Макроекономіка

Відповіді до задач для самостійної роботи

Розділ 2.

170 млрд гр. од.

5000 гр. од. на душу населення.

8,3%, 91,7%.

а) 65; 64,8; б) 58; в) 111,7%.

166,6 млрд грн.

106,6 %.

370 млрд гр. од.

Розділ 3.

Збільшився на 1 %.

5624,32 грн.

Зменшиться на 187 дол.

8 %.

45,5 млрд гр. од.

0,8 млн чол.

8,33.

Розділ 4.

3,94.

75 млрд гр. од.

Збільшився на 4,76 %.

Розділ 5.

C = 8 + 0,8 Y.

R = 11 100P.

0,75.

C = 2 + 0,6 Y.

2,5.

Розділ 6.

74 млрд евро.

20 млрд гр. од.; ша = 2,86.

30 млрд гр. од. Незаплановане зменшення.

40 млрд гр. од.

0,5 млрд гр. од.

Розділ 7.

збільшиться на 0,8 млрд гр. од.

Зменшиться на 60 млн евро.

4,7.

218 млрд гр. од.

4,44.

Зменшиться на 64 млрд евро. Стримуюча фіскальна політика.

Збільшиться на 148 млрд гр. од. Стимулююча фіскальна політика.

Розділ 8.

М1 = 95,5; М2 = 214; М3 = 314.

а) 0,22; б) 216; в) 40.

312,5.

250 тис. гр. од.

10; 4.

Зросте на 30 %.

D = 80 + 2000 r.

Розділ 9.

Y = 1040 80 r.

Y = 1600 + 2000 r.

5 %; 655.

Розділ 10.

1. 3,4 %.

Розділ 11.

1,3.

8 %.

3,375.

4.

16.

Розділ 12.

2. Дефіцит.

10,

15.

Для країни A: 1 телефон = 0,04 ксерокса або 1 ксерокс = 25 телефонів.

Для країни В: 1 телефон = 0,25 ксерокса або 1 ксерокс = 4 телефони.

Країна A вивозитиме телефони, країна В — ксерокси. Світова ціна на ксерокс: 4 телефони < 1 ксерокс < 25 телефонів. Світова ціна на телефон: 0,04 ксерокса < 1 телефон < 0,25 ксерокса.

Курс зріс на 1,67 рубля.

1,66.

250 млрд гр. од.

ЗМІСТ

Вступ              3

Розділ 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА         4

Предмет і метод     4

Історія розвитку      6

Тести 9

Список використаної та рекомендованої літератури           11

Розділ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗРАХУНКУ     12

Модель економічного кругообігу            12

Система національних рахунків            14

Валовий внутрішній продукт та інші показники         16

Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП          23

Темп зростання і темп приросту            24

Тести 25

Приклади розв'язування задач  27

Задачі для самостійної роботи   31

Список використаної та рекомендованої літератури            32

Розділ 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ  33

Інфляція        33

Безробіття    36

Економічний цикл  41

Тести              43

Приклади розв'язування задач  45

Задачі для самостійної роботи    47

Список використаної та рекомендованої літератури            47

Розділ 4. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА В МОДЕЛІ

"СУКУПНИЙ ПОПИТ — СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ"  48

Сукупний попит      48

Сукупна пропозиція у короткостроковому

та довгостроковому періодах       52

Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції  55

Тести              58

Приклади розв'язування задач  60

Задачі для самостійної роботи   60

Список використаної та рекомендованої літератури            61

Розділ 5. СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ 62

Функція споживання          62

Функція заощаджень         63

Функція інвестицій 65

Мультиплікатор інвестицій           66

Тести              67

Приклади розв'язування задач  69

Задачі для самостійної роботи    70

Список використаної та рекомендованої літератури            71

Розділ 6. МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ          72

Модель "витрати — випуск"        72

Модель "вилучення — ін'єкції"    73

Рецесійний та інфляційний розриви   77

Тести              78

Приклади розв'язування задач  80

Задачі для самостійної роботи    82

Список використаної та рекомендованої літератури            83

Розділ 7. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 84

Держава в системі макроекономічного регулювання          84

Податкова політика держави      85

Кейнсіанська модель товарного ринку з участю держави   86

Бюджетна політика держави      90

Тести              92

Приклади розв'язування задач  93

Задачі для самостійної роботи    95

Список використаної та рекомендованої літератури            96

Розділ 8. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА        98

Грошова маса та її структура      98

Рівновага на грошовому ринку  99

Банківська система та ефект мультиплікатора          101

Монетарна політика держави     103

Тести 104

Приклади розв'язування задач  106

Задачі для самостійної роботи   108

Список використаної та рекомендованої літератури           109

Розділ 9. МОДЕЛЬ ОДНОЧАСНОЇ РІВНОВАГИ

НА ТОВАРНОМУ ТА ГРОШОВОМУ РИНКАХ 110

Крива товарного ринку     110

Крива грошового ринку    113

Рівновага в моделі            114

Фіскальна та монетарна політика в моделі     115

Тести 118

Приклади розв'язування задач  120

Задачі для самостійної роботи   122

Список використаної та рекомендованої літератури           122

Розділ 10. РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА         123

Теорії ринку праці 123

Крива Філіпса          125

Економічна нерівність і перерозподіл доходів           127

Соціальна політика в Україні      132

Тести 134

Приклади розв'язування задач  136

Задачі для самостійної роботи    136

Список використаної та рекомендованої літератури           136

Розділ 11. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ            138

Сутність економічного зростання           138

Модель економічного зростання Роберта Солоу       143

Державне регулювання економічного зростання      153

Тести 155

Приклади розв'язування задач  154

Задачі для самостійної роботи   158

Список використаної та рекомендованої літератури           158

Розділ 12. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ

У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ 160

Теорія міжнародної торгівлі        160

Платіжний баланс  164

Валютний курс        165

Тести 168

Приклади розв'язування задач  170

Задачі для самостійної роботи   173

Список використаної та рекомендованої літератури           174

ВІДПОВІДІ ДО ЗАДАЧ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ          175

The main regulations of macroeconomics are systematized in the manual. The tests, examples of sums doing, tasks for independent work are given in each part of the manual.

It is meant for students of economical specialities of higher educational institutions, and for all who wants to master discipline "Macroeconomics" on one's own.

Навчальне видання Малиш Наталія Андріївна МАКРОЕКОНОМІКА

Навчальний посібник 2-ге видання, виправлене

Educational edition Malysh, Nataliya A. MACROECONOMICS

Educational manual 2nd edition, revized

Відповідальний редактор M. В. Дроздецька

Редактор А. Я. Невзгляд Коректори Т. К. Валицька, О. П. Макаренко Комп'ютерне верстання Н. М. Музиченко Оформлення обкладинки М. В. Куліков

Підп. до друку 15.07.04. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 10,69. Обл.-вид. арк. 10,93. Тираж 5000 пр. Зам. № 4-138

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК№ 8 від 23.02.2000

СПД Чалчинська Н. В. 03146 Київ-46, вул. Жмеринська, 22, кв. 125

Свідоцтво ДК № 1011 від 23.08.2000

 

 ...  18Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх