Планування діяльності підприємства

Тема 1. Загальна концепція планування господарської

Основними чинниками зростаючої ролі планування в умо­вах сучасного ринкового господарства є:

Застосування мето­дів оптимізації на практиці стримувалося рядом об'єктивних причин:

1. Методологічні принципи планування

Недоліки реактивного планування:

Завдання та ситуації для самостійного розв'язку

1. Діяльність підприємства як об'єкт планування

1. Маркетингова діяльність передбачає:

1. Персонал підприємства.

1. Інвестиції.

7. Норма прибутку на вкладений капітал. За допомогою цього показникможна визначити доцільність капітальних вкла­день.

Даний метод реалізується в наступній послідовності:

9. Сітьові методи планування. Використовуються при розробці планів та створенні моделей складних виробничих сис­тем, а саме для:

Методичні рекомендації.

Побудуйте дерево рішень та визначте:

Механізм планування включає:

Одиничне виробництво:

1. Організаційна структура з централізованими функція­ми планування.

1. Особливості систем планування.

Тема 5. Методика стратегічного планування

Виділяють наступні основні чинники впливу на підпри­ємство зовнішнього середовища:

Отримати інформацію про «критичні точки» можна шля­хом:

Серед ключових чинників успіху можна, наприклад, виді­лити:

Стратегічний аналіз передбачає:

Використання матриці БКГ доцільне:

Чинники оцінки конкурентної позиції підприємства

Конкурентна позиція

4. Особливість декомпозиції цілей на підприємстві.

1. Конкурентний аналіз

3. Фокусування.

Розробка стратегії передбачає декілька етапів:

1. Стан галузі та позиція підприємства у галузі.

Розробка стратегічного плану.

1. Верхні обмеження рринкових можливостей.

До прикладних способів побудови кривої ризику можна віднести:

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Рис.1. Система планів підприємства

3- й етап. Проектування продукту.

Тема 8. Маркетингові дослідження та планування обсягів продажу

1. Аналіз обсягу продажу за попередній період

3. Вибір цільового ринку

5. Прогноз потенціалу ринку

3. Вибір методу ціноутворення та визначення ціни.

2. Метод на основі витрат та норми прибутку.

3. Метод встановлення ціни на основі торгів (тендерне ціноутворення)

2. Економіко-статистичиі методи.

1. Розрахунок обсягу продажу для точки беззбитковості (мінімальний обсяг

1. Показники та складові частини виробничої програми

3-й етап. Аналіз та планування виробничої потужності

3. Визначення планового коефіцієнту використання потужностей

5-й етап. Економічна оцінка виробничої програми

1. за кількістю відвідувачів (при порівняно постійному контингенті споживачів):

Приклади розв'язання завдань

2. Розраховуються показники руху персоналу протягом звітного періоду, а саме:

3. Розраховується планова технологічна трудомісткість виготовлення одного виробу:

Планування фонду оплати праці передбачає визначення:

5. Планування ФОП на основі середньої заробітної пла­ти.

2. Економіко-статистичний метод.

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Мета та етапи розробки плану матеріально-технічного забезпечення.

1. Метод прямого рахунку.

3. Метод екстраполяції

3агальна величина запасу поточного поповнення визнача­ється:

Визначити необхідну кількість обладнання та достат­ність виробничих потужностей для виконання виробничої програми.

Основні характеристики таких систем планування:

Формування незавершеного виробництва може бути пред­ставлена наступним чином:

Питання для поглибленого вивчення теми:

Залишок на початок планового періоду

Процес планування діяльності підприємства відбувається за наступними етапами:

3. Паливо для технологічних цілей.

5. Визначається загальна величина постійних витрат як різ­ниця між загальною сумою витрат та величиною змінних витрат:

2. Економіко-статистичний метод.

1. Мета та завдання фінансового планування.

Для фінансового планування використовуються наступні ме­тоди:

І. БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИТРАТ

5. Планування інших доходів.

II. ПЛАН ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Планова собівартість продукції

1. Сутність бізнес-плану та необхідність його розробки

Галузь, підприємство та його продукція (послуги)

1. Сутність культури економічної організації (підприємс­тва)

4. Функція субституту формальних відносин. Суть її по­лягає в тому, що сильна організаційна культура:

Форми регулювання і управління культурою.

Керівництво і весь персонал у своїй роботі керується зага­льноприйнятою системою цінностей корпорації:

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх