Ринок цінних паперів

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Н. І. Чередніченко

Ринок цінних паперів

Методичні вказівки і завдання для самостійного вивчення дисципліни

Київ 2004

ББК 65.262.2я73 4-46

Рецензенти:  Д. А. Леонов, канд. екон. наук, доц.

В. А. Король, канд. екон. наук, доц.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 7від 27.08.04)

Чередніченко Н. І.

4-46     Ринок цінних паперів: Метод. вказівки і завдання для самост. вивчення дисципліни. — К.: МАУП, 2004. — 88 с.: іл. — Бібліогр.: с. 84-85.

ISBN 966-608-512-7

У пропонованому виданні розглядаються аспекти функціонування ринку цінних паперів, визначаються його структура та місце її елементів у загальному механізмі ринку.

Методична розробка містить стислий виклад теоретичного матеріалу відповідно до навчально-тематичного плану вивчення дисципліни, питання для самоконтролю, завдання для самостійного розв'язання та список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "спеціаліст", які самостійно вивчають дисципліну.

ББК 65.262.2я73

 

ISBN 966-608-512-7

© Н. І. 4ередніченко, 2004 © Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2004

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх