Макроекономіка

Розділ 8 МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

8.1. Грошова маса та її структура

Гроші — засіб платежу, який приймається в обмін на товари та послуги.

Грошова маса — це сукупність готівкових та безготівкових грошей, які забезпечують оборотність товарів та послуг в економіці.

У сучасних умовах на ринку грошовий оборот забезпечується готівковими та безготівковими грошима. Пропозиція грошей представлена грошовою масою і складається з таких грошових агрегатів:

M0 — готівка, або гроші поза банками (паперові та металеві гроші, що перебувають в обігу). Металеві гроші становлять приблизно 2-3 % загальної пропозиції, вони є зручними для здійснення дрібних покупок.

Готівка запроваджується в обіг Національним банком, який здійснює їх емісію.

Mi — гроші для операцій, які відповідають базовому визначенню грошей і являють собою пропозицію грошей у вузькому розумінні: M1 = готівка + чекові вклади, або M1 = C + D. Готівка — Cash, чекові депозити — Checkable deposits.

Чекові вклади — це запаси на банківських рахунках і вклади в комерційних банках та ощадкасах. На ці вклади можуть бути виписані чеки. В сучасних умовах величезна кількість операцій з купівлі-про-дажу товарів здійснюється без участі готівкових грошей.

M2 — гроші у широкому розумінні:

M2 = M1 + безчекові ощадні рахунки + дрібні строкові вклади (не більш як 100 тис. дол.). До M2 належать:

гроші, які перебувають на безчекових ощадних рахунках у банках або ощадних установах. Причому можна одержати готівкові гроші з цих рахунків або переказати їх на поточний рахунок;

строкові вклади, які стають досяжними лише після певного строку. Строкові вклади мають меншу ліквідність, ніж безчекові ощадні рахунки. Ліквідність— це легкість, з якою той чи інший вид активів може бути перетворений на засіб платежу.

M3 — великі строкові вклади (понад 100 тис. дол.) у формі депозитних сертифікатів підприємств: M3 = M2 + великі строкові вклади.

8.2. Рівновага на грошовому ринку

За кейнсіанцями, визначальним у теорії грошей є попит, за класиками — пропозиція грошей.

Кейнс вирізняв три мотиви, згідно з якими породжується попит на гроші: трансакційний мотив (мотив попиту на гроші для угод); 2) мотив застережливості; 3) спекулятивний мотив.

1. Попит на гроші для угод (трансакційний попит — Transaction demand, transaction — операція, трансакція, угода). Трансакційний попит на гроші показує, скільки грошей економічний агент бажає тримати на руках для того, щоб здійснювати повсякденні трансак-ційні угоди.

Кількість грошей, яка необхідна для укладання угод, визначається за допомогою рівняння кількісної теорії грошей, яке має вигляд:

MV = PY,

де M — кількість грошей в обігу, V — швидкість обороту грошей, P — рівень цін, Y — обсяг випуску у реальному вираженні. Рівняння показує зв'язок між сумою грошей та загальним обсягом операцій в економіці. PY — номінальний ВВП. MV — кількість грошей, які мають бути сплачені при закупівлі виробленої продукції. Функція трансакційного попиту на гроші має вигляд:

Mt = k(PY),

де k — кембриджський коефіцієнт, обернено пропорційний швидкості обороту грошей.

Реальна величина трансакційного попиту виражається такою функцією:

M / P = Lt = kY. Графік функції подано на рис. 8.1.

Кут нахилу лінії трансакційного попиту завжди менший за 45°, оскільки величина k на практиці набуває значення від 1/4 до 1/5.

У стабільній ринковій економіці, за результатами емпіричних досліджень, швидкість обороту грошової маси на рік становить від 4 до 5 оборотів.

Мотив застережливості. Попит на гроші, за цим мотивом, показує, яку кількість грошей економічний агент бажає тримати в разі непередбачених обставин. Із зростанням доходу сума відкладених грошей збільшується. Отже, попит на гроші, за мотивом застережливості, включається у рівняння трансакційного попиту на гроші, оскільки він також залежить від доходу. Відмінність між першим та другим мотивами полягає в тому, що попит на гроші, за трансакцій-ним мотивом, пов'язаний із плановими витратами, а за мотивом застережливості — з неплановими.

Спекулятивний мотив (попит на гроші як на майно) пов'язаний з тим, що для економічних суб'єктів існує невизначеність у майбутньому щодо цін активів. У домогосподарств виникає питання: у якій формі тримати своє багатство — у грошах чи цінних паперах? Кейнс доводить це, ґрунтуючись на таких положеннях: 1) існує обернена залежність між ціною цінних паперів та відсотковими ставками; 2) вибір між цінними паперами та спекулятивними грошима залежить від очікувань домогосподарств щодо майбутніх змін відсоткової ставки; 3) кожне домогосподарство має власні очікування щодо змін.

Загальний попит на гроші визначається зміщенням по горизонтальній осі прямої попиту на гроші з боку активів (рис. 8.2, б) на величину, що дорівнює попиту на гроші для угод (рис. 8.2, а).

Відсоткова ставка, %

А

5

0

а

50 Грошові 0

маса

Відсоткова ставка, %

А

5

100 Грошова 0 маса

бв

100 Грошова

маса

 

Рис. 8.2. Рівновага на грошовому ринку

Рівновага грошового ринку досягається в точці, де попит на гроші дорівнює їхній пропозиції (рис. 8.2, в). Пропозиція грошей контролюється Центральним банком і фіксується на рівні M. Точці рівноваги грошового ринку відповідає відсоткова ставка r*. Модель грошового ринку показує, що існує лише одна відсоткова ставка, в якій попит та пропозиція збігаються.

8.3. Банківська система та ефект мультиплікатора

Депозити комерційних банків служать резервами грошової системи. Пропозиція грошей містить у собі готівку поза банківською системою і чекові депозити. Сума коштів, що вкладені як депозити на банківські рахунки і не видані як кредити, тобто досяжні для забезпечення вимог вкладників у будь-який момент, становить фактичні або загальні резерви комерційного банку TR. Часткове банківське резервування — система, за якої банки тримають у резервах тільки частину загальної суми вкладів. Це означає, що всі комерційні банки повинні мати обов'язкові резерви R пропорційно до суми відкритих депозитів D. Норма обов'язкового резервування встановлюється законом і визначається як відношення суми обов'язкових резервів до суми залучених депозитів: r = R / D. Надлишкові ре

зерви — це величина, на яку фактичні резерви банку перевищують його обов'язкові резерви:

E = TR R.

Банківська система у цілому може надати позики, обсяг яких у кілька разів перевищує її початкові надлишкові резерви.

Основу всієї грошової маси країни становлять гроші високої ефективності, або грошова база. Розмір грошової бази на поточний момент можна визначити за балансом Національного банку.

Система часткового резервування дає змогу комерційним банкам створювати гроші, збільшуючи пропозицію грошей за рахунок кредитування економіки. Спроможність кожного комерційного банку створювати гроші визначається розміром його надлишкових резервів.

Коефіцієнт 1 / r називається простим депозитним, або банківським, мультиплікатором.

Простий депозитний мультиплікатор (md = 1 / r) визначає максимальну кількість нових депозитних грошей, що створюється однією грошовою одиницею надлишкових резервів при заданому рівні норми обов'язкового резервування.

У моделі банківської системи з урахуванням депозитних та готівкових грошей враховуються: роль Центрального банку, поведінка комерційних банків, можливий відплив частини грошей з депозитів банківської системи у готівку.

Для визначення формули складного грошового мультиплікатора використовують такі показники.

Коефіцієнт депонування грошей — це відношення готівки до депозитів: c = C / D. Коефіцієнт депонування характеризує структуру зберігання населенням ліквідних коштів у вигляді розподілу їх між готівковими грошима C і коштами на поточних (чекових) депозитах D.

Грошова база — сума готівки C та банківських резервів R: B = C + R.

Пропозиція грошей у цьому випадку — це грошовий агрегат або сума готівки та депозитів: M = C + D.

Складний грошовий мультиплікатор, або мультиплікатор грошової бази, визначається з відношення пропозиції грошей до грошової бази:

mc = M / B = (C + D) / (C + R). Поділимо чисельник та знаменник правої частини рівняння на D:

C / D +1

m =      .

C / D + R / D

З урахуванням формули норми обов'язкового резервування та коефіцієнта депонування складний мультиплікатор набуває вигляду:

mc = (c + 1) / (c + r).

8.4. Монетарна політика держави

Цілі монетарної політики поділяють на кінцеві та проміжні. До кінцевих цілей зараховують економічне зростання, досягнення повної зайнятості, мінімізацію рівня інфляції, збалансований платіжний баланс. До проміжних цілей — рівноважну відсоткову ставку, оптимальну грошову масу, стабільний валютний курс.

Для впливу на резерви банку можуть бути використані такі знаряддя монетарної політики:

операції на відкритому ринку;

зміна резервної норми;

зміна облікової ставки.

Операції на відкритому ринку — найважливіший засіб контролю за грошовою пропозицією, який означає купівлю та продаж Національним банком облігацій комерційним банкам і населенню.

У результаті купівлі Національним банком цінних паперів резерви комерційних банків збільшуються. В результаті продажу цінних паперів резерви комерційних банків зменшуються.

Резервна норма — це відношення обов'язкових резервів банку до зобов'язань за безстроковими вкладами. Зменшення резервної норми переводить обов'язкові резерви в надлишкові і тим самим збільшує можливість банків створювати нові гроші за допомогою кредитування. Зміна резервної норми впливає на спроможність банківської системи до створення грошей двома шляхами: 1) впливає на розмір надлишкових резервів; 2) змінює розмір грошового мультиплікатора.

Однією з головних функцій Національного банку є функція позичання грошей. Яким чином це відбувається? Національний банк надає позики комерційним банкам, яким терміново потрібні додаткові кошти. Коли комерційний банк бере позику, він переводить Національному банку виписане на себе боргове зобов'язання.

Облікова ставка (дисконтна) — це відсоткова ставка, за якою Національний банк надає позики комерційним банкам. За рахунок отримання цієї позики зростають резерви комерційних банків та їх здатність до кредитування.

Набір політичних рішень для збільшення пропозиції грошей в умовах спаду називають політикою дешевих грошей. Кредит стає дешевим, зростають сукупні витрати та зайнятість, а отже, і ВВП. Набір політичних рішень для скорочення пропозиції грошей в умовах інфляції називають політикою дорогих грошей. Кредит стає дорогим, зменшуються сукупні витрати та зайнятість, скорочується обсяг

ВВП.

Основні терміни

грошова маса грошові агрегати трансакційний попит на гроші рівняння кількісної теорії грошей мотив застережливості спекулятивний мотив рівновага на грошовому ринку банківська система загальні резерви банку обов'язкові резерви банку норма обов'язкового резервування грошова база

простий депозитний

мультиплікатор коефіцієнт депонування грошей надлишкові резерви складний грошовий

мультиплікатор монетарна політика знаряддя монетарної політики операції на відкритому ринку облікова ставка політика дорогих і дешевих

грошей

 

Тести

1. Відповісти "так" чи "ні".

Крива загального попиту на гроші є спадною.

Відповісти "так" чи "ні".

Попит грошей в Україні контролюється Національним банком.

Грошові запаси на банківських рахунках і вклади у комерційних банках — це:

а)         дрібні строкові вклади;

б)         депозитні сертифікати підприємств;

в)         чекові вклади;

г)         безчекові ощадні рахунки.

До засобів платежу не належить:

а)         вексель;

б)         резервна норма;

в)         електронні гроші;

г)         чек.

За класичною теорією грошового ринку визначальним є:

а)         попит на гроші;

б)         пропозиція грошей;

в)         швидкість обігу грошей;

г)         рівень цін.

Рівновага грошового ринку досягається у точці, де:

а)         попит на гроші дорівнює пропозиції грошей;

б)         грошова маса дорівнює попиту на гроші для угод;

в)         сукупний попит дорівнює попиту на гроші з боку активів;

г)         попит на гроші для угод дорівнює попиту на гроші з боку активів.

Попит на гроші за мотивом застережливості залежить від:

а)         доходу;

б)         пропозиції грошей;

в)         відсоткової ставки;

г)         загального попиту на гроші.

Норма обов'язкового резервування:

а)         прямо пропорційна сумі обов'язкових резервів;

б)         прямо пропорційна сумі залучених депозитів;

в)         прямо пропорційна депозитному мультиплікатору;

г)         обернено пропорційна відсотковій ставці.

9.         До знарядь грошово-кредитної політики не належить:

а)         зміна резервної норми;

б)         зміна облікової ставки;

в)         зміна державних витрат;

г)         операції на відкритому ринку.

10.       Політика дорогих грошей використовується для:

а)         здешевлення кредиту;

б)         зменшення ВВП;

в)         збільшення сукупних витрат;

г)         збільшення зайнятості.

Приклади розв'язування задач

1. Грошова маса країни характеризується такими даними (млрд гр. од.):

 

Готівка

500

Чекові вклади

120

Вклади на безчекових ощадних рахунках

230

Дрібні строкові вклади

1100

Великі строкові вклади

1800

 

Визначити грошові агрегати My, M^, M3.

Розв'язок. Грошовий агрегат My = готівка + чекові вклади = 500 + + 120 = 620.

Грошовий агрегат M2 = My + вклади на безчекових ощадних рахунках + дрібні строкові вклади = 620 + 230 + 1100 = 1950.

Грошовий агрегат M3 = M2 + великі строкові вклади = 1950 + + 1800 = 2750.

Відповідь. M1 = 620 млрд гр. од, М2 = 1950 млрд гр. од, М3 = = 2750 млрд гр. од.

2. Швидкість обороту грошей в економіці становить 4, реальний дохід дорівнює 200 млрд гр. од., рівень цін становить 1,25. Розрахувати кембриджський коефіцієнт та номінальний дохід.

Розв'язок. Використовуємо кількісне рівняння теорії грошей. Кембриджський коефіцієнт — це величина, обернено пропорційна швид

кості обороту грошей: k = 1 / V = 1 / 4. Номінальний дохід — це добуток рівня цін та реального ВВП: PY = 1,25 • 200 = 250.

Відповідь. Кембриджський коефіцієнт дорівнює 1 / 4. Номінальний дохід дорівнює 250 млрд гр. од.

Швидкість обороту грошей в економіці становить 5, реальний дохід дорівнює 160 млрд гр. од., рівень цін становить 1,1. Обчислити величину трансакційного попиту на гроші.

Розв'язок. Трансакційний попит на гроші— це частка реального доходу і швидкості обороту грошей: Lt = Y / V = 160 / 5 = = 32 млрд гр. од.

Відповідь. Трансакційний попит на гроші становить 32 млрд гр. од.

Норма банківського резервування 0,125. Обчислити простий депозитний мультиплікатор.

Розв'язок. Простий депозитний мультиплікатор — це обернена величина до норми банківського резервування: md = 1 / r = 1 / 0,125 = 8. Відповідь. Простий депозитний мультиплікатор дорівнює 8.

Норма обов'язкового резервування дорівнює 0,3. Сума обов'язкових резервів 0,6 млрд гр. од. Готівка становить 0,2 млрд гр. од. У скільки разів може бути збільшена пропозиція грошей?

Розв'язок. Визначимо суму депозитів: D = R / r = 0,6 / 0,3 = 2. Визначимо величину коефіцієнта депонування: c = C / D = 0,2 / 2 = 0,1. Складний банківський мультиплікатор обчислюється за такою формулою: mc = (с + 1) / (с + r) = (1 + 0,1) • (0,3 + 0,1) = 2,75.

Відповідь. Пропозиція грошей може бути збільшена у 2,75 раза.

Реальний ВВП зменшився на 7,5 %. Грошова маса зросла на 2,5 %. Швидкість обороту грошей не змінилась.

Як і на скільки змінився рівень цін?

Розв'язок. Скористаймося кількісним рівнянням пропозиції грошей: MV = PY.

Визначимо з нього рівень цін: P = MV / Y. Оскільки реальний ВВП зменшився на 7,5 %, то його величина почала дорівнювати 0,925Y. Грошова маса зросла на 2,5 %. Це означає, що вона почала дорівнювати 1,025M. Підставимо у рівняння.

Одержимо P = 1,025MV / 0,925Y = 1,108.

Відповідь. Рівень цін зріс на 10,8 %.

Задачі для самостійної роботи

1. Грошова маса країни характеризується такими даними (млрд гр. од):

 

Готівка

45

Чекові вклади

50,5

Вклади на безчекових ощадних рахунках

38,5

Дрібні строкові вклади

80

Великі строкові вклади

100

Визначити грошові агрегати My, M^, M3.

Швидкість обороту грошей в економіці становить 4,5, реальний дохід дорівнює 180 млрд гр. од., рівень цін— 1,2. Розрахувати: 1) кембриджський коефіцієнт; 2) номінальний дохід; 3) величину трансакційного попиту на гроші.

Норма резервування — 20 %. Коефіцієнт депонування — 25 %. Сума обов'язкових резервів — 50 млрд гр. од. Чому дорівнює пропозиція грошей?

Резервна норма комерційного банку — 25 %. Вклади від населення досягають 1 млн гр. од. Яку суму банк повинен тримати у резерві?

Норма банківського резервування — 0,1. Коефіцієнт депонування — 0,2. Обчислити простий депозитний та складний банківський мультиплікатори.

Реальний ВВП зменшився на 20 %. Грошова маса зросла на 4 %. Швидкість обороту грошей не змінилась. Як і на скільки змінився рівень цін?

Функція обсягу попиту з боку активів залежить від відсоткової ставки і має вигляд: D = 20 + 2000 r. Попит на гроші для угод становить 60 млрд гр. од. Визначити функцію загального попиту на гроші.

Список використаної та рекомендованої літератури

Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. А. В. Сидоровича. — М.: Дело и сервис, 2000. — Гл. 7, 8.

Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика: Пособие для подготовки к экзамену. — СПб.: Питер, 2000. — Вопр. 16, 17, 18.

Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. — СПб.: Литера-плюс, 1994, — Гл. 8, 9, 10.

Курс экономической теории: Учебник / Под общ. ред. М. Н. Чепу-рина. — Киров: АСА, 1999. — Гл. 20.

Манків Н. Грегорі. Макроекономіка: Підруч. для України. — К.: Основи, 2000. — Розд. 7.

Мэнкью Н. Г. Принципы экономике — СПб.: Питер Ком, 1999. —

Гл. 27.

Мікроекономіка та макроекономіка: Підручник / За ред. С. Буда-говської. — К.: Основи, 1996. — Ч. 2. — Т. 7.

Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьоико О. М. Макроекономіка. — К.: Либідь, 1999. — Гл. 9.

 

 ...  11Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх