Захист національних інтересів України у зовнішній торгівлі

ВСТУП

Актуальність теми. Зовнішня торгівля має важливе значення у формуванні тенденцій економічної динаміки України, тому зусилля щодо її регулювання і надалі посідатимуть вагоме місце у системі заходів щодо подолання кризових явищ та посткризового відновлення економіки. Інтенсифікація процесу входження України у світове співтовариство зумовлює потребу впровадження узгодженої експортної стратегії як цілеспрямованої довготривалої системи дій держави на внутрішньому та зовнішніх ринках, орієнтованих на забезпечення сталого розвитку та вдосконалення структури вітчизняного експорту. Місце експорту в формуванні економічної динаміки є значним, а отже він має перетворитися на чинник структурної перебудови вже у коротко та середньостроковій перспективах. Зовнішня торгівля традиційно є одним із найпотужніших чинників економічного зростання України.

Таким чином, дуже важливо для України вести правильну зовнішньоекономічну політику, яка  захистить національні інтереси України та водночас задовольнить вимоги країн-партнерів у зовнішній торгівлі.

Мета. Метою  роботи є розробка концептуальних основ, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо побудови стратегій захисту національних інтересів України у торгівлі з іноземними країнами.

Відповідно до мети, в роботі були поставлені наступні основні завдання:

забезпечення ефективного захисту національних економічних інтересів у міжнародній торгівлі.

розширення номенклатури та обсягів українського експорту, освоєння нових ринків для української продукції.

захист вітчизняних виробників від проявів недобросовісної конкуренції та зростання обсягів імпорту через механізм застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів щодо імпорту в Україну;

забезпечення участі вітчизняних виробників та експортерів в антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних розслідуваннях, які проводяться іншими країнами щодо українських товарів;

поглиблення взаємовигідних економічних зв’язків країн–учасниць ГУАМ, ОЧЕС, ЦЄІ, та ОЕСР сприяння реалізації у рамках таких організацій спільних економічних проектів, розвиток договірно-правової бази, виконання програм економічного співробітництва;

Об’єкт дослідження – процеси здійснення захисту інтересів України у зовнішній торгівлі.

Предмет дослідження – комплекс зовнішньоекономічних відносин України з країнами-партнерами та передумови, фактори та процеси укладення цих відносин на вигідних для України умовах.

Методами дослідження. У процесі вирішення поставлених завдань застосовувались методи аналізу та синтезу (для дослідження сутності глобалізаційних процесів, діалектики та характеру їхнього впливу на національну регуляторну політику у торговельно-економічній сфері); метод системного узагальнення (для аналізу світового досвіду формування національних регуляторних політик у сфері міжнародних торговельних відносин, обґрунтування концепції зовнішньоторговельної політики держав із трансформаційною економікою); інституціональний метод (для дослідження ролі інституціональних регуляторів у процесі розвитку трансформаційної економіки); інформаційний метод (предмет дослідження вивчається у контексті інформації, її численних виявів; візуальний або графічний метод (дають змогу отримати синтезоване уявлення про досліджуваний об’єкт і водночас наочно показати його складові, їхню питому вагу, причинно-наслідкові зв'язки).

Ступінь вивчення. Наукові розробки вчених і спеціалістів, присвячені різним аспектам глобалізації національних економік, зокрема праці О..Білоруса, Д..Брока, І..Валлерстайна, О..Гаврилюка, М..Делягіна, С..Долгова, В..Іноземцева, М..Кастельса, М..Кіма, В..Кузнєцова, Д..Лук’яненка, Дж..Несбіта, А..Обухова, В..Овчиннікова, А..Поручника, В..Сіденка, В..Соколова, Дж..Стігліца, А..Стриженка, М..Хохлова, О..Черковця сприяли більш предметному усвідомленню сучасних закономірностей розвитку глобального світового господарства та специфіки функціонування в ньому національних економік та взаємозв’язків між ними.

 

 ... 3Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх