Ринок цінних паперів

Тема 5. Інфраструктура ринку цінних паперів

Інфраструктура — це сукупність складових загальної побудови економічного життя, що мають підпорядкований характер і забезпечують нормальну діяльність економічної системи загалом; включає системи фінансового, інформаційного, технічного та інших видів забезпечення. Інфраструктура РЦП об'єднує депозитарні установи, збе-рігачів та реєстраторів, фондові біржі, торговельно-інформаційні системи, саморегулівні організації, центри сертифікатних аукціонів, аудиторські та консалтингові компанії, центри підготовки фахівців фондового ринку.

Депозитарна діяльність — це надання послуг із зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску; відкриття та ведення рахунків у цінних паперах; обслуговування операцій за цими рахунками (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Національна депозитарна система складається з двох рівнів:

зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, і реєстратори власників іменних цінних паперів (нижній рівень);

Національний Депозитарій України і депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів і здійснюють кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів (вищий рівень). Обслуговування депозитарної діяльності щодо державних цінних паперів здійснює НБУ. Депозитарні активи — це знерухомлені цінні папери, випущені в

документарній формі; глобальні сертифікати, що підтверджують випуск цінних паперів у бездокументарній формі й передані на зберігання до депозитарію; записи зберігачів про депоновані до депозитарію на зберігання знерухомлені або бездокументарні цінні папери.

Депозитарна діяльність здійснюється щодо бездокументарних чи документарних акцій, облігацій підприємств, облігацій внутрішніх і місцевих позик, інвестиційних сертифікатів та виключно в документарній формі ощадних сертифікатів та казначейських зобов'язань. Векселі та приватизаційні папери не обслуговуються депозитарною системою.

Депозитарні установи зберігають цінні папери двома способами: відокремленим чи колективним. Відокремленим способом зберігаються тільки цінні папери в документарній формі на пред'явника, а депозитарна установа веде їх облік із зазначенням індивідуальних ознак (серія, номер). Знерухомлені цінні папери в документарній формі та випущені в бездокументарній формі зберігаються колективним способом.

Депозитарні установи здійснюють такі операції з обслуговування обігу цінних паперів:

адміністративні — депозитарні операції з відкриття та закриття рахунків у цінних паперах, внесення змін в анкету та інші не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів на рахунку;

облікові (зарахування, списання, переміщення) — депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунку, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу; зміна режиму та місця зберігання;

інформаційні — надання виписок з рахунка та іншої інформації про операції депонентам (клієнтам) за їх запитом або іншим уповноваженим особам.

Для обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів депозитарні установи можуть виконувати такі операції:

викуп — придбання емітентом випущених ним цінних паперів для перепродажу, анулювання чи поширення серед працівників;

дроблення — зменшення номінальної вартості цінних паперів одного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

консолідація — збільшення номінальної вартості цінних паперів одного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

конвертація — обмін емітентом цінних паперів одного випуску відповідно до його умов на цінні папери іншого випуску;

анулювання — припинення дії всіх прав, що надаються цінними паперами;

погашення — припинення обігу цінних паперів відповідно до умов випуску;

виплата емітентом доходів за випущеними цінними паперами;

з реорганізації чи зміни розміру статутного фонду.

Обслуговування операцій здійснюється за розпорядженням клієнта (депонента) або керуючого його рахунком, окрім безумовних операцій, які здійснюються за чинним законодавством на підставі відповідних документів (вирок або рішення суду, свідоцтво про право на спадщину, рішення ліквідаційної комісії про ліквідацію юридичної особи та ін.).

Питання для самоконтролю

Визначення поняття "ринок цінних паперів". Складові інфраструктури РЦП.

Сутність депозитарної діяльності.

Складові національної депозитарної системи.

Які цінні папери можуть входити в депозитарні активи?

Операції, які виконують депозитарні установи.

Які операції здійснюють депозитарні установи для обслуговування операцій емітента?

Які операції депозитарна установа може здійснювати без розпорядження клієнта?

[4; 8; 17; 19; 21; 24]

 

 ...  8Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх