Бухгалтерський облік

Б.5.2. Мета, структура, методика і техніка складання бухгалтерського фінансового звіту «Баланс» (форма № 1)

Б.5.2.1. Мета складання та структура звіту

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

У балансі відображаються активи та пасиви (зобов’язання та власний капітал) підприємства.

Згортання статей активів та пасивів є неприпустимим, окрім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Підсумок активів балансу повинен дорівнювати пасиву (сумі зобов’язань та власного капіталу).

Форма балансу визначена Положенням (стандартом). Для невеликих — малих підприємств передбачається скорочена форма балансу.

Балансова таблиця складається з трьох розділів активу і п’яти розділів пасиву (табл. Б.5.1) за відповідними статтями.

Таблиця Б.5.1

Структура звітного балансу, тис. грн. (цифри умовні)

Актив

На початок

На кінець

Пасив

На початок

На кінець

звітного періоду

звітного періоду

Розділ I. Необоротні активи

 

 

Розділ I. Власний капітал

 

 

Розділ II. Оборотні активи

 

 

Розділ II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

Розділ III. Витрати майбутніх періодів

 

 

Розділ III. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

 

Розділ IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

Розділ V. Доходи майбутніх періодів

 

 

Баланс

 

 

Баланс

 

 

У балансі (табл. Б.5.2) відображено актив і пасив.

Таблиця Б.5.2

Додаток до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 1

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за ЄДРПОУ

 

Територія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за КОАТУУ

 

Форма власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за КФВ

 

Орган державного управління . . . . . . . . .

за СПОДУ

 

Галузь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності . . . . . . . . . . .

за КВЕД

 

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

БАЛАНС на ___________20___ р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

 

 

первісна вартість

011

 

 

знос

012

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

 

 

первісна вартість

031

 

 

знос

032

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Продовження табл. Б.5.2

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукція

130

 

 

товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

первісна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

 

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

 

 

Продовження табл. Б.5.2

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

 

 

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

 

 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

III. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

 

 

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

Закінчення табл. Б.5.2

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

з бюджетом

550

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

 

 

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

Усього за розділом IV

620

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 ...  13Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх