Сергій Авраамович Верхратський (1894—1988) (Заблудовський) ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

АВТОР І ЙОГО КНИГА

Сергій Авраамович Верхратський народився 1894 р. у Кри- жополі на Вінниччині. У 1916 р. закінчив медичний факультет Одеського університету. Під час першої світової війни працю­вав у польовому госпіталі на Кав­казькому фронті, з 1919 по 1936 р.— у районних лікарнях Вінницької та Дніпропетровської областей, потім до 1939 р.— у хірургічному відді­ленні міської лікарні в Черкасах, з 1939 р.— старшим асистентом клі­ніки факультетської хірургії Донець­кого медичного інституту. Під час Великої Вітчизняної війни С. А. Верхратський — головний хі­рург фронтового госпіталю. З 1946 р. до виходу на пенсію у 1971 р.— завідуючий кафедрою госпітальної хірургії         Івано-Франківського

(кол. Стапіславського) медичного інституту. Помер у 1988 р.

Поряд із плідною діяльністю в галузі хірургії (52 друковані праці з питань черевної хірургії, черепно- мозкових поранень, краш-синдрому, урологічних захворювань, зоба та ін.) С. А. Верхратський досліджував історію медицини, зо­крема народної, на Україні. Свої спостереження він узагальнив у капітальній праці «Медичний фольклор на Україні», яка зберігається в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етно­графії AH УРСР і яка стала основою його кандидатської дисер­тації.

Сергій Авраамович Верхратський (1894—1988)

Глибоко вивчивши історію світової і вітчизняної медицини, він висвітлив стан медичної допомоги на Запорізькій Січі, у старому Львові, на західноукраїнських землях, особливості цехової медицини, діяльність перших міських та повітових лі­карів, перших лікарень на Україні, роль Києво-Могилянської академії у підготовці вітчизняних учених тощо. Ці дослідження увійшли до його докторської дисертації «Матеріали з історії медицини на Україні до часів уведення земства».

Як визначного вченого С. А. Верхратського було обрано по­чесним членом Українського республіканського хірургічного то­вариства та Всесоюзного товариства істориків медицини, наго­роджено орденами Леніна, Червоної Зірки, Великої ■ Вітчизня­ної війни І ступеня.

Професор С. А. Верхратський належав до плеяди лікарів старшого покоління, вихованих у кращих традиціях земської медицини, які вийшли з народу, жили його життям і сумлінно йому служили.

Четверте видання «Історії медицини» виходить через три ро­ки після смерті її основного автора С. А. Верхратського. Під­готовку цього видання здійснив відомий історик медицини про­фесор П. Ю. Заблудовський, який вніс значні доповнення в усі розділи книги, довівши викладання матеріалу за станом на 1989 р. і написав главу «Лікарі — жертви сталінських репресій».

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх