошовий

 

 

СумаНаРуки

грошовий

 

У деяких рядках цієї таблиці не вказано розмір, тому що в MS Access він визначається автоматично. Наприклад, розмір поля типу "дата" дорівнює 8.

Припустимо такі правила обчислення розрахункових полів, вказуючи перед ними назву відповідної таблиці:

ЗАРПЛАТА.СумаНарахована — загальна сума нарахованої зарплати обчислюється як добуток кількості відпрацьованих годин і тарифу оплати праці за годину.

ЗАРПЛАТА.Податок — прибутковий податок обчислюється за шкалою залежно від суми нарахованої зарплати S (грн). Спочатку треба відкинути дробову частину нарахованої зарплати (тобто копійки), позначити результат як S, після цього розрахувати податок,

115

сума якого накопичується в результаті обчислення процентів з урахуванням інтервалу, до якого належить S:

Інтервал, до якого належить S

%

Г0;171

0

(17;85]

10

(85;1701

15

(170;1020]

20

(1020;1700]

30

(1700;~)

40

ЗАРПЛАТА.ВнесокПФ — внесок до пенсійного фонду обчислюється за шкалою залежно від суми нарахованої зарплати S (грн):

Інтервал, до якого належить S

Внесок, грн

[0;150]

S*1%

(150;2200]

S*2%

(2200; ~)

32

ЗАРПЛАТА.ВнесокФССбр — внесок до фонду соціального страхування по безробіттю обчислюється за шкалою залежно від суми

нарахованої зарплати S (грн):

Інтервал, до якого належить S

Внесок, грн

[0;2200]

S*0.5%

(2200; оо)

8

ЗАРПЛАТА.ВнесокФССл — внесок до фонду соціального страхування по непрацездатності обчислюється за шкалою залежно від суми нарахованої зарплати S (грн):

Інтервал, до якого належить S

Внесок, грн

[0;150]

S*0.25%

(150;2200]

S*0.5%

(2200; о)

8

ЗАРПЛАТА.СумаНаРуки — заробітна плата, яку працівник отримає через касу, обчислюється як різниця між загальною нарахованою зарплатою S і сумою податків і внесків.

Звіт будується групуванням за полем Посада і сортуванням за полем Прізвище.

116

Розв'язування задачі

Побудова алгоритмів

Загальна сума нарахованої зарплати обчислюється як добуток:

ЗАРПЛАТА.СумаНарахована = ЗАРПЛАТА.КількістьГодин* ПОСАДИ.ТарифЗаГодину.

Якщо позначити функцію, яка відокремлює цілу частину, через int, функцію, що знаходить максимум серед двох чисел, через max, функцію, що знаходить мінімум серед двох чисел, через min, то алгоритм знаходження податку P буде таким:

S = int(S) (1)

P = min(85 17, max(S 17, 0)) * 10 / 100 + min(170 85,

max(S 85, 0)) * 15 / 100 + min(1020 170, max(S -170, 0))

* 20 / 100 + min(1700 1020, max(S -1020, 0)) * 30 / 100 + (2)

max(S 1700, 0) * 40 / 100.

Алгоритм знаходження внесків до пенсійного фонду, фонду соціального страхування по безробіттю і фонду соціального страхування по непрацездатності — відповідно Впф, Вфссбр, Вфссл — буде таким:

Якщо S <= 150

то Впф =S*1/100

інакше        Впф = min(S*2/100,32) КінецьЯкщо; Вфссбр =min(S*0.5/100,8);

Якщо S <= 150

то Вфссл =S*0.25/100

інакше        Вфссл = min(S*0.5/100,8) КінецьЯкщо.

Якщо позначити через iif функцію, яка знаходить значення залежно від значень умови (істина або хибність), то алгоритми для обчислення внесків Впф, Вфссл можна переписати компактніше:

Впф = iif( S <= 150, S * 1 / 100, min(S * 2 / 100, 32)) ; (3) Вфссл = iif( S <= 150, S * 0.25 / 100, min(S * 0.5 / 100, 8)). (4)

Стосовно реалізації алгоритму в середовищі MS Access потрібно зазначити, що в ньому відсутні функції знаходження максимуму і

117

мінімуму кількох чисел. Це означає, що ці функції треба побудувати самостійно. їх вигляд мовою VBA такий: Private Function max(a, b)

max = iif(a >= b, a, b) (5) End Function Private Function min(a, b)

min = iif(a >= b, b, a) (6) End Function

Функції max і min, що такі самі за своєю назвою, але відмінні за своїм змістом, є в середовищі MS Access. Це функції знаходження максимального (мінімального) значення виразу, який обчислюється на множині даних записів таблиць.

Побудова нової бази даних

Запуск MS Access здійснюється або через меню персонального

комп'ютера, або за можливості через піктограму!^*! на столі

Windows. У вікні відкриття бази даних потрібно визначитись: побудувати нову базу даних або відкрити вже існуючу. У свою чергу нову базу даних користувач може побудувати або безпосередньо (радіок-нопка <Новая база данных>), або за допомогою майстра (радіок-нопка <Запуск мастера>). Якщо база даних уже існує, то треба вибрати її зі списку останніх баз даних, з якими працював користувач, або за допомогою команди Другие файлы... знайти базу даних у файловій системі персонального комп'ютера. У разі пошуку існуючої бази даних або побудови нової бази даних слід вказати пристрій, папку і назву файла бази даних. Назвою файла бази даних за замовчуванням є db1 (db2, db3 тощо), а розширенням — MDB. Нехай назва файла бази даних для запропонованої задачі буде ПРИКЛАД.MDB.

Наступне вікно, що з'являється після введення назви файла бази даних, містить кілька вкладок для обробки інформації за допомогою об'єктів бази даних: Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты, Макросы і Модули. Для побудови таблиць слід розпочинати з вкладки Таблицы.

Побудова таблиць

Насамперед потрібно побудувати таблиці, поля яких не містять значень полів з інших таблиць. Такою в розглядуваній задачі є таблиця Посади. Натиснувши кнопку <Создать>, слід відкрити вікно

118

нової таблиці, де можна вибрати один з кількох режимів побудови таблиці, зокрема режим Конструктор, вікно якого складається з трьох стовпців для введення назви поля, типу даних поля і приміток:

Сюди треба ввести розроблені вище поля, їх тип. Якщо поле ключове, то слід позначити його піктограмою з ключем, розташованою на панелі конструктора таблиць (повторне клацання відміняє ознаку ключового поля). Для таблиці Посади ключовим є поле Посада. В нижній частині вікна конструктора побудови таблиці у вкладці Общие слід ввести розмір поля, зокрема для поля Посада це буде 3. Після введення всіх полів та їх розмірів потрібно зберегти структуру таблиці Посади. Під час цієї дії система пропонує за замовчуванням назву Таблицаї, а користувач може ввести свою назву (у цьому випадку — Посади). Після закриття вікна у списку (спочатку він був порожнім) з'явилось ім'я Посади. За необхідності повернутися до вікна побудови структури таблиці (щоб виправити помилки або переглянути структуру таблиці) треба натиснути кнопку <Конструктор>.

При створенні таблиці Працівники крім дій, що були виконані під час створення таблиці Посади, потрібно також забезпечити підстановку поля Посада. Це легко зробити за допомогою майстра підстановок, якого можна викликати в розділі типів даних вікна побудови структури таблиці. Майстер підстановок виконає цю процедуру за кілька кроків діалогу з користувачем. На першому кроці для обробки підстановки поля Стать потрібно вибрати режим Будет введен фиксированный набор значений для подальшого забезпечення підстановки значеннями "М" і "Ж":

119

На другому кроці, вибравши кількість стовпців — 1, треба ввести значення "М" і "Ж" відповідно в першому та другому рядках стовпця 1:

120

На третьому кроці слід погодитись із назвою підпису (або змінити цю назву) і завершити цим кроком увесь процес організації підстановки:

Сліданнг пцпсгммнн

Якщо потрібно виконати підстановку поля Посада, то на першому кроці слід вибрати режим Объект "столбец подстановки" будет использовать значения из таблицы или запроса. В цьому разі на другому кроці треба вибрати таблицю, поля якої надають дані для підстановки (у задачі "Зарплата" такою таблицею є таблиця Посади):

121

На третьому кроці також є можливість з поля Доступные поля у поле Выбранные поля перемістити ті поля, що допоможуть у подальшому правильно вибрати той або інший запис (у цьому прикладі можна обмежитись полями Посада і Назва):

Четвертий крок підстановки значень полів нагадує другий крок фіксованої підстановки. Відмінність полягає в тому, що з'являється прапорець керування візуалізацією ключового стовпця. За замовчуванням режим Скрыть ключевой столбец (рекомендуется) вимкнуто, але це не завжди буває зручно, і досить часто існує потреба у візуалі-зації значення ключового поля.

На п'ятому кроці треба вибрати ключове поле, назва якого може з'явитися в процедурах. Отже, вибравши в прикладі поле Посада, можна зробити останній крок, що за змістом такий самий, як у разі підстановки фіксованих значень, але з іншим значенням підпису.

Побудова схеми даних

Для забезпечення цілісності бази даних потрібно побудувати схему даних. Для цього, залишаючись у вкладці Таблица, за допомогою

кнопки <Схема данных> п£ панелі інструментів слід відкрити вікно Схема данных із зображенням таблиць бази даних.

Якщо таблиць у вікні не виявиться, відкриється діалогове вікно Добавление таблицы, за допомогою якого можна вибрати потрібні таблиці й запити бази даних:

122

У тому разі, коли таблиця зайва, її потрібно виділити, а потім видалити, натиснувши клавішу <Delete>. Якщо зв'язки у схемі відсутні, їх можна встановити лівою кнопкою миші за допомогою уявного з'єднання полів. Наприклад, розташувати курсор на полі Посада таблиці Посади і, утримуючи кнопку миші, перетягнути його до відповідного поля Посада таблиці Працівники. У результаті такої дії відкриється вікно зв'язків. Якщо зв'язок існує, виділивши його за допомогою контекстного меню, можна відкрити вікно Связи

У цьому вікні треба увімкнути режим Обеспечение целостности данных, що активізує ще два режими каскадного оновлення і вилучення даних. Ці режими зазвичай вмикати не треба. Вийти з вікна Связи можна за допомогою кнопки <Создать>. Після виконання цих дій буде побудована схема даних. Для розглядуваної задачі за темою

123

"Зарплата" у вікні Схема данных добре видно зрозумілі позначення відношень "один-до-багатьох", що зв'язують таблиці в єдину цілісну систему даних:

Побудова форм для введення даних

Для побудови форм для введення даних слід перейти у вкладку Формы. Як і у вкладці Таблицы, тут побудова об'єкта здійснюється за допомогою кнопки <Создать>. Під час виконання цієї процедури зручно скористатись майстром форм. Вибравши варіант технології побудови форми, потрібно визначити базову таблицю. На першому кроці майстер форм пропонує визначитись з множиною полів для вибраної таблиці або таблиць.

У цій задачі при побудові форми для таблиці Посади слід вибрати всі поля. На другому кроці майстер дає можливість зробити зовнішній вигляд структурно виваженим. Можна вибрати, наприклад, вигляд для форми в один стовпець.

На третьому кроці майстер пропонує визначитися з дизайном форми. Тут користувач вибирає той стиль, який йому більше до вподоби. Нарешті, на останньому четвертому кроці майстер пропонує дати назву формі і варіанти подальших дій користувача: або відкрити форму для накопичення (редагування) даних, або редагувати форму, що побудована майстром. Майстер на цьому кроці також дає змогу завантажити вікно-допомогу стосовно елементів побудованої форми і правил роботи з формою.

124

Дуже швидко можна побудувати форму і для таблиці Працівники. Проте на відміну від побудови форми для таблиці Посади, тут бажано при формуванні множини полів потурбуватись і про наявність поля Назва з таблиці Посади. Цей елемент у формі таблиці Працівники допоможе побачити, а за потреби й виправити назву посади.

Форма для таблиці Зарплата будується за тими самими правилами, що й попередні. Але тут виникає необхідність здійснити певні обчислення. Спочатку в середовищі майстра треба сформувати множину полів форми: це всі поля таблиці Зарплата, поля Назва і Тариф-ЗаГодину таблиці Посади, а також поля Прізвище, Ім'я та ПоБать-кові таблиці Працівники. Після завершення звичайної роботи майстра побудови форм слід ще настроїти поля, що обчислюються. Тобто вже побудовану форму для таблиці Зарплата потрібно відредагувати, для цього її треба відкрити за допомогою Конструктора. І найважливіше: необхідно визначитися, в який момент виконувати обчислення. Все залежить від вибору подій, після яких виконуються ті або інші обчислення. Можна рекомендувати обчислювати кожен вираз, щойно зміниться значення його аргументів. Після з'ясування цього питання у формі Зарплата спочатку треба забезпечити обчислення поля СумаНарахована. Значення цього поля залежить від значень двох полів: КількістьГодин і ТарифЗаГодину. У властивостях елемента форми Кількість годин потрібно вибрати вкладку События, у полі После обновления — значення Процедура обработки событий:

125

Далі за допомогою кнопки ^ потрібно відкрити вікно модуля, де слід відредагувати відповідну процедуру з назвою КількістьГодин_ AfterUpdate (дослівно — Кількість Годин Після Оновлення):

гшпп|

 

КІтмсіьГпдіін —

 

 

СтТ-ian Сгмгтохс Dntfibue а Crt-ian Explicit —

End %кЬ                                                                   тІ

Тіло цієї процедури буде таким:

СумаНарахована = КількістьГодин * ТарифЗаГодину.

Так само потрібно побудувати процедуру обробки події оновлення другого аргументу поля СумаНарахована, а саме аргументу Та-рифЗаГодину. Тепер слід побудувати другу процедуру з назвою ТарифЗаГодину_AfterUpdate, де тіло процедури збігається з тілом процедури КількістьГодин_AfterUpdate (отже, можна скористатись буфером обміну при наборі тексту). Значення інших полів, що обчислюються, також залежать від аргументів КількістьГодин і ТарифЗаГо-дину. Це означає, що визначені вище процедури треба редагувати, додаючи нові інструкції. Редагування процедур виконують у тому ж вікні модуля, в яке можна потрапити через властивості поля і обробку подій (кнопка ■■■!). З урахуванням уже побудованого алгоритму (формули 1-6) тіло цих процедур набуває такого вигляду:

Dim s As Integer

СумаНарахована = КількістьГодин * ТарифЗаГодину s = Ън(СумаНарахована)

Податок = min(85 17, max(s 17, 0)) * 10 / 100 + _ min(170 85, max(s 85, 0)) * 15 / 100 + _

126

min(1020 170, max(s 170, 0)) * 20 / 100 + _ min(1700 1020, max(s 1020, 0)) * 30 / 100 + _ max(s 1700, 0) * 40 / 100 ВнесокПФ = ІЩСумаНарахована <= 150, _ СумаНарахована * 1 / 100, тіп(СумаНарахована * 2 / 100, 32)) ВнесокФССбр = тіп(СумаНарахована * 0.5 / 100, 8) ВнесокФССл = ІЩСумаНарахована <= 150, _ СумаНарахована * 0.25 / 100, тіп(СумаНарахована * 0.5 / 100, 8))

СумаНаРуки = СумаНарахована (Податок + ВнесокПФ + ВнесокФССбр + Внесок ФССл)

Крім зазначених процедур у цьому ж модулі потрібно записати функції max і min:

Private Function max(a, b)

max = IIf(a >= b, a, b) End Function Private Function min(a, b)

min = IIf(a >= b, b, a) End Function

Слід зазначити, що критерій вибору обробки подій у розглянутому прикладі може не дати бажаного результату, якщо зміну аргументів уже виконано за межами форми. Тому у разі потреби можна запропонувати обробляти подію Выход. Тіло відповідних процедур буде ідентичним до наведеного вище.

Побудова звітів

Для запропонованої задачі "Зарплата" звіт потрібно побудувати групуванням за полем Посада і сортуванням за полем Прізвище. Повернувшись у вікно бази даних, слід перейти у вкладку Отчеты і за допомогою кнопки <Создать> розпочати роботу з побудови звіту. Як і в разі побудови форми, зручно скористатись майстром і після вибору варіанта технології побудови звіту визначити базову таблицю.

На першому кроці майстер звіту пропонує визначити множину полів для вибраної таблиці або таблиць:

127

Крім усіх полів таблиці Зарплата треба вибрати поля Назва і ТарифЗаГодину з таблиці Посади, а також поля Прізвище, Ім'я, ПоБатькові і Посада з таблиці Працівники.

На другому кроці майстер пропонує вибрати базову таблицю. її вже вибрано на початку побудови звіту, тому за замовчуванням майстер саме її виділяє радіокнопкою.

Третій крок — групування даних, для якого можна вибрати, наприклад, поле Посада, що належить таблиці Працівники.

Четвертий крок за майстром — сортування даних. Для прикладу можна обмежитись одним рівнем сортування, а саме сортуванням за полем Прізвище. На цьому етапі можна скористатися можливістю підбити підсумки за полями, що обчислюються, натиснувши кнопку <Итоги>:

128

На п'ятому кроці вибирається форма звіту, в тому числі його орієнтація. В прикладі "Зарплата" кількість вибраних полів велика, тому щоб розташувати рядки звіту на одній сторінці формату A4, слід вибрати альбомну орієнтацію звіту. Макет користувач вибирає за власними вподобаннями.

Вибравши на шостому кроці майстра потрібний стиль, можна перейти до фінальної стадії діалогу, що складається з визначення назви звіту і вибору таких дій: або перегляд звіту, або його редагування. Отже, останні кроки майстра побудови звіту схожі на відповідні кроки майстра побудови форм.

Слід враховувати, що за черговість вибраних полів майстер не відповідає. Саме під час вибору полів потрібно забезпечити їхню послідовність у вікні вибраних полів за допомогою пересування рядків цього вікна у певному порядку.

Якщо звіт містить велику кількість полів, результат їх автоматичного розташування у звіті зазвичай не задовольняє користувача. Відтак після роботи майстра необхідно за допомогою конструктора доробити дизайн або ж підвищити читабельність звіту.

Побудова запитів

Відповідно до постановки задачі "Зарплата" потрібно створити запит щодо зарплати жінок. Повернувшись у вікно побудови бази даних, слід перейти у вкладку Запросы. Натиснувши кнопку <Создать>, можна побудувати запит за допомогою Конструктора. В результаті з'являється вікно Запросі: запрос на выборку, у верхній частині якого треба розташувати таблиці з потрібною інформацією (додавати таблиці можна у вікні Добавление таблиц):

129

У нижній частині слід вказати поля, яких стосується запит, зокрема й ті, що якісно впливають на запит, але значення яких не виводиться на екран. Для прикладу "Зарплата" вибрано чотири поля: Прізвище, Назва, СумаНарахована і Стать. Сортування здійснюється за полем Прізвище, а вибірка — за значенням "Ж" поля Стать, яке на екран не виводиться. (Для вибору полів спочатку потрібно визначитись з відповідною таблицею, а потім вибрати поле.) Для введення інформації щодо сортування, значення вибірки тощо треба в нижній частині вікна (тут діє так звана розмітка QBE — це набір текстових вікон, що мають назви комірок, за допомогою яких здійснюється опис запиту) розташувати курсор на перехресті відповідного рядка і стовпця. Формат створюваного запиту матиме вигляд, як у наведеному вище вікні Запросі: запрос на выборку.

Після визначення назви запиту (наприклад, Жінки) його можна відкрити, отриманий результат буде подано у вигляді таблиці:

Слід наголосити, що незважаючи на табличний вигляд запиту у цій таблиці редагування бажано не виконувати (див. підрозд. "Створення запитів у середовищі MS Access").

Побудова кнопкових форм

Побудова кнопкових форм — це фінальний етап виконання навчального завдання. За завданням потрібно побудувати кнопкову форму, з якої можна відкривати форми, звіти, запити. Можна розробити таку кнопкову форму, яка відкриватиме інші кнопкові форми або безпосередньо розроблені об'єкти. Нехай головна кнопкова форма під назвою Приклад міститиме три кнопки: <Довідники>, <Облік>, <Документ>. Нехай кнопка <Довідники> головної кнопкової форми відкриватиме іншу кнопкову форму (під назвою Довідники), яка міститиме дві кнопки <Посади> і <Працівники>, функція яких — відкриття однойменних розроблених вище форм. Нарешті, нехай кнопки <Облік> і <Документ> головної кнопкової форми забезпечуватимуть відкриття форми Зарплата і запиту Жінки. Для тла двох кнопкових форм Приклад і Довідники можна підібрати або ство

130

рити малюнки (bmp-файли). Нехай ширина і довжина форм становитимуть 4 і 7 см відповідно.

Першою слід розробити форму Довідники, оскільки вже до цієї форми звертатимуться з форми Приклад. Відкривши вкладку Формы, за допомогою кнопки <Создать> можна починати розробку. Потрібно вибрати режим Конструктор, не вказуючи таблицю або запит (вони зараз непотрібні), встановити розміри форми 4х7 см і визначити малюнок за допомогою вікна властивостей форми і вкладки Макет у цьому вікні:

 

Потім потрібно розмістити кнопку <Посади>. Для цього слід ввімкнути панель інструментів (якщо її на екрані немає) і, спочатку ввімкнувши на цій панелі кнопку майстра побудови елементів керування, вибрати елемент Кнопка, а також вказати мишею місце його розташування на кнопковій формі. Після цього майстер побудови елемента керування запропонує діалог.

Перший крок — вибір категорії і дії, залежно від категорії відкривається відповідна множина дій. Потрібно вибрати категорію Работа с формой і дію Открытие формы.

Другий крок — вибір форми. У розглядуваному прикладі слід вибрати форму Посади.

Третій крок — вибір множини записів. Слід вибрати Открыть форму и показать все записи.

Четвертий крок — вибір об'єкта розміщення на кнопці: текст або малюнок. Вибравши текст, слід змінити текст Открытие формы на текст Посади.

131

П'ятий (останній) крок — визначення ідентифікатора (назви) елемента керування. Тут потрібно погодитись із запропонованим майстром ідентифікатором.

У результаті виконаних дій кнопка <Посади> готова. Так само в кнопковій формі Довідники можна побудувати кнопку <Працівники>. Нарешті потрібно змінити значення деяких властивостей форми, запропонованих конструктором форм за замовчуванням у разі конструювання форм для таблиць. Можна подати ці зміни у вигляді таблиці:

Властивість

Значення за замовчуванням

Встановлене значення

Полосы прокрутки

Все

Отсутствуют

Область выделения

Да

Нет

Поле номера записи

Да

Нет

Разделительные линии

Да

Нет

Розроблену форму потрібно зберегти під назвою Довідники.

Під час розробки кнопкової форми Приклад для кнопки <Довідники> потрібно передбачити можливість відкриття кнопкової форми Довідники, для кнопки <Облік> — відкриття форми Зарплата, для кнопки <Документ> — відкриття запиту "Жінки" (для цього на першому кроці діалогу з майстром побудови елемента керування треба вибрати категорію Разное і дію Запуск запроса). Заголовок форми слід розташувати у верхній частині форми за допомогою інструмента І Ад , вибираючи шрифт, його розмір і колір.

Питання для самоконтролю

1. Як одержати суму робочих годин у таблиці обліку робочого часу? Як обчислити середнє значення? Як надрукувати в звіті лише підсумкові значення?

2. Яку інформацію слід розмістити в підсистемі "Довідники" програмного комплексу з управління персоналом відповідно до нормальних форм?

3. Яка інформація може характеризуватися як довідкова в завданні управління трудовими ресурсами на рівні регіонів? На рівні підприємства?

4. Яка інформація може характеризуватися як облікова в задачі управління трудовими ресурсами на рівні регіонів? На рівні підприємства?

132

5. Навести приклад кількох таблиць щодо обліку громадян, які влаштувались на роботу за пропозицією служби зайнятості. Які відношення між цими таблицями?

6. Навести приклад кількох таблиць щодо обліку профзахворювань у регіоні. Які відношення між цими таблицями?

7. Навести приклад кількох таблиць щодо обліку вакантних посад і безробіття громадян. Які відношення між цими таблицями?

8. Навести приклад кількох таблиць щодо військового обліку на підприємстві. Які відношення між цими таблицями?

9. Навести приклад кількох таблиць щодо обліку пенсіонерів на підприємстві. Які відношення між цими таблицями?

10. Навести приклад кількох таблиць щодо підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Які відношення між цими таблицями?

11. Навести приклад кількох таблиць щодо руху і плинності кадрів. Які відношення між цими таблицями?

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Современный менеджмент: теория и практика: Обзорная информация / Сост. В. И. Яровой; Под ред. Г. В. Щёкина. — К.: МЗУУП, 1994.

2. Васкевич Д. Стратегии клиент/сервер. Руководство по выживанию для специалистов по реорганизации бизнеса. — К.: Диалектика, 1995.

3. Вейскас Дж. Эффективная работа с Microsoft Access 2: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 1995.

4. Вейскас Дж. Эффективная работа с Microsoft Access 7.0 для Windows/95. — СПб.: Питер, 1997.

5. Дорошенко Л. С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1997.

6. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка: Учеб.-метод. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — К.: МАУП, 1997.

7. Писаревсъка Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і до-пов. — К.: КНЕУ, 2000.

8. Праг К. Н., Амо У. С., Фоксем Дж. Д. Секреты Access 97: Пер. с англ. — К.: Диалектика, 1998.

133

 

 ...  9Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх