Макроекономіка

Розділ 9 МОДЕЛЬ ОДНОЧАСНОЇ РІВНОВАГИ НА ТОВАРНОМУ ТА ГРОШОВОМУ РИНКАХ

Кейнсіанська модель "IS — LM" відображує одночасну рівновагу на товарному і грошовому ринках. Модель була запропонована Дж. Хіксом.

Основні умови моделі.

Грунтується на сукупному попиті.

Свідчить про існування неповної зайнятості.

Інвестиції є функцією відсоткової ставки.

Будується для короткострокового періоду. Рівень цін є постійним.

Історична довідка. Перший варіант моделі, що належить Джо-нові Хіксу, з'явився через рік після виходу "Загальної теорії" Дж. М. Кейнса як інтерпретація теоретичних основ учення Кейнса. Крива IS у Хікса — SI, крива LM — L. Не враховувався ринок праці. Він з'явився пізніше завдяки рівнянню і графіку рівноваги на ринку праці Елвіна Хансена. Тому другий варіант моделі має назву Хікса — Хансена.

Модель має дві складові: крива IS та крива LM.

Крива IS (інвестиції, Investment — заощадження, Save) відображує умови рівноваги між попитом та пропозицією на ринку товарів та послуг.

Крива LM (ліквідність, Liquidity — гроші, Money) відображує умови рівноваги між попитом на запаси грошових коштів і пропозицією грошей.

9.1. Крива товарного ринку

Крива IS являє собою геометричне місце точок, що характеризує усі комбінації доходу та відсоткової ставки, які одночасно задовольняють умови тотожності кейнсіанської моделі товарного ринку. В усіх точках кривої IS виконується умова рівноваги попиту та пропозиції, інвестицій та заощаджень. Назва кривої відображує цю рівність. Графічне виведення кривої S подано на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Виведення кривої товарного ринку

а — функція інвестицій: підвищення відсоткової ставки від r j до л, зменшує планові інвестиції з I(rj) до Л/^);

б — "кейнсіанський хрест": зменшення планових інвестицій від I(r j) до //2) зсуває криву планових витрат вниз, що зменшує дохід від

Yj до

в — крива IS: підсумок залежності між відсотковою ставкою і доходом. Із зростанням відсоткової ставки дохід зменшується. Алгебраїчно крива IS виводиться так.

Кейнсіанська модель товарного ринку: загальна умова рівноваги

AD = Y = C + I + G.

Функція споживання, інвестицій та державних витрат

C = c0 + c' (Y T); I = ig dr; G = const,

де c' = MPC — гранична схильність до споживання; d — чутливість інвестицій до відсоткової ставки; c0, ig — автономні споживання та інвестиції.

Підставляючи функції споживання інвестицій та державних витрат, одержимо

Y         = cg + c' (YT) + ig dr + G. Розв'яжемо рівняння відносно Y:

Y         c'Y = cg c'T + ig dr + G, Y(1 c') = cg + ig c' Tdr + G,

c0 + i0     Gc'  а         . ..

У =      1          1          r — рівняння кривої IS.

1-С   1 С   1-С     1-С

Коефіцієнт d / (1 c') характеризує кут нахилу кривої IS. Знак "-" означає обернену залежність між відсотковою ставкою та доходом.

Зсув кривої визначають мультиплікатори державних витрат = = 1 / (1 с') та податків mt = с' / (1 с'). Якщо гранична схильність до споживання зростає, зростають мультиплікатори та значно зсувається крива IS, а отже, зростає і дохід.

Крива товарного ринку поділяє площину на дві частини: вище кривої IS — пропозиція товару перевищує попит на товар, отже на ринку — товарний надлишок; нижче кривої IS має місце товарний дефіцит.

9.2. Крива грошового ринку

Графічне виведення кривої LM зображено на рис. 9.2.

Крива LM відображує усі комбінації доходу та відсоткової ставки, які виникають при рівновазі на ринку грошей. В усіх точках кривої LM попит на гроші дорівнює їх пропозиції.

a — ринок реальних грошових коштів. За моделлю грошового ринку у короткостроковому періоді пропозиція грошей є фіксованою величиною, рівень цін не змінюється. M / P = const. Попит на гроші є оберненою функцією відсоткової ставки для даного рівня доходу. Часткова рівновага на ринку грошей виникає, коли M / P = L (r, Y), і визначає рівноважну відсоткову ставку.

Однак попит на реальні грошові залишки визначається, крім відсоткової ставки, і обсягом доходу в економіці. При зростанні доходу попит на гроші зростає, крива L(r, Y) зсувається праворуч. Для врівноваження грошового ринку відсоткова ставка також зростає.

б — крива LM. Із зростанням доходу відсоткова ставка зростає. Крива LM — це графічна інтерпретація залежності між доходом і відсотковою ставкою.

Крива LM поділяє площину на дві частини: у точках, що вищі за криву, пропозиція грошей перевищує попит на них, нижче кривої — пропозиція грошей менша за попит на них.

Алгебраїчне виведення кривої грошового ринку.

За умовою рівноваги грошового ринку: M / P = L(r,Y), або M / P = = kYhr, де Y — дохід, r — відсоткова ставка, k — чутливість попиту на гроші за відсотковою ставкою.

Рівняння кривої LM одержимо з рівняння рівноваги відносно r або Y:

r=-Y--hh

M V7;

або Y

M

+ kr — рівняння кривої LM.

Кут нахилу кривої LM визначає коефіцієнт k / h. Із зростанням пропозиції грошей М або зниженням рівня цін Р крива LM зсувається праворуч.

9.3. Рівновага в моделі

Рівновага в економіці визначається сполученням кривих IS та LM (рис. 9.3). Крива IS визначає варіанти співвідношень доходу Y та відсоткової ставки r, які відповідають рівновазі на товарному ринку. Крива LM відображає можливі комбінації доходу і відсоткової ставки, які відповідають рівновазі на грошовому ринку. Поєднання двох кривих визначає єдину комбінацію доходу Y та відсоткової ставки r.

Підставивши в рівняння кривої IS

c0 + г'      Gd' d

—              +    T          r

Ставка А відсотка, r

рівняння кривої LM у вигляді залежності відсоткової ставки від доходу

r=kY1 f M Л

визначимо рівноважний дохід:

G

c'  r d

ґ к ^   Г 1 ^ M

1 c'    1 c'   1 c'      1 c'

9.4. Фіскальна та грошово-кредитна політика в моделі

Модель "IS LM" використовується для аналізу впливу короткострокових коливань макроекономічної політики на рівноважний рівень доходу в економіці.

Бюджетно-податкова політика в моделі "IS — LM" з фіксованими цінами.

Якщо держава здійснює стимулюючу бюджетно-податкову політику, то:

із зростанням державних витрат на величину AG рівень доходу зростає на AY = AG / (1 MPC);

із зменшенням податків на AT рівень доходу зростає на A Y = AT х X MPC / (1 MPC);

збільшення доходу сприяє зростанню попиту на гроші;

підвищення попиту на гроші при фіксованій пропозиції грошей викликає зростання відсоткової ставки;

зростання відсоткової ставки зменшує рівень планових інвестицій та споживання, а це частково зменшує рівень доходу. Графічне зображення стимулюючої фіскальної політики показано

на рис. 9.4.

У результаті проведення стимулюючої фіскальної політики крива IS зсувається праворуч. Однак при цьому зростають відсоткова ставка і дохід. Внаслідок підвищення відсоткової ставки відбувається витіснення інвестицій, і ефекти мультиплікаторів не спрацьовують повністю. Гальмом впливу стимулюючої фіскальної політики стає змен

шення планових інвестицій після зростання відсоткової ставки. Цей ефект називається ефектом витіснення.

Загальний висновок можна зробити такий: зростання доходу за моделлю "витрати — випуск" є більшим за зростання доходу у моделі "IS — LM".

Стримуюча фіскальна політика.

У результаті проведення стримуючої фіскальної політики крива IS зсувається ліворуч (рис. 9.5).

Монетарна політика в моделі "IS — LM".

Грошово-кредитна політика змінює дохід після зміни відсоткової ставки.

j. Стимулююча грошово-кредитна політика.

Із зростанням пропозиції грошей і за фіксованого рівня цін реальні грошові запаси M / P зростають. Зменшується відсоткова ставка. Крива LM зсувається праворуч. Із зменшенням відсоткових ставок зростають інвестиції і дохід (рис. 9.6).

Стимулююча грошово-кредитна політика збільшує дохід без ефекту витіснення.

Стимулююча фіскальна політика може бути ефективною та неефективною. Якщо ефект витіснення інвестицій менший за ефект збільшення доходу, то фіскальна політика є ефективною, якщо більший — неефективною.

Вона також є ефективною, якщо інвестиції високочутливі до відсоткової ставки, а попит на гроші малочутливий до відсоткової ставки, і навпаки.

2. Стримуюча грошово-кредитна політика.

У результаті проведення стримуючої грошово-кредитної політики дохід зменшується, крива LM зсувається ліворуч (рис. 9.7).

Ефективність проведення фіскальної та грошово-кредитної політики залежить від коефіцієнтів кривих IS та LM: d — чутливості інвестиції та h — чутливості попиту на гроші до відсоткової ставки. Якщо d мале, h — велике, то фіскальна політика ефективніша за грошово-кредитну; якщо d велике, h — мале, грошово-кредитна політика ефективніша за фіскальну.

Шоки у моделі "IS — LM".

Зовнішні шоки в моделі "IS — LM" поділяються на шоки на ринку благ та на грошовому ринку.

Шоки на ринку благ зсувають криву IS, а на грошовому ринку — криву LM, причому сприятливі шоки — праворуч, несприятливі — ліворуч.

Чинники шоків на ринку благ: автономне споживання та автономні інвестиції, державні витрати, податки. Чинники шоків на ринку грошей: пропозиція грошей та автономний попит на гроші.

Основні терміни

крива товарного ринку IS        чутливість інвестицій

крива грошового ринку LM      чутливість попиту на гроші

кут нахилу кривої   ефективність проведення політики

рівновага в моделі "IS — LM" фіскальна політика в моделі "IS — LM"

шоки в моделі "IS — LM"       монетарна політика в моделі "IS —LM"

Тести

1. У моделі "IS — LM" крива IS відображує зв'язок між:

а)         відсотковою ставкою та доходом;

б)         відсотковою ставкою та інвестиціями;

в)         відсотковою ставкою та попитом на гроші.

Зсув кривої товарного ринку визначається:

а)         відсотковою ставкою;

б)         рівноважним доходом;

в)         чутливістю інвестицій до відсоткової ставки;

г)         мультиплікаторами державних витрат та податків.

У моделі "IS — LM" крива LM відображує зв'язок між:

а)         пропозицією грошей і доходом;

б)         відсотковою ставкою та інвестиціями;

в)         відсотковою ставкою та попитом на гроші;

г)         відсотковою ставкою та доходом.

Із зменшенням пропозиції грошей крива грошового ринку LM:

а)         зсувається праворуч;

б)         зсувається ліворуч;

в)         не зміщується.

За моделлю "IS — LM" пропозиція товару перевищує попит на товар у точках, які:

а)         нижчі за криву IS;

б)         вищі за криву IS;

в)         нижчі за криву LM;

г)         вищі за криву LM.

Під час проведення стимулюючої фіскальної політики крива товарного ринку:

а)         зсувається праворуч;

б)         зсувається ліворуч;

в)         не зміщується.

Під час проведення стимулюючої грошово-кредитної політики крива грошового ринку:

а)         зсувається праворуч;

б)         зсувається ліворуч;

в)         не зміщується.

За моделлю "IS — LM" при фіксованих цінах зростання автономних інвестицій приводить до зсуву кривої:

а)         IS ліворуч;

б)         IS праворуч;

в)         LM ліворуч;

г)         LM праворуч.

9.         За моделлю "IS — LM" при фіксованих цінах зростання пропозиції

грошей приводить до зсуву кривої:

а)         IS ліворуч;

б)         IS праворуч;

в)         LM ліворуч;

г)         LM праворуч.

10.       Мультиплікатори зростання доходу у моделях "IS — LM" та "витрати — випуск":

а)         однакові;

б)         у моделі "IS — LM" менший, ніж у моделі "витрати — випуск";

в)         у моделі "IS — LM" більший, ніж у моделі "витрати — випуск".

Приклади розв'язування задач

Економіка країни описується рівняннями:

Y = C + I + G; C = 80 + 0,8(Y T); I = 160 20 r; G = 20; T = 40.

Записати функцію товарного ринку як функцію доходу від відсоткової ставки.

Розв'язок. Підставляємо у перше рівняння функції споживання, інвестицій значення податків та державних витрат:

= 80 + 0,8(Y 40) + 160 20 r + 20.

Розкриваємо дужки і групуємо невідомі таким чином: дохід Y переносимо ліворуч, значення відсоткової ставки r залишаємо праворуч:

0,8 Y = 228 20 r, 0,2 Y = 228 20 r.

Поділимо обидві частини на 0,2. Одержимо рівняння товарного ринку:

Y = 1140 100 r.

Відповідь. Функція товарного ринку має вигляд Y = 1140 100 r.

Економіка країни характеризується показниками:

M / P = 0,75 Y 1800 r, M = 1350, P = 1,25.

Записати рівняння кривої LM як функцію доходу від відсоткової ставки.

Розв'язок. Підставляємо у перше рівняння значення пропозиції грошей та рівня цін. Одержимо 1350 / 1,25 = 0,75 Y 1800 r. Далі змінну Y переносимо ліворуч зі знаком плюс, а змінну r залишаємо праворуч, змінюючи знак на протилежний:

0,75Y = 1800 r + 1080.

Поділимо обидві частини на 0,75. Одержимо Y = 2400 r + 1440. Відповідь. Функція грошового ринку має вигляд Y = 2400 r + 1440.

3. Функція попиту на гроші в країні має вигляд M / P = 0,75 Y -1200 r. Функція товарного ринку Y = 1100 3200 r. Пропозиція грошей 720, рівень цін 1,2. Визначити рівноважні відсоткову ставку (%) та рівень доходу (млрд гр. од.).

Розв'язок. Виведемо рівняння грошового ринку як функцію доходу від відсоткової ставки, підставивши значення пропозиції грошей та рівня цін:

720 / 1,2 = 0,75 Y 1200 r, 0,75 Y = 1200 r + 600.

Функція грошового ринку має вигляд Y = 1600 r + 800. Прирівняємо рівняння товарного та грошового ринків:

1100 3200 r = 1600 r + 800.

Знаходимо значення рівноважної відсоткової ставки:

4800 r = 300, r = 0,0625.

Підставляємо значення відсоткової ставки у рівняння товарного або грошового ринку. Одержимо Y = 1100 3200 r = 1100 3200 • 0,0625 = = 900.

Відповідь. Рівноважна відсоткова ставка дорівнює 6,25 %, рівноважний рівень доходу становить 900 млрд гр. од.

Задачі для самостійної роботи

Економіка країни описується рівняннями:

Y = C + I + G; C = 77,5 + 0,75(Y T); I = 180 20 r; G = 25; T = 30.

Записати функцію товарного ринку як функцію доходу від відсоткової ставки.

Економіка країни характеризується показниками: M / P = 0,75 Y1500 r; M = 1320; P = 1,1. Записати рівняння кривої LM.

Функція попиту на гроші в країні має вигляд M / P = 0,9 Y 990 r. Функція товарного ринку Y = 695 800 r. Пропозиція грошей 648, рівень цін 1,2. Визначити рівноважні відсоткову ставку та рівень

доходу.

Список використаної та рекомендованої літератури

Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. А. В. Сидоровича. — М.: Дело и сервис, 2000. — Гл. 9.

Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика: Пособие для подготовки к экзамену. — СПб.: Питер, 2000. — Вопр. 22.

Курс экономической теории: Учебник / Под общ. ред. М. Н. Чепу-рина. — Киров: АСА, 1999. — Приложение к гл. 22.

Макроэкономика / В. М. Гальперин, П. И. Гребенников, А. И. Леус-ский, Л. С. Тарасевич. — СПб., 1994. — Гл. 6.

Манків Н. Грегорі. Макроекономіка: Підруч. для України. — К.: Основи, 2000. — Розд. 10, 11.

 

 ...  12Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх