Порівняльне правознавство (Курс лекцій)

Передмова

У сучасних умовах розвитку світу посилюються інтеграційні процеси в різних сферах суспільного життя і діяльності держав. Це сприяє формуванню нового підходу до вивчення права як одного з регуляторів більшості відносин. Як засвідчує аналіз зазначених процесів, світова спільнота визнає значення загальноправового принципу для зближення правових систем держав світу. Саме тому дослідники з різних країн виявляють інтерес до вивчення та взаємного використання досвіду національних законодавств і міжнародно-правових норм. Усе це зумовлює зростаюче значення компаративістики як науки.

Ще за античних часів дослідники-юристи застосовували порівняльне правознавство. Так, наприклад, вивчення 153 конституцій грецьких держав і конституцій варварських народів дало змогу Аристотелю написати свій класичний твір — трактат про політи-ку1. Після вивчення законів Великої Греції у 450 р. до н. е. було створено закони 12 таблиць Риму. За часів середньовіччя точилася постійна дискусія про переваги чи то канонічного, чи то римського права.

1 Див.: Аристотель. Афинская политика. — М., 1996. — С. 17-24.

Нині у сучасному мінливому світі провідною стає роль науки та дослідної діяльності, спрямованої на вивчення різних процесів і явищ, що відбуваються на планеті, з урахуванням їх урегульо-ваності правом. Особлива увага приділяється інститутам суспільного управління держави та права, що є основними чинниками регулювання життя як суспільства загалом, так і кожного індивіда. Виконаний дослідниками аналіз засвідчив, що кожен регіон планети характеризується певним відмінним укладом життя, правове регулювання якого здійснюється з урахуванням аспектів розвитку того або іншого суспільства. Особливості, притаманні кожному суспільству, позначилися і на правових школах, що сформувалися в певному суспільному середовищі. Ці своєрідні особливості, що ґрунтуються на дії окремих правових інститутів, лише підтверджують багатогранність сучасного світу.

Сьогодні розширення зв'язків між різними країнами світу, посилення міграційних процесів не може не впливати і на правові відносини, що виникають між учасниками світового співтовариства. Це пояснює зростання значення дослідної діяльності в галузі вивчення різних правових систем, що потребує нового підходу до вивчення порівняльного правознавства як самостійної навчальної дисципліни.

Слід зазначити, що посилення глобалізації та її вплив на розвиток економіки сприяють зближенню національних правових систем та їх інститутів. Водночас, з огляду на рівень такої універсальності економічних процесів, що впливають на суспільство, постає проблема збереження самобутності окремої особистості. Такий підхід дає змогу зберегти особливості розвитку середовища, в якому існує людина, в тому числі зберегти національні правові системи та їх особливості, що з часом поглиблюються, підкреслюючи унікальність і своєрідність правових систем різних держав.

Нині цей процес характеризується зростанням інтересу до вивчення і порівняльного аналізу правових систем країн світу. Уряд України — держави, що здійснює власну політику після розпаду СРСР, посилив увагу до вивчення змісту, організації і принципів діяльності урядів інших держав, які працюють в умовах сталої правової системи, а також постійно досліджує правову регламентацію процесів правового впливу на відносини в суспільствах країн світу. Однак є певні труднощі, що істотно гальмують здійснення широкомасштабних комплексних порівняльних досліджень. Серед них слід зазначити насамперед надзвичайну обмеженість матеріалів для дослідження, розпорошення зусиль невеликого кола науковців з порівняльного правознавства тощо. Це підтверджує і недостатня кількість літератури з порівняльного правознавства в Україні.

Пропонований курс лекцій допоможе усунути прогалини у цій сфері юридичної науки. Він розроблений на основі праць російських, українських і зарубіжних науковців і має пізнавальний характер. У посібнику визначено особливості порівняльного правознавства, його функції, методологію та місце в системі юридичних наук, а також практично-прикладний аспект дисципліни. Галузі права різних правових систем, їх відмінності й особливості розглянуто і проаналізовано з використанням порівняльного методу.

 

 ... 3Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх