Трудове право України (частина 1)

список використаної та рекомендованої літератури

Нормативно-правова

"Устав Международной Организации Труда" с измен. и дополн., внес. Актом о правах к Уставу Международной Организации Труда от 22.06.62.

Міжнародна Конвенція від 22 червня 1982 р. "Конвенція про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця".

Международные акты о правах человека: Сб. документов. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Конституція України. — К.: Юрінком, 1996.

Коментар до Конституції України. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 01 серпня 2000) / Відп. ред. О. П. Товстенко. — К.: Юрінком Інтер,

2000. — 1024 с.

Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. — 2-ге вид., доп. та пере-роб. — К.: А.С.К., 2000. — 1072 с. — (Економіка. Фінанси. Право).

Законодавство України про пільги громадянам. Пільги. Переваги. Гарантії. Компенсації: Зб. норматив. актів / Упоряд. Я. М. Гуталін. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 560 с.

Законодавство України про працю: Зб. норматив. актів: У 3 кн. / Упо-ряд. В. М. Вакуленко.

Закон України № 803-ХІІ "Про зайнятість населення"// ВВР України. — 1991. — № 14. — Ст. 170.

Про забезпечення ефективної діяльності населення, вдосконалення працевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих: Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. № 1457 // СП

СССР. — 1988. — № 5.

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1996 р. //

Право України. — 1996. — № 12.

Про порядок і умови суміщення професій (посад): Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 // СП СРСР. — 1982. —

№ 2. — Ст. 7.

Законодавство України про охорону праці // Зб. норматив. документів. — К., 1995. — Т. 3.

Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 27. — Ст. 385;

№ 36. — Ст. 527; 1993. — № 44. — Ст. 418, 419; № 49. — Ст. 457; 1994. — № 45. — Ст. 404; 1995. — № 1. — Ст. 4; № 38. — Ст. 284.

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" // ВВР України. — 1991. — № 21. — Ст. 252.

Закон України "Про соціальний правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" від 20.12.91 // ВВР України. — 1992 р. — № 15. — Ст. 190; 1993. — Ст. 281; 1997. — № 12. — Ст. 103.

Положення про порядок вивільнення, працевлаштування робітників і службовців і надання їм пільг і компенсацій: Затв. постановою Держ-компраці СРСР і ВЦРПС від 02 .03.88 // Бюл. Держкомпраці СРСР. —

1988. — № 6.

Положення про умови праці надомників: Затв. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 29.09.81 № 275/17-99 // Бюл. Держкомпраці СРСР. —

1982. — № 1.

Типова форма контракту з працівником: Затв. наказом Мінпраці України від 15.04.94 № 23 // Бюл. Мінпраці України. — 1994. — № 6.

Вісник Верховного Суду України. — 1997. — № 3. — Ст. 42.

Основна

Бойко М. Д. Трудове право України: Навч. посіб.: Курс лекцій. — К.:

Олан, 2002. — 335 с.

Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юридичних вузів та факультетів. — К.: Вілбор, 1999. — 208 с.

Солодовник Л. Юридичні факти — підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. — 2000. — № 1.

Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. — 2000. — № 7.

Стаднік М. П. Проблеми удосконалення законодавства про колективні договори та угоди в ринкових умовах. Правова держава. — К.:

Ін ЮРЕ, 1998. — Вип. 9.

Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Н. М. Хуторян. — К.: Ін ЮРЕ. — 1999. — 180 с.

Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. — Харьков: Консум, 1998. —

140 с.

Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савченко. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 336 с.

Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Харків: Консум, 1998. — 480 с.

Прокопенко В. І. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. — Харків: Консум, 1999.

Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под. ред. А. Д. Зайки-на. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. — 416 с.

Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. — Львів: Вільна Україна, 1996. — 160 с.

Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2000.

Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. проф. Р. З. Лифшиц, проф. Ю. П. Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. — 480 с.

Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособие / Отв. ред. доц. Г. И. Ча-нышева, доц. Н. Б. Болотина. — Харьков: Одисей, 1999. — 480 с.

Додаткова

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. — Харьков: Консум, 1998.

Заржицький О., Смирнов Д. Перспективи розвитку трудового права у Конституції України // Право України. — 1997. — № 9. — С. 39^41.

Мінюков П., Мінюкова Т. Особливості регулювання трудових відносин з керівниками закладів освіти України // Право України. — 1997. —

№ 5.

Мурашко М. І. Довідник. Практичні питання реалізації положень законодавчих та нормативних актів, що пов'язані з трудовим законодавством. — К.: Компас, 1995.

Прокопенко В. І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. — К.: Юмана, 1996.

Прокопенко В. І. Трудове право. — К.: Вентурі, 1996.

Цивільне право: Ч. І / За ред. Д. В. Бобрової та ін. — К.: Вентурі, 1997.

Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров. — М.: ВЮЗИ, 1984. — Ч. І.

Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору //

Право України. — 2000. — № 8.

Давиденко Г. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України. — 1992. — № 7.

Жернаков В. В. Сфера дії трудового права: історичні та методологічні аспекти. Правова держава. — К.: Ін ЮРЕ, 1998. — Вип. 9.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. — 2000. — № 7.

Пересунько В. Класифікація трудових гарантій юридичних прав громадян // Право України. — 2000. — № 2.

Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"// Право України. — 2000. — № 9.

Прокопенко В. І. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспектива // Право України. — 1999 р. — № 6.

Зміст

Передмова     3

Тема 1. Предмет, метод, функції та система трудового права    6

Предмет, метод і функції трудового права            6

Система трудового права як галузі права  21

Розмежування трудового права від суміжних

галузей права            25

Тема 2. Джерела трудового права 28

Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація

та види нормативно-правових актів, які регулюють

трудові відносини     28

Чинність нормативних актів у часі й просторі,

а також за категоріям працівників 44

Тема 3. Основні принципи трудового права         48

Поняття та значення принципів трудового права            48

Система основних принципів трудового права    50

Зміст основних принципів трудового права          60

Тема 4. Суб'єкти трудового права   66

Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий

статус 66

Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права     69

Роботодавці та організації роботодавців

як суб'єкти трудового права            73

Виборні профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи

як суб'єкти трудового права            75

Тема 5. Правовідносини у сфері трудового права            87

Поняття і види правовідносин у трудовому праві            87

Трудові відносини    88

Правовідносини, що тісно пов'язані з трудовими            94

Тема 6. Колективні договори та угоди       105

Правові засади розробки, укладення

та виконання колективних договорів і угод          105

Колективний договір            109

Поняття, види та сторони угод        120

Список використаної та рекомендованої літератури        124

The General part of labour law and institutions of its Main part are given in the educational manual according to curriculum "Labour law of Ukraine". The question of labour law theory is elucidated, the active labour legislation and practice of its application are analysed.

It is meant for students of extralegal higher educational institutions and faculties, who study labour law of Ukraine, and for all, interested in question of Ukrainian labour legislation.

Навчальне видання

Грузінова Лідія Пилипівна Короткін Василь Григорович

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчальний посібник Частина 1

Educational edition

Gruzinova, Lidiya P. Korotkin, Vasyl G.

LABOUR LAW OF UKRAINE

Educational manual Part 1

Відповідальний редактор О. С. Кавуненко Редактор В. В. Полковенко Коректори М. В. Дроздецька, Т. К. Валицька

Комп'ютерне верстання І. І. Савіцький Оформлення обкладинки В. Б. Вацковський

Підп. до друку 25.12.02. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,44. Обл.-вид. арк. 7,47. Тираж 15000 пр. Зам. № 3-0141

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

ДП "Експрес-Поліграф"

04080 Київ-80, вул. Фрунзе, 47/2

Свідоцтво ДК № 247 від 16.11.2000

 

 ...  10Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх