Політологія для політика і громадянина

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

В. М. Бебик

Політологія для політика і громадянина

Київ 2004

ББК 66.0 Б35

Рецензенти: В. Д. Бабкін, д-р юрид. наук, проф.

В. П. Горбатенко, д-р політ. наук, проф. В. О. Храмов, д-р політ. наук, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 6 від 03.07.03)

Бебик В. М.

Б35       Політологія для політика і громадянина: [Монографія]. — К.: МАУП, 2003. — 424 с: іл. — Бібліогр.: с. 406-422.

ISBN 966-608-366-3

У монографії викладено основні засади політичної науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, становлення політології як наукової, навчальної та практичної дисципліни.

Може бути використана при підготовці фахівців з базовою (бакалавр) та повною (спеціаліст, магістр) вищою освітою з усіх спеціальностей.

ББК 66.0

ISBN 966-608-366-3

©  В. М. Бебик, 2003

©  Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП), 2003

ЗМІСТ

Передмова .................................................................................7

ЧАСТИНА І

Джерела, історія та еволюція світової

політичної думки........................................................................8

Розділ 1

Політична думка Стародавнього світу, Середньовіччя

та Нового часу.............................................................................. 10

1.1. Політична думка Стародавнього Сходу.................................. 10

1.2. Політична думка Стародавнього Заходу ................................ 17

1.3. Християнська політична думка............................................ 26

1.4. Ісламська політична думка.................................................. 33

1.5. Світська політична думка Відродження

та Нового часу.................................................................... 39

1.6. Політична думка Русі, України та Московії ........................... 45

Розділ 2

Зародження, еволюція та ідеологічні засади

провідних політичних доктрин ................................................... 58

2.1. Лібералізм ......................................................................... 58

2.2. Неолібералізм..................................................................... 64

2.3. Консерватизм..................................................................... 69

2.4. Неоконсерватизм................................................................ 74

2.5. Соціалізм........................................................................... 77

2.6. Соціальна демократія.......................................................... 81

2.7. Тоталітарні доктрини.......................................................... 85

• Комунізм......................................................................... 85

• Фашизм .......................................................................... 86

• Сіонізм............................................................................ 88

2.8. Анархізм ........................................................................... 90

ЧАСТИНА ІІ

Політика і політологія.............................................................. 93

Розділ 3

Політика як суспільне явище..................................................... 93

3.1. Поняття і структура політики.............................................. 93

3.2. Об'єкти і суб'єкти політики................................................. 97

3

3.3. Типологія і функції політики .............................................100

• Правова політика............................................................101

• Економічна політика .......................................................102

• Соціальна політика..........................................................104

• Гуманітарна політика ......................................................105

Розділ 4

Політологія як наука і навчальна дисципліна.............................107

4.1. Поняття, об'єкт, предмет і функції політології.......................107

4.2. Формування та інституціоналізація політології ....................111

4.3. Політологія в системі суспільних наук.................................119

4.4. Методологічні принципи політології....................................129

4.5. Методи політологічних досліджень......................................133

ЧАСТИНА ІІІ

Політична сфера суспільства:

структура та особливості функціонування.................................145

Розділ 5

Політична сфера та політичне життя суспільства........................145

5.1. Політична влада: природа, ресурси,

легітимність......................................................................145

5.2. Поняття та структура політичної сфери суспільства. Політичне життя ...............................................................157

5.3. Політичний процес.

Політичний розвиток (модернізація)....................................161

5.4. Керівні групи суспільства.

Політична і правляча еліта ................................................. 167

Розділ 6

Політична система суспільства ..................................................175

6.1. Поняття та типологія політичних систем ............................. 175

6.2. Функції політичної системи ............................................... 179

6.3. Політичні режими .............................................................182

Розділ 7

Держава як форма організації суспільства .................................187

7.1. Поняття, ознаки і функції держави......................................187

7.2. Форми державного правління та устрою...............................191

7.3. Правова соціальна держава.................................................194

Розділ 8

Громадянське суспільство .........................................................199

8.1. Поняття, ознаки і функції громадянського

суспільства .......................................................................199

4

8.2. Політичні партії: сутність, типологія, функції .......................202

8.3. Суспільно-політичні організації та рухи...............................208

8.4. Партійно-політичні системи, коаліції та угоди ......................212

Розділ 9

Політична свідомість................................................................215

9.1. Політична свідомість: зміст, структура,

типологія.......................................................................... 215

9.2. Політична ідеологія........................................................... 221

9.3. Політична психологія

як частина політичної свідомості ........................................ 225

Розділ 10

Політична культура .................................................................232

10.1. Поняття і структура політичної культури............................232

10.2. Типологія і функції політичної культури.............................235

10.3. Демократична політична культура ......................................238

10.4. Політична соціалізація....................................................... 243

Розділ 11

Політичні відносини і політична діяльність................................249

11.1. Особистість як суб'єкт політики..........................................249

11.2. Політичні відносини як процес узгодження

суспільних інтересів .......................................................... 251

11.3. Поняття, типологія і стилі

політичної діяльності.........................................................256

11.4. Депутатська діяльність ......................................................266

11.5. Етичні засади політики......................................................269

Розділ 12

Політичні технології ................................................................273

12.1. Політичне лідерство: поняття і роль у механізмі

реалізації влади ................................................................ 273

12.2. Політичні технології. Виборчий процес................................280

12.3. Основні види виборчих систем ............................................ 285

Розділ 13

Політична комунікація.............................................................290

13.1. Політична комунікація, її функції і засоби.

Політична символіка.......................................................... 290

13.2. Інформаційна влада.

Засоби масової комунікації.................................................297

13.3. Мас-медіа і громадська думка.

Політичне маніпулювання..................................................301

5

Розділ 14

Політологія міжнародних відносин............................................307

14.1. Міжнародна політика і міжнародні

відносини ......................................................................... 307

14.2. Зовнішня та внутрішня політика держави:

зв'язок і механізми формування й реалізації ........................ 311

14.3. Геополітика ......................................................................313

14.4. Глобальні процеси розвитку сучасної

цивілізації ........................................................................ 319

ЧАСТИНА IV

Політична праксеологія..............................................................323

Розділ 15

Політичне прогнозування, політичні рішення

та їх ефективність....................................................................323

15.1. Поняття і сутність політичної праксеології ..........................323

15.2. Сутність, типологія і методи політичного

прогнозування................................................................... 325

15.3. Сутність і методи ухвалення політичних рішень ................... 327

Розділ 16

Політичний маркетинг .............................................................334

16.1. Поняття маркетингу.

Функції і види політичного маркетингу...............................334

16.2. Дослідження політичного ринку..........................................336

16.3. Виборча інженерія............................................................. 340

16.4. Політичне рекламування. Імідж .......................................... 344

Розділ 17

Політичний менеджмент...........................................................350

17.1. Поняття, функції і види менеджменту.

Політичний менеджмент .................................................... 350

17.2. Менеджмент виборчої кампанії...........................................355

17.3. Менеджмент правлячої команди ......................................... 380

Післямова...............................................................................405

Список літератури.......................................................................406

6

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх