Ринок цінних паперів

ВСТУП

Створення спрямованих умов для розвитку ринкових відносин, що нині становить основний фактор стабілізації та піднесення економіки України, зумовлює насамперед реформування фінансової системи, створення механізмів ефективного залучення та використання фінансових ресурсів. Ринок цінних паперів як сегмент фінансового ринку за допомогою особливих інструментів виконує функції акумуляції та переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, забезпечує ефективне використання інвестиційних ресурсів. В умовах високих ставок на кредитному ринку ринок цінних паперів є дієвим механізмом, що спрямовує інвестиційний капітал у виробничу та соціальну сфери. Формування і розвиток ринку цінних паперів — це об'єктивний процес, покликаний сприяти розширенню ринкових відносин, виробництва, інтеграції України в систему світових ринків капіталу.

Обмежений досвід національного ринку цінних паперів потребує зваженого застосування його інструментів, створення повноцінної інфраструктури та важелів регулювання, механізмів захисту інвесторів.

Мета пропонованої розробки — сформувати у студентів систему знань, необхідних для розуміння механізмів функціонування ринку цінних паперів як невіддільної складової фінансового ринку; його структури; основних тенденцій та перспектив розвитку в умовах глобалізації. Після опанування дисципліни "Ринок цінних паперів" студенти повинні:

• розуміти місце ринку цінних паперів у структурі фінансового ринку, особливості залучення позичкових капіталів за допомогою особливого інструменту — цінних паперів;

вміти охарактеризувати тенденції та стан міжнародних ринків цінних паперів;

розрізняти первинний та вторинний ринки, знати їх структуру та основні функції;

знати суб'єктів фондового ринку та їх функції;

орієнтуватись у видах цінних паперів, їх системних ознаках та особливостях застосування;

вміти використовувати методи оцінки надійності та дохідності цінних паперів, розраховувати їх вартісні та кількісні показники;

засвоїти основні види операцій із цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках;

вміти визначати особливості розвитку ринку цінних паперів України, а також його сучасний стан і перспективи розвитку;

орієнтуватись у національному законодавстві, що регламентує функціонування фондового ринку.

Дисципліна "Ринок цінних паперів" тісно пов'язана з такими навчальними дисциплінами, як "Фінанси", "Фінансовий ринок", "Фінансовий менеджмент", "Державне регулювання економіки", і є необхідною передумовою вивчення курсу "Інвестування".

Після опрацювання теоретичного матеріалу рекомендується самостійно в письмовій формі відповісти на питання для самоконтролю, розв'язати завдання та порівняти відповіді зі змістом теми.

 

 ... 3Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх