СТРАХОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розділ 3 КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ КЛІЄНТІВ БАНКУ

Сутність і завдання аналізу кредитоспроможності. Якісний аналіз кредитоспроможності. Система показників фінансово-економічного стану позичальника. Рейтинг клієнтів банку

3.1. СУТНІСТЬ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ БАНКУ

Кредитоспроможність — це наявність передумов для одержання позик і спроможність повернути їх.

Об'єктами статистичного аналізу є окремі позичальники (юридичні та фізичні особи).

Оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку є найважливішою складовою оцінки банківського (насамперед кредитного) ризику. Ефективне управління кредитним ризиком є основою створення міцного банку. Ключовими елементами ефективного управління служать добре розвинені кредитна політика та процедури, обґрунтоване управління кредитним портфелем, ефективний контроль за кредитами. Банки мають успіх тоді, коли ризики, які вони беруть на себе, обґрунтовані, контрольовані та перебувають у межах їх фінансових можливостей і компетенції, а активи (в основному кредити) достатньою мірою ліквідні, щоб покрити відплив коштів, витрати та збитки і при цьому забезпечити необхідну прибутковість акціонерного капіталу.

Параметри ефективної кредитної політики банку:

мета фінансування;

засоби погашення позики;

структура позики;

забезпечення позики (структура застави, її якість: готовність до продажу, ліквідність, вартість, заборгованість, підконт-рольність, претензії на право власності, прибутковість, вартість ліквідації, умови вступу у володіння, застереження тощо);

оцінка ризиків, притаманних компанії-позичальнику, які можуть утруднити процес погашення кредитів, з урахуванням виду діяльності (галузі), конкурентоспроможності, операційної ефективності, якості керівництва;

фінансовий аналіз на основі фінансової звітності, який включає розуміння принципів обліку, що використовуються під час складання фінансової звітності, надання фінансовій звітності форми, придатної для оцінки фінансових потоків і фінансового стану фірми як у поточному періоді, так і в майбутньому.

3.2. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ

КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ

У процесі аналізу та превентивного прогнозування кредитоспроможності клієнтів банку й на цій основі управління кредитним портфелем дається оцінка таких параметрів:

впливу зовнішнього середовища на кредитоспроможність позичальника на основі вивчення його стану в економіці в цілому та в конкретній галузі, спроможності адекватно реагувати на ситуацію залежно від бізнес-циклів;

життєвого циклу виробництва основних видів продукції;

збутової стратегії;

здатності виробляти та продавати товари за цінами, які компенсують витрати й генерують прибуток;

•           залежності припливу готівки від зовнішніх факторів. Здійснюється групування напрямків кредитів з відокремленням

найризикованіших, а саме:

для початкового бізнесу, де обсяг позик непропорційно високий порівняно з інвестиціями власників;

для спекулятивних угод з товарними та фондовими цінностями;

для операцій з нерухомістю для власників підприємств з обмеженими власними коштами;

для підтримки великого залишку на депозиті в банку без достатнього капіталу та застави;

під проекти з ризиком морального старіння;

під низьколіквідні цінності та ін.

Під час оцінки кредитоспроможності клієнтів банку використовується також система показників, які сигналізують про можливі фінансові утруднення та банкрутство:

перевищення критичного рівня простроченої заборгованості;

надмірне використання короткострокових позик як джерела фінансування довгострокових вкладень;

низькі значення показників ліквідності;

нестача оборотних коштів;

підвищення до граничних меж частки позикових коштів у загальному обсязі коштів;

невиконання зобов'язань перед кредиторами та акціонерами щодо своєчасного повернення позик, виплати процентів та дивідендів;

наявність простроченої заборгованості;

погіршення відносин з установами банківської системи;

використання нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;

застосування у виробництві переамортизованого обладнання;

негативні зміни в портфелі замовлень.

Під час оцінки кредитних якостей клієнтів банку може використовуватися така система показників порядку зменшення рейтингу:

мета й сума позики:

реальна мета й узгоджена з нею сума;

гранична мета, прийнятна сума;

недоведена мета, проблематична сума;

•           фінансові можливості претендента на позику:

міцний поточний і в недавньому минулому фінансовий стан, міцний та стабільний приплив готівки;

добрий фінансовий стан, стабільний приплив готівки;

прийнятний фінансовий стан, невизначений приплив готівки;

невеликі доходи, слабкий приплив готівки;

збиткова репутація, слабкий приплив готівки;

•           застава:

наявна достатня ліквідна застава;

наявна застава середньої ліквідності;

наявна достатня застава, але обмеженої ліквідності;

наявна недостатня застава граничної якості;

застава неприйнятна;

•           інформація про позичальника:

блискуча кредитна репутація;

добрі відгуки про надійність клієнта;

обмежені відгуки, відсутність негативної інформації;

відсутність відгуків;

несприятлива кредитна репутація;

•           відносини банку з позичальником:

тривалі, послідовні, прибуткові відносини;

наявність відносин середньої якості або їх відсутність;

втрата відносин.

3.3. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА. РЕЙТИНГ КЛІЄНТІВ БАНКУ

Індикатори фінансового стану

Показники ліквідності

Показники

ділової активності

Показники рентабельності

Показники платоспроможності

 

 

Я„ JL, Л„ Л4

ДА,, ДА2, ДА,, ДА4, ДА5, ДА6, ДА,,, ДА,2, ДА8, ДА,

Р    Р Р

1.1'     1.2' 2'

Р, Р

ПС1, ПС2, ПС3

ПС4, ПС5, ПС6

 

Показники ліквідності характеризують здатність позичальника забезпечити своєчасне виконання своїх зобов'язань, надають можливість передбачати вірогідність повернення ним позики згідно з угодою.

1. Достатність коштів для погашення короткострокових зобов'язань

Обсяг оборотних активів Обсяг короткострокових зобов'язань

Значення Л1 = 1 свідчить про достатність коштів для погашення зобов'язань, а Л1 < 1 — про неефективне використання коштів.

Рівень ліквідності за рахунок найбільш ліквідної частини оборотних активів

Готівка + цінні папери, що легко реалізуються + _ = + рахунки до одержання (за винятком сумнівних) Л2 = • Обсяг короткострокових зобов' язань

Залежність ліквідності фірми від матеріальних виробничих ресурсів

Л    Обсяг матеріальних виробничих ресурсів

Л 3 = •

Обсяг короткострокових зобов' язань

Збільшення значення Л3 свідчить про зменшення у структурі оборотних коштів найбільш ліквідної частини.

Період, упродовж якого фірма може здійснити поточну господарську діяльність на базі найбільш ліквідної частини оборотних активів,

Готівка + цінні папери, що легко реалізуються +

_ = + рахунки до одержання (за винятком сумнівних) Л4 = . Орієнтовні щоденні витрати (за винятком тих, що не потребують оплати готівкою)

Цей показник характеризує спроможність фірми оплачувати свої поточні витрати.

Показники ділової активності характеризують ефективність використання фірмою власних коштів.

Ефективність використання ресурсів

= Обсяг реалізованої продукції ДА і — . Середній обсяг активів

Цей показник визначає кількість грошових одиниць реалізованої продукції з кожної грошової одиниці активів.

Оборотність рахунків до одержання

= Обсяг продукції, реалізованої в кредит ДА 2 — . Середній обсяг рахунків до одержання (за винятком сумнівних)

Цей показник визначає умови кредитування покупців у процесі реалізації продукції.

3. Оборотність матеріальних виробничих ресурсів Собівартість реалізованої продукції

Середній обсяг матеріальних виробничих ресурсів

Чим вищий цей показник, тим більш ліквідну форму мають оборотні кошти.

Оборотність рахунків і векселів до платежу

Собівартість реалізованої продукції обсяг матеріальних виробничих ресурсів на початок періоду + обсяг матеріальних виробничих ресурсів на кінець періоду

ДА4 = •

Середній обсяг рахунків (векселів) до платежу

Цей показник характеризує умови комерційного кредиту, наданого іншими фірмами.

Фондовіддача

=   Обсяг реалізованої продукції

ДА5

ДАб

Середній обсяг основних засобів 6. Швидкість обороту власного капіталу

Обсяг реалізованої продукції

Середній обсяг власного капіталу

Надто великий показник ДА6 свідчить про велику участь капіталу кредиторів у діяльності фірми, низький — про бездіяльність власного капіталу.

Середня чисельність працівників Обсяг прибутку від основної діяльності

7. Ефективність витрат праці

ДА   =  Обсяг реалізованої продукції ,

ДА7.1

ДА7.2

Середня чисельність працівників

ДА8

8. Витрати на утримання одного працівника

Обсяг витрат на утримання штату

Середня чисельність працівників

9. Фондоозброєність праці

Обсяг основних фондів Середня чисельність працівників

Показники рентабельності характеризують прибутковість діяльності фірми.

1. Рентабельність капіталу

Р   = Обсяг валового доходу від реалізації продукції _

1.1       Середній підсумок балансу

Р        Обсяг чистого прибутку

Р1.2

Середній підсумок балансу

Порівняння Р11 з Р12 дає уявлення про вплив на рентабельність капіталу податкових відрахувань та випадкових прибутків і витрат.

2. Рентабельність власного капіталу

Р     Обсяг чистого прибутку

Обсяг власного капіталу

Цей показник характеризує ефективність інвестованого власниками капіталу. Він є важливим критерієм оцінки рівня котирування акцій на біржі. Порівняння Р2 з Р дає змогу оцінити різницю рентабельності власних і залучених коштів, вплив останніх на діяльність фірми.

Рентабельність реалізованої продукції

Р =   Обсяг чистого прибутку . Обсяг реалізованої продукції

Рентабельність витрат Обсяг чистого прибутку

Р4

Собівартість реалізованої продукції

Показники платоспроможності характеризують структуру капіталу та ступінь захищеності інтересів кредиторів та інвесторів, які мають довгострокові вкладення у фірму.

1. Співвідношення інтересів власників фірми та акціонерів і кредиторів

Обсяг власного капіталу

ПС1

Підсумок балансу

Високий показник ПС1 свідчить про високу фінансову стабільність фірми.

2. Частка залучених коштів у структурі капіталу

Обсяг позик

ПС2

Підсумок балансу 3. Залежність діяльності фірми від позик

Обсяг позик

ПС3

Обсяг власного капіталу

Чим вищий цей показник, тим ризикованіший стан фірми.

Ступінь забезпеченості основних засобів виробництва власними коштами

ПС = Обсяг основних засобів Обсяг власного капіталу

Ступінь захищеності кредиторів від несплати процентів за наданими позиками

ПС = Обсяг чистого прибутку + обсяг сплати відсотків + податки

Обсяг сплати відсотків

6.         Вартість залучення позик

Обсяг виплати відсотків

ПС6

Обсяг позик

Рейтинг клієнтів банку.

За підсумками кількісного та якісного аналізів визначається клас клієнта (фірми).

Клас 1, високий. Доступ до фінансових ринків гарантується відповідним економічним станом фірми; стабільний приплив коштів для оплати зобов'язань; зведений баланс забезпечує реальний міцний захист активів.

Клас2, високий. Доступ до фінансових ринків дещо менший, ніж у клієнтів класу 1; стабільний приплив коштів для оплати зобов'язань.

Клас 3, вищий від середнього. Доступ до фінансових ринків залежить від економічної ситуації; нестабільний приплив коштів для оплати зобов'язань.

Клас 4, середній. Доступ до фінансових ринків обмежений навіть в умовах сприятливої економічної ситуації; приплив коштів для оплати зобов'язань загалом прийнятний, але може істотно коливатися.

Клас 5, нижчий за середній (ризиковані клієнти). Приплив коштів для оплати зобов'язань здійснюється за рахунок активів.

Контрольні питання

Поняття кредитоспроможності.

Об'єкт статистичного аналізу кредитоспроможності.

Завдання аналізу кредитоспроможності клієнтів.

Основні напрямки неефективної кредитної політики банку.

Сутність якісного аналізу кредитоспроможності.

Показники, що сигналізують про можливі фінансові ускладнення та банкрутство.

Показники, що використовуються під час оцінки кредитних якостей клієнтів банку.

Показники, які характеризують фінансово-економічний стан позичальника.

Методика розрахунку показників ліквідності позичальника, їх економічна інтерпретація.

Основне призначення показників ділової активності позичальника.

Методика розрахунку показників ділової активності позичальника, їх економічна інтерпретація.

Основне призначення показників рентабельності.

Методика розрахунку показників рентабельності позичальника, їх економічна інтерпретація.

Основне призначення показників платоспроможності позичальника.

Методика розрахунку показників платоспроможності позичальника, їх економічна інтерпретація.

Методика визначення рейтингу клієнтів банку.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Банківська статистика: Навч. посібник / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Ю. О. Веретельникова. — К.: КДТЕУ, 1998. — С. 14-21.

Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. — М.: Финансы и статистика, 1995. — С. 215-234.

Шеремет А. Д., Сайфунин Р. С. Методика финансового анализа. — М.: ИНФРА-М, 1995. — С. 43-78.

 

 ...  6Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх