СТРАХОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розділ 13 СТАТИСТИКА СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття страхування та завдання статистики. Система показників страхової діяльності. Класифікація та групування, які використовує статистика страхової діяльності. Статистичні методи аналізу показників страхової діяльності

13.1. ПОНЯТТЯ СТРАХУВАННЯ

ТА ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ

Страхування — це система економічних відносин, яка включає утворення за рахунок підприємств, організацій та населення спеціального фонду коштів і використання його для відшкодування втрат, які сталися внаслідок стихійного лиха і інших несприятливих випадкових явищ, а також для надання допомоги громадянам при настанні в їхньому житті кризових ситуацій.

Примітка:

До того ж, учасником страхових відносин може бути особа, призначена для одержання страхової суми.

Страхування задовольняє потреби фінансової безпеки

приватних комерційних підприємств

промислових підприємств

сімей

 

Примітка:

Страхування може також сприяти виникненню і розвитку ринку довгострокового позикового капіталу, необхідного для фінансування процесу створення нових підприємств і економічного розвитку в цілому.

13.2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для характеристики страхової діяльності використовується така система показників: Абсолютні показники

загальна чисельність страхових об'єктів (N);

чисельність об'єктів, що постраждали внаслідок страхових випадків, і ризик внаслідок яких був застрахований (n);

страхова сума всіх застрахованих об'єктів або страхова відповідальність. Це сума грошових коштів, в межах якої страхувальник

у відповідності з умовами страхування повинен зробити виплату в разі страхового випадку (S);

страхова сума об'єктів, що постраждали (Sn);

страховий платіж — плата за страхування, яка передбачена угодою страхування і розмір якої залежить від страхової суми і страхового тарифу (Р);

сума виплат страхового відшкодування (w);

страховий тариф або ставки страхового платежу з одиниці страхової суми у процентах або у фіксованому розмірі;

•           кількість страхових випадків (m). Відносні показники:

середня страхова сума застрахованих об'єктів

середня страхова сума об'єктів, що постраждали

середній розмір виплаченого страхового відшкодування

n

W

n

 

частка об'єктів, які постраждали

N

показник виплат страхового відшкодування в розрахунку на

страхові платежі

\ p)

• страхові платежі в розрахунку на страхову суму застрахованих об'єктів

S

показник збитковості страхової суми

WW

13.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ГРУПУВАННЯ,

ЩО ЇХ ВИКОРИСТОВУЄ СТАТИСТИКА СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У ході аналізу страхування застосовуються класифікація та групування за такими ознаками:

перерозподільна функція

функція відшкодування або ризикова

попереджувальна функція страхування відповідальності

перестрахування

 

Аналіз показників статистики страхової справи

Одним з найважливіших показників статистики страхової справи є страхові тарифи, або ставки страхових платежів. Вони розраховуються таким чином, щоб забезпечити виплату страхувальником відшкодування, відшкодувати витрати страхувача та забезпечити прибутковість діяльності.

Страхові тарифи, або брутто-ставка (Сб), складаються з двох частин.

Перша — нетто-ставка (Сн), тобто та частина страхового тарифу, яка забезпечує виплату страхового відшкодування.

Друга — навантаження (Н), або частина страхового тарифу, яка забезпечує відшкодування витрат страхувальника і прибуток від його діяльності.

Нетто-ставка — це по суті планова збитковість страхової суми. Показник збитковості залежить від частки об'єктів, які постраждаn

ли, тобто вірогідності страхового випадку (—), середнього розміру

страхового відшкодування (w) і середньої суми застрахованих об'єктів (s).

Звідси показник збитковості розраховується за формулою:

n_W_

Л г о

4 NS'

Планова нетто-ставка розраховується за формулою

q + to,

де q — середня фактична збитковість страхової суми; t — коефіцієнт кратності відхилення, який залежить від заданої ймовірності р:

при р = 0,683 t = l,

при р = 0,954 t = 2,

при р = 0,997 t = 3;

o — середнє квадратичне відхилення.

Брутто-ставки розраховуються за формулою

Сб = Не"°-" .іоо%, 100. Н%

де Н — частка навантаження в обсязі брутто-ставки, яка розраховується на основі даних про витрати страхової організації на її прибуток.

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс) страхової компанії розраховується за формулою

К   = Доходи + Середня вартість активів компанії

фс       Витрати страхової компанії

Для аналізу динаміки показників (коефіцієнтів) оцінки фінансового стану, зокрема рентабельності страхових платежів (К), використовується система індексів середніх величин. Коефіцієнт рентабельності страхових платежів (К) розраховується як відношення прибутку (П) до страхових платежів (СП).

Індекс змінного складу розраховується за формулою

3°'    X K0d0 Ко

де К — коефіцієнт рентабельності; d — частка страхових платежів окремих груп страхувальників у загальному їх обсязі.

Індекс показує, як змінилася середня рентабельність страхових платежів в цілому по страховій компанії.

Індекс фіксованого складу, який розраховується за формулою

показує, як змінилася середня рентабельність по компанії в цілому за рахунок динаміки рентабельності страхових платежів по групах страхувальників.

Індекс структурних зрушень розраховується за формулою

3'°'    І Kodo

і показує, як змінилася середня рентабельність по компанії в цілому лише за рахунок зміни розподілу страхових платежів по групах страхувальників.

Прибуток

Kj —     К5

Навантаження -витрати

Прибуток

К 2 —               К 6

Обсяг страхових платежів

Прибуток

К3 —                К 7

X страхових відшкодувань

Прибуток

К 4 —   К8

Резервний фонд

Фінансовий стан, стабільність страхової компанії оцінюється за допомогою показників (коефіцієнтів):

_ Навантаження Резервний фонд

Навантаження Обсяг страхових платежів Прибуток Витрати — Прибуток + Резервний фонд Обсяг ризиків

ТИПОВІ ЗАДАЧІ

Задача 1

За наведеними нижче даними визначити плановий розмір нетто-ставки та брутто-ставки. Рішення:

Для визначення планового розміру нетто-ставки використовується динамічний ряд показників збитковості.

q = 1,89;

З імовірністю Р = 0,954 можна очікувати, що рівень збитковості буде в межах q = q tа і буде дорівнювати:

1,89 + 2 • 0,273 = 2,436.

Нетто-ставка дорівнює коефіцієнту збитковості, помноженому на ризикову надбавку, яка в умовах стабільного страхування дорівнює 5 %, а при нестабільних умовах — 10 % і вище.

Нетто-ставка: 2,436 • 1,10 2,68.

Якщо в нашому випадку частку навантаження прийнято у розмірі 25 %, то брутто-ставку обчислено у розмірі

—2,68— • 100 % = 57. 100 25

Таким чином, брутто-ставка становить 3,57 % від страхової суми, з яких 0,89 % припадає на потреби страхувальника.

Задача 2

Частка об'єктів, які постраждали внаслідок страхових випадків у звітному періоді порівняно з базовим, знизилася на 10 %, а середній

розмір страхового відшкодування зріс на 5 %, середня страхова сума застрахованих об'єктів зросла на 15%. Визначити, на скільки відсотків змінився показник збитковості страхової суми. Розв Обчислюємо

Iq = In ^ = 0,9 • ^ = 0,82, qn ls 1,15

де Iq — індекс збитковості страхової суми; І№ — індекс виплат страхового відшкодування; Is — страхова сума всіх застрахованих об'єктів.

Показник збитковості страхової суми зменшився на 18 % у звітному періоді порівняно з базовим.

Контрольні питання

Характеристика страхування, як система економічних відносин.

Основні завдання статистики страхування.

Економічна сутність системи показників страхування.

Характеристика системи показників фінансового стану страхової компанії.

Характеристика системи показників інвестування коштів страхової компанії.

 

 ...  17Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх