Шпаргалка до предмету Гроші та кредит

1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

Роль держави у творенні грошей.

2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.

4. Поняття неповноцінних грошей та хар-ка їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Переваги кредитних грошей над папер.

7. Функція грошей як міри вартості.

10. Функція грошей як засобу нагромадження вартості.

12. Якісні властивості грошей.

16. Вклад М. І. Туган – Барановсь-кого (Т.-Б.) у розвиток монетаристської теорії.

18. Сучасний монетаризм. Вклад Фрідмана у монетаристську теорію.

19. Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.

20. Сутність та ек. основа грошового обороту. Слід розрізняти платіжний і грошовий оборот.

21. Модель грош. обороту. Хар-ка окремих потоків грош. обороту та їх взаємозв’язку.

22. Порядок балансування грош. потоків в окремих суб’єктів та в грош. обороті в цілому

23. Структура грош. обороту за формою платіжних засобів та за ек. змістом.

2) Фіскально-бюджетна сфера:

25. Хар-ка базових грошей та грошових агрегатів.

27. Закон грошового обігу.

30. Сутність, особливості функціонування та інструменти грош. ринку.

32. Структура грошового ринку за окремими критеріями. Хар-ка та взаємозв’язок окремих сегментів ринку (графік).

34. Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни. Крива пропозиції грошей (графік – 3).

37. Сутність, призначення та основні елементи грошової системи.

39. Створення та розвиток грошової системи України.

41. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі держ. регулювання грош. обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків.

43. Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та ВВП в Україні.

44. Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції.

45. Причини інфляції. Монетариський та кейсіанський підхід щодо визначення причин інфляції.

46. Ек. та соц. наслідки інфляції.

47. Особливості інфляції в Укр.

48. Держ. регулювання інфляції: осн. напрямки та інструменти.

49. Сутність, цілі та види грош. реформ.

50. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

51. Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види, значення, передумови.

52. Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон’юнктуру валют. ринку.

53. Функції та операції валютного ринку.

54. Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку та рівень.

55. Ек. основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні.

56. Поняття та призначення вал. систем. Елементи нац. вал. системи. Розвиток вал. системи в У.

57. Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в У.

58. Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.

59. Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання.

60. Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.

61. Заг. передумови та ек. причини, що визначають необх. кредиту.

63. Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування.

64. Форми, види та функції кредиту.

67. Хар-ка споживчого кредиту. Особливості його розвитку в У.

69. Хар-ка міжнар. кредиту. Особливості його розвитку в Україні.

71. Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту.

72. Роль кредиту в розвитку економіки.

74. Сутність, призначення та види фін. посередництва.

75. Поняття банку, місце банків на грошовому ринку.

77. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи.

79. Небанківські фін.-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні.

81. Хар-ка функцій центр. банку:

83. Походження та розвиток центр. банків. Створення Європейської системи центр. банків.

84. Становлення та основні напрями діяльності Нац. банку Укр.

85. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

87. Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні.

89. Активні операції комерційних банків.

91. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.

93. Світовий банк – поняття, структура і завдання.

95. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові організації – призначення, порядок створення і види.

96. Європейський банк реконструкції та розвитку.

97. Банк міжнародних розрахунків.

Тест:

1.Знайдіть правильну відповідь на питання: чому виникли гроші?

12. В яких двох функціях гроші найбільш потерпають від інфляції:

16. Визначіть, що таке паперові гроші:

1. Як впливає зміна кількості грошей в обігу на вартість грошей і рівень товарних цін:

*д) інвестиції;

12. Визначити характерні особливості грошової політики в Україні в умовах переходу до ринкової економіки:

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх