Нотаріат в Україні

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України. — К., 1996.

Земельний кодекс України 1992 р. зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 1998 р. — К.: Право, 1999.

Кодекс про шлюб та сім'ю від 20 червня 1969 р. із змінами та доповненнями на 30 січня 1996 р.

Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 р. із змінами та доповненнями станом на 1 січня 1999 р.

Цивільний процесуальний кодекс України. — К.: Юрінком Інтер,

1999.

Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 20. — Ст. 49.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про заставу"» від 21 жовтня 1997 р. // ВВР України. — 1998. — № 2.

Закон України "Про заставу" // ВВР України. — 1992. — № 47.

Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р. // ВВР України. — 1993. — № 39. — Ст. 383; 1998. — № 35. — Ст. 241; 2000. — № 32. — Ст. 245; № 50. — Ст. 257.

Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 24. — Ст. 272.

Закон України "Про приватизацію державного майна" від 4 березня 1992 р. в редакції від 19 лютого 1997 р. // ВВР України. — 1997. — № 17. — Ст. 122.

Законодавство України про нотаріат. Організаційно-правові основи діяльності нотаріату: Зб. офіц. нормат. актів // Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 р.

Декрет Кабінету Міністрів Україні "Про приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 р. № 15-92.

Указ Президента України "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" від 23 серпня 1998 р. № 392/98.

Указ Президента України "Про впорядкування справлення плати за вчинення нотаріальних дій" від 10 липня 1998 р.

Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р.

№ 114 // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Положення про державний нотаріальний архів: Затв. наказом Мін'юсту України від 7 лютого 1994 р. № 8/5 // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату: Затв. наказом Мін'юсту України від 28 грудня 1993 р. зі змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказом Мін'юсту України № 89/5 від 25 грудня 1997 р. // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Положення про порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: Затв. наказом Мін'юсту України від 20 січня 1994 р. зі змінами, внесеними наказом Мін'юсту України від 25 грудня 1997 р. // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Положення про порядок реєстрації приватної нотарільаної діяльності: Затв. наказом Мін'юсту України від 4 березня 1994 р. № 10/5 // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Положення про постачання, зберігання, облік та звітність витрачання бланків нотаріальних документів: Затв. наказом Мін'юсту України від 22 січня 1998 р. № 6/5 // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Затв. наказом Мін'юсту України від 18 червня 1994 р. № 18/5 із змінами, внесеними згідно з наказами Мін'юсту № 21/5 від 12 серпня 1996 р., № 26/5 від 31 березня 1997 р., № 41/5 від 27 травня 1997 р. // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Наказ Мін'юсту України від 22 січня 1998 р. № 7/5 "Про впровадження спеціальних бланків нотаріальних документів нового зразка".

Перелік документів, за якими стягнення провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172.

Порядок посвідчення договорів відчуження земельних ділянок: Затв. наказом Мін'юсту України та Держкомзему України від

6 червня 1996 р. № 14/5, 48 // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Примірне положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру: Затв. наказом Мін'юсту України від 4 січня 1998 р. № 3/5.

Рекомендації з окремих питань організації і проведення стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю: Лист Мін'юсту України від 4 лютого 1994 р. // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Статут Української нотаріальної палати: Затв. Установчою конференцією нотаріусів України 23 квітня 1995 р. зі змінами і доповненнями до Статуту, затвердженими Третьою конференцією Української нотаріальної палати 9 серпня 1997 р. // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Молдован В. В. Правоохоронні органи: Опорні конспекти. — К.: Юмана, 1998.

Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. —

К.: Юрінком, 2000.

Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат в Україні. Загальна та особлива частини: Навч. посіб. — К.: Вентурі, 1999.

ЗМІСТ

Передмова   3

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА      5

Тема 1. Організаційні основи діяльності нотаріату в Україні          5

Поняття нотаріату. Предмет і завдання

нотаріальної діяльності    5

Правова основа діяльності нотаріату   6

Тема 2. Нотаріус     8

Вимоги до посади нотаріуса, його права

і обов'язки. Присяга нотаріуса   8

Стажування осіб, які мають намір займатися

нотаріальною діяльністю  10

Кваліфікаційна комісія нотаріату, її склад і повноваження. Вища кваліфікаційна

комісія нотаріату    11

Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття

нотаріальною діяльністю і підстави для його

анулювання 13

Тема 3. Організаційна побудова нотаріату в Україні            16

Структура нотаріальних органів

та організаційні форми нотаріальної діяльності        16

Державні нотаріальні контори    16

Державні нотаріальні архіви       17

Приватна нотаріальна діяльність          19

Організація діяльності посадових осіб виконавчих

комітетів місцевих рад щодо вчинення

нотаріальних дій    23

Консульські установи і дипломатичні

представництва      23

Повноваження управлінь юстиції щодо

організації і контролю за діяльністю нотаріату           24

Українська нотаріальна палата  25

Тема 4. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення

нотаріальних дій    26

Поняття компетенції нотаріальних органів     26

Компетенція державних нотаріальних

контор            27

Компетенція приватних нотаріусів        28

Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад      29

Повноваження консульських установ

і дипломатичних представництв України        29

4.6. Посвідчення заповітів і доручень,

що прирівнюються до нотаріально посвідчених        30

4.7. Територіальна компетенція нотаріальних органів        31

Тема 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій         33

Місце вчинення нотаріальних дій          33

Строки вчинення нотаріальних дій       33

Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій  34

Порядок оскарження нотаріальних дій

та відмови в їх вчиненні   34

Встановлення особи громадянина, який

звернувся за вчиненням нотаріальної дії        35

Перевірка справжності підписів на документах        37

Вимоги до нотаріальних документів     37

Нотаріальні акти     39

Нотаріальне діловодство 40

5.10. Оплата вчинюваних нотаріальних дій    42

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА     44

Тема 6. Загальний порядок вчинення нотаріальних дій     44

6.1. Основні правила посвідчення угод, що підлягають

обов'язковому нотаріальному оформленню   44

Тема 7. Посвідчення безспірних фактів           48

Посвідчення угод про відчуження

нерухомого майна 48

Посвідчення договорів застави 52

Посвідчення договорів довічного утримання 54

Посвідчення угод про відчуження частки

майна у спільній власності          56

Посвідчення договорів відчуження

земельних ділянок 59

Посвідчення договорів відчуження

транспортних засобів        62

Посвідчення шлюбних контрактів          65

Посвідчення заповітів       66

Посвідчення доручень      70

Засвідчення вірності копій документів

і виписок із них       74

Засвідчення справжності підпису на документах      77

Засвідчення вірності перекладу документів

з однієї мови на іншу         78

Посвідчення фактів: що громадянин живий; перебування громадянина в певному місці; тотожності громадянина з особою, зображеною

на фотокартці; часу пред'явлення документів            79

Передавання заяв громадян, підприємств, установ

і організацій 81

Прийняття в депозит грошових сум

і цінних паперів      83

Вчинення морських протестів    84

Тема 8. Посвідчення безспірних прав  86

Видача свідоцтва про право на спадщину      86

Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину  92

Видача свідоцтва про право власності на частку

у спільному майні подружжя       94

Видача свідоцтва про придбання жилих будинків

з прилюдних торгів            96

Тема 9. Нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна

та документів           98

Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна

(ст. 60 Закону)         98

Накладання заборони на відчуження

нерухомого майна 101

Прийняття документів на зберігання    104

Тема 10. Нотаріальні дії з надання документам

виконавчої сили     105

Вчинення виконавчого напису   105

Вчинення протестів векселів      106

Пред'явлення чеків до платежу і посвідчення

несплати чеків        108

Тема 11. Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату    110

11.1.   Нотаріальне оформлення документів для дій

за кордоном. Прийняття документів,

складених за кордоном     110

11.2.   Міжнародні договори        111

Список використаної та рекомендованої літератури           114

The given course of lectures is composed in accordance with the Law of Ukraine "About Notariate" and other legal norms which regulate the notariate activity. It covers the essence and tasks of notarial activity, the system and authority of notarial organs and general rules of their establishing and activity, as well as the procedure of common notarial actions.

The edition is meant for students of higher educational establishments majoring in jurisprudence.

Навчальне видання

Семаков Геннадій Семенович Кондракова Світлана Петрівна

НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

Курс лекцій

Educational edition

Semakov, Gennady S. Kondrakova, Svitlana P.

NOTARIATE IN UKRAINE

Course of lectures

Редактор О. І. Маєвська Коректори С. А. Доценко, Ю. Ю. Самохвалов Комп'ютерна верстка Т. Г. Замура, Л. О. Кулагіна Оформлення обкладинки О. А. Линник

Реєстраційне свідоцтво ДК№ 8 від 23.02.2000

Підп. до друку 26.09.01. Формат 60 х 84/16Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 6,98. Обл.-вид. арк. 7,2. Тираж 10 000 пр. Зам. № 1935

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Проектно-видавниче колективне підприємство "Укртиппроект" Київ-57, вул. Ежена Потьє, 12

 

 ...  17Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх