Ринок цінних паперів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000.

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // ВВР України. — 1996.

Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 р. № 2299-ІП // ВВР України.— 2001.

Закон України "Про Національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р. № 71097-ВР // ВВР України. — 1997.

Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня 2001 р. № 2314-ІІІ // ВВР України.— 2001.

Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р. № 1201/ВР, із змін. і допов. // ВВР України. — 1991.

БуренинА. Н. Рынки производных финансовых инструментов. — М.: ИНФРА-М, 1996.

Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук. думка, 1998.

Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник. — К.: Алер-та, 2003.

ЖуковЕ. Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. — М.: Банки и биржи,

1995.

Загорський В. С. Ринок цінних паперів. — Львів, 1995.

Иванов В. М. Финансовый рынок. — К.: МАУП, 1999.

Инвестиционно-финансовый портфель (Книга инвестиционного менеджера. Книга финансового посредника) / Отв. ред. Ю. Б. Рубин, В. И. Сол-даткин. — М., 1999.

Інвестування: Навч.-метод. посіб. / А. А. Пересада та ін. — К.: Вид-во КНЕУ, 2001.

КалинаА. В., КорнеевВ. В. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. — К.:

МАУП, 1999.

Мельник В. А. Ринок цінних паперів. — К.: ВІРА-Р, 1998.

Мендруп О. Т., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. — К.: Видво КНЕУ, 1998.

МертенсА. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. — К.: Изд-во КИА, 1997.

Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1999.

Мозговой О. Н. Зарубежный фондовый рынок. — К.: Феникс, 1998.

Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1997.

Нікбахт Е., ГропелліА. Фінанси. — К.,1993.

Пересада А. А. Інвестиційні процеси в Україні. — К.: Лібра, 1998.

Пилипенко І. І., Жук О. П. Цінні папери в Україні. — К., 2001.

Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестування. — К.: МАУП, 2000.

Фондовий ринок України: Навч. посіб. / За ред. акад. В. В. Оскольського. — К.: Скарбниця, 1994.

Шарп У., Александер Г., БейлиДж. Инвестиции. — М.: ИНФРА-М, 1998.

Шклярук С. Г. Портфельное инвестирование: Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем. — К.: Нора-принт, 2000.

ЗМІСТ

вступ  3

Тема 1. Ринок цінних паперів як механізм залучення

фінансових активів            5

Тема 2. Інструменти ринку цінних паперів      14

Тема 3. Оцінка інструментів ринку цінних паперів:

аналіз акцій і облігацій      32

Тема 4. Формування портфеля цінних паперів

та управління ним  46

Тема 5. Інфраструктура ринку цінних паперів            57

Тема 6. Фондова біржа. Організація біржової діяльності     60

Тема 7. Похідні цінні папери       72

Тема 8. Регулювання ринку цінних паперів    77

Список використаної та рекомендованої літератури           84

The proposed publication considers the aspects of functioning of the securities market, identifies its structure and the place of its elements within the general market mechanism.

The present tutorial material contains an introduction, a short-winded exposition of the theoretical stuff in accordance with the discipline curriculum, questions for self-control, assignments for independents solution and a list of recommended literature.

The publication is designed for students of economic specialties of the distance learning form corresponding to the educational and qualification levels of bachelor and specialist, who study the discipline on their own.

Навчальне видання Чередніченко Наталія Іванівна

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Методичні вказівки і завдання для самостійного вивчення дисципліни

Educational Publication Cherednichenko, Natalia I.

SECURITIES MARKET

Tutorial Instructions and Assignments For Independent Learning of the Discipline

Відповідальний редактор С. Г. Рогузько Редактор І. В. Хронюк Коректор Л. Г. Бурлакіна Комп'ютерне верстання С. В. Фадеев, Н. М. Музиченко Оформлення обкладинки С. В. Фадеев

Підп. до друку 23.11.04. Формат 60х84/6. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 5,13. Обл.-вид. арк. 4,85. Тираж 3000 пр.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реестру суб'єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

СПД Чалчинська Н. В. 03146 Київ-46, вул. Жмеринська, 22, кв. 125

Свідоцтво ДК № 1011 від 23.08.2000

 

 ...  12Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх